• Passionate to make your life brighter.

O nama

Advokatska kancelarija Stojković je advokatska kancelarija iz Beograda, čuvena po kvalitetu pravnih i poreskih usluga u svim granama prava.

Naš stručni tim predstavlja jedinstven spoj advokata, poslovnih savetnika, regulatornih i poreskih stručnjaka koji su svoje znanje i veštine stekli u istaknutim međunarodnim i domaćim firmama i organizacijama.

Mi pružamo potpuna, kompletna i održiva pravna i poreska rešenja za izazove koji stoje pred našim klijentima.

To počinje od poštenog odnosa koji uspostavljamo sa svakim klijentom, što vodi do otvorene komunikacije i razvoja međusobnog poverenja, te omogućava pravilno razumevanje potreba i ciljeva klijenta, i samim tim vodi do identifikacije odgovarajućih mera radi ostvarenja tih potreba i ciljeva.

SAZNAJTE VIŠE

Oblasti rada

Vesti

Vesti

Od 11. jula 2020. godine važi novi Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti

Pravilnik Ministarstva rada o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, objavljen je u “Sl. glasniku RS“, br. 94/2020 dana 3. jula 2020. godine, a stupa na snagu dana 11. jula 2020. godine (u daljem tekstu: Pravilnik).  Ovaj Pravilnik se primenjuje na svim radnim mestima i u radnoj […]

Pročitajte više

Vesti

Organizacija rada kod poslodavca u uslovima vanredne situacije

Prošlo je više od dva meseca od ukidanja Odluke o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije („Sl. Glasnik“ RS br. 29 od 15. marta 2020. Godine). Nažalost, epidemiološka situacija u Republici Srbiji se u međuvremenu iznova pogoršala, što je praćeno proglašenjem vanredne situacije u čak 24 srpska grada i opština, i to: u Beogradu, […]

Pročitajte više

Vesti

Jedinstveni registar korisnika platne usluge izvršavanja novčane doznake Narodne banke Srbije

Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma(“Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 i 91/2019), Narodna banka Srbije će voditi Jedinstveni registar korisnika platne usluge izvršavanja novčane doznake (u daljem tekstu: Registar). Narodna banka Srbije je počela da vodi ovaj Registar od 1. juna 2020. godine. Novčane doznake (lični transferi novca) predstavljaju platnu uslugu kod […]

Pročitajte više

Vesti

Postupak Azila u Republici Srbiji

Prilikom granične kontrole na ulasku u Republiku Srbiju ili na teritoriji Republike Srbije, stranac može usmenim ili pismenim putem, pred ovlašćenim policijskim službenikom Ministarstva, izraziti nameru da podnese zahtev za azil. Izuzetno, stranac nameru da podnese zahtev za azil može izraziti i u Centru za azil, u drugom objektu određenom za smeštaj tražilaca, kao i […]

Pročitajte više

Vesti

STANARSKO PRAVO I STAMBENA PODRŠKA

I) Pojam, koncept i hronološki prikaz razvoja instituta stanarskog prava:  Stanarsko pravo predstavlja pravo trajnog i nesmetanog  korišćenja stana radi zadovoljavanja ličnih i porodičnih stambenih potreba i pravo učešća u upravljanju stambenim zgradama. Ovo pravo razvilo se iz ugovora o zakupu u periodu nakon Drugog svetskog rata, s obzirom da je tada vladajući politički i […]

Pročitajte više

Vesti

Azil u Republici Srbiji: lica ovlašćena da traže azil

Prema Zakonu o azilu i privremenoj zaštiti („Zakon“)  pravo na utočište, odnosno status izbeglice odobrava se tražiocu koji se nalazi izvan države svog porekla ili države uobičajenog boravišta, a opravdano strahuje od progona zbog svoje rase, pola, jezika, veroispovesti, nacionalne pripadnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili političkog uverenja, a zbog čega ne može ili ne […]

Pročitajte više

Verujemo da svaki problem
možemo da pretvorimo u
šansu za naše klijente.