Šta treba da se u Srbiji dobije energetska dozvola?

 

Poslednjih godina u celom svetu pa i u Srbiji se beleži sveobuhvatan razvoj energetike kao privredne delatnosti, kao i same privatne inicijative u pogledu razvoja iste. Aktuelna dešavanja u svetu, pre svega kriza na istoku Evrope i rast cena energenata samo je ubrzao ovaj proces.

Sa razvojem energetike kao privredne delatnosti dolazi do porasta izgradnje energetskih objekata, a konsekventno tome i do pitanja vezanih za dobijanje energetske dozvole.

Energetska dozvola je akt nadležnog državnog organa koji se pribavlja za izgradnju energetskih objekata i postrojenja koii se koriste za proizvodnju, transport ili distribuciju energije (toplotna, električna itd.).

Izdavanje energetske dozvole je regulisano Zakonom o energetici (“Sl. glasnik RS“ , br. 145/2014, 95/2018 – dr. zakon i 40/2021 “Zakon“).

Ko može podneti zahtev za izdavanje energetske dozvole?

Članom 31 Zakona predviđeno je da zahtev za izdavanje energetske dozvole mogu podneti kako domaća tako i strana:

 • fizička lica;
 • pravna lica i
 • preduzetnici

Za koje energetske objekte je potrebna energetska dozvola?

Na osnovu člana 30 Zakona neophodno je pribaviti energetsku dozvolu za izgradnju sledećih energetskih objekata:

 • objekata za proizvodnju električne energije snage 1 MW i više;
 • objekata za proizvodnju električne energije snage do 1 MW koji kao primarni energetski resurs koriste vodu;
 • objekata za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u termoelektranama – toplanama električne snage 1 MW i više i ukupne toplotne snage 1 MW i više;
 • direktnih dalekovoda;
 • objekata za proizvodnju derivata nafte;
 • naftovoda i produktovoda, objekata za skladištenje nafte, derivata nafte, biogoriva, kompromitovanog prirodnog gasa i utečnjenog prirodnog gasa ukupnog rezervoarskog prostora većeg od 10 m³;
 • objekata za transport prirodnog gasa, objekata za distribuciju prirodnog gasa i objekata za skladištenje prirodnog gasa;
 • direktnih gasovoda;
 • objekata za proizvodnju toplotne energije snage 1 MW i više;
 • objekata za proizvodnju biogoriva kapaciteta preko 10 t godišnje.

Pored rečenog važno je napomenuti da se dobijena energetska dozvola podnosi uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole.

 

Ko je nadležan za izdavanje energetske dozvole?

Saglasno članu 32 Zakona, za izdavanje energetske dozvole nadležno je Ministarstvo rudarstva i energetike („Ministarstvo“).

Pored toga, jedinicama lokalne samouprave povereno je izdavanje energetskih dozvola za izgradnju sledećih objekata:

 • objekata za proizvodnju toplotne energije snage 1 MW i više;
 • objekata za proizvodnju biogoriva kapaciteta preko 10 t godišnje.

 

Koji su uslovi za izdavanje energetske dozvole?

Shodno članu 33 Zakona za izdavanje energetske dozvole moraju se ispuniti sledeći uslovi:

 • pouzdan i siguran rad energetskog sistema;
 • uslovi za određivanje lokacije i korišćenja zemljišta;
 • mogućnost priključenja objekta na sistem;
 • energetska efikasnost;
 • uslovi korišćenja primarnih izvora energije;
 • zaštita na radu i bezbednost ljudi i imovine;
 • zaštita životne sredine;
 • ekonomsko-finansijska sposobnost podnosioca zahteva da realizuje izgradnju energetskog objekta;
 • doprinos kapaciteta za proizvodnju električne energije u ostvarivanju ukupnog udela energije iz obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji energije u skladu sa Nacionalnim akcionim planom;
 • doprinos kapaciteta za proizvodnju električne energije smanjenju emisija;
 • doprinos kapaciteta za transport ili skladištenje prirodnog gasa povećanju sigurnosti snabdevanja.

Pored rečenog važno je napomenuti da kao uslov za izdavanje energetske dozvole nije neophodno priložiti dokaz o pravu svojine ili pravu zakupa na zemljištu na kome će biti izgrađen energetski objekat.

 

Šta sve treba da sadrži zahtev za izdavanje energetske dozvole?

Na osnovu člana 34 Zakona, zahtev za izdavanje energetske dozvole mora sadržati podatke o:

 • podnosiocu zahteva;
 • energetskom objektu;
 • vrednosti investicije;
 • načinu obezbeđenja finansijskih sredstava;
 • predviđenom eksploatacionom veku objekta, kao i načinu sanacije lokacije po završetku eksploatacionog veka objekta;
 • usklađenosti sa odgovarajućim planskim dokumentima u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekta;
 • roku završetka gradnje energetskog objekta.

Važno je napomenuti da uz zahtev za izdavanje energetske dozvole, u slučaju kada se izgradnja energetskog objekta planira na eksploatacionom polju, potrebno je dostaviti i saglasnost Ministarstva.

Značajni rokovi u vezi sa izdavanjem energetske dozvole

Saglasno članu 35 Zakona, energetska dozvola izdaje se rešenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Protiv rešenja kojim se odbija zahtev može se izjaviti žalba Vladi, odnosno Ministarstvu u slučajevima kada je izdavanje energetske dozvole povereno jedinicama lokalne samouprave, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Energetska dozvola izdaje se sa rokom važenja od 3 godine od dana njene pravosnažnosti, uz mogućnost produženja za još godinu dana.

 

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, možete slobodno da nam pišite na office@statt.rs u bilo koje vreme ili da nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30