Ozakonjenje Samo Glavnog Objekta na Parceli: Moguće ili Ne?

Resursi

Pogledi

Ozakonjenje Samo Glavnog Objekta na Parceli: Moguće ili Ne?

Uvod u Ozakonjenje Objekata na Parceli Ozakonjenje objekata je ključni pravni proces u Republici Srbiji, posebno kada na istoj parceli postoji glavni objekat i pomoćni objekti. Često se postavlja pitanje da li je moguće ozakoniti samo glavni objekat, dok se pomoćni objekti tretiraju odvojeno, posebno ako za njih nisu ispunjeni uslovi za ozakonjenje. U nastavku […]

Pročitajte više

Pogledi

Legalizacija u Srbiji: Sve Što Trebate Znati

Uvod u Ozakonjenje Objekata Ozakonjenje objekata u Republici Srbiji je pravni postupak koji omogućava legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata. Ovaj proces omogućava vlasnicima da usklade svoje objekte sa važećim planskim dokumentima i dobiju pravnu sigurnost. U nastavku, detaljno ćemo objasniti sve ključne aspekte ozakonjenja prema Zakonu o ozakonjenju objekata. Predmet Ozakonjenja Objekti Podložni Ozakonjenju Prema članu […]

Pročitajte više

Pogledi

Ozakonjenje Objekata u Republici Srbiji: Vodič kroz Postupak

Uvod u Ozakonjenje Objekata Ozakonjenje objekata u Republici Srbiji je postupak koji omogućava legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata, usklađivanje sa važećim planskim dokumentima i upis prava svojine u javnim evidencijama. Postupak se pokreće na osnovu obaveštenja o vidljivosti objekta na satelitskom snimku koje nadležnom organu dostavlja organ nadležan za poslove državnog premera i katastra. Postupak Ozakonjenja […]

Pročitajte više

Vesti

Razumevanje Naknade Štete u Saobraćajnim Nezgodama: Maksimalizujte Svoju Naknadu sa Stojković Advokatima

Maksimalizujte Svoju Naknadu Štete u Saobraćajnim Nezgodama Često osiguravajuća društva odbijaju osnovanost zahteva ili nude neadekvatne iznose naknade kako bi minimizirala svoje obaveze. Da biste maksimizovali svoju naknadu štete u saobraćajnim nezgodama, važno je angažovati advokata koji razume saobraćajne nesreće, saobraćajne prekršaje i ima opsežno znanje o sudskoj praksi u vezi sa procenom štete. U […]

Pročitajte više

Pogledi

Razumevanje Zakona o Obaveznom Osiguranju u Saobraćaju: Ključne Razlike između Regresa i Subrogacije u Naknadi Štete

Ovaj članak proizilazi iz potrebe da se ukaže na aktuelna pitanja u vezi sa odštetnim zahtevima nastalim realizacijom osiguranog slučaja iz osiguranja od auto odgovornosti, o kojima sudska praksa nema jednodušan stav. Ponuđeni odgovori kao rešenja postavljenih pravnih dilema imaju za cilj da ukažu na moguće perspektive u rešavanju aktuelnih problema u parnicama sa postavljenim […]

Pročitajte više

Vesti

Sporazum o priznanju krivičnog dela: Ključni institut efikasnosti srpskog pravosuđa

Zaključenje sporazuma Sporazum o priznanju krivičnog dela je važan mehanizam u srpskom krivično-procesnom pravu, regulisan članom 313 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP). Ovaj institut omogućava efikasnije vođenje krivičnih postupaka kroz pregovore između tužilaštva i odbrane, čime se značajno štedi vreme i resursi sudova. Kada i kako se zaključuje sporazum? Sporazum se može zaključiti od trenutka […]

Pročitajte više

Vesti

Odlaganje krivičnog gonjenja i Sporazum o priznanju krivičnog dela: Ključne odredbe srpskog krivičnog prava

Odlaganje krivičnog gonjenja (Oportunitet) Odlaganje krivičnog gonjenja, poznatije kao oportunitet, je relativno nov institut u srpskom krivičnom pravu, predviđen članom 283 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP). Ovaj institut omogućava tužilaštvu da odloži krivično gonjenje protiv osumnjičenog pod određenim uslovima, što doprinosi efikasnosti pravosudnog sistema. Kada se može primeniti oportunitet? Primena oportuniteta je moguća samo za […]

Pročitajte više

Vesti

Poreski Tretman Isplate Dividende Fizičkom Licu – Rezidentu Nemačke

Navigacija kroz kompleksnosti međunarodnog oporezivanja može biti izazovan zadatak, posebno kada je reč o poreskom tretmanu isplate dividendi preko granica. Za kompanije i pojedince uključene u prekogranične investicije, razumevanje relevantnih poreskih propisa je ključno za osiguranje usklađenosti i optimizaciju poreskih obaveza. Ovaj članak istražuje specifičan slučaj isplate dividendi iz srpske kompanije fizičkom licu – rezidentu […]

Pročitajte više

Vesti

Odricanje od Prava na Naknadu za Rad Zakonskog Zastupnika koji Radi po Osnovu Ugovora o Pravima i Obavezama Direktora

Često pitanje koje dobijamo u Stojković Advokatima (STATT) jeste da li lice koje obavlja poslove zakonskog zastupnika po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora, van radnog odnosa, može da se odrekne prava na naknadu za rad. Ovaj članak ima za cilj da razjasni pravni okvir i posledice takvog odricanja u Srbiji, na osnovu relevantnih […]

Pročitajte više

Vesti

Uslovi za Uspostavljanje Video i/ili Audio Nadzora kod Poslodavca

Kako tehnologija napreduje, sve više poslodavaca razmatra uvođenje video i audio nadzora u radnom okruženju. AK Stojković Advokati primila je veliki broj pitanja vezanih za ovu temu, što je bio direktan povod za tekst koji je pred vama. U ovom članku ćemo detaljno objasniti uslove za uspostavljanje nadzora, relevantne zakonske propise, kao i procedure koje […]

Pročitajte više

Saznajte više

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka