Građevina / Legalizacija

Građevina / Legalizacija

Građevinska industrija predstavlja jednu od najvećih industrija u Srbiji i po svojoj prirodi je skopčana sa obimnom i strogom pravnom regulativom.

Stojković Advokati vam mogu pomoći, bilo da gradite kuću, poslovnu ili stambenu zgradu, tržni centar ili industrijski objekat, davanjem pravnog mišljenja u vezi sa svim zahtevima koji se stavljaju pred investitora i preduzimača, uključujuči i savetovanje povodom potrebne dokumentacije.

Možemo vas zastupati pred nadležnim državnim organima Republike Srbije tokom čitavog postupka izgradnje, odnosno od momenta pribavljanja parcele do uknjižbe izgrađenog objekta.

Naša kancelarija pomaže klijentima ne samo u projektima vezanim za novogradnju, već i u renoviranju i adaptaciji.

Šta je bitno za investitore da znaju?

Imamo iskustvo u savetovanju investitora u svim pitanjima vezanim za izgradnju, uključujući i rane faze postupka kao što je priprema projekta i izbor lokacije, što se sve radi u saradnji sa klijentom i njegovim tehničkim savetnicima kako bismo obezbedili sveobuhvatnu implementaciju praktičnih pravnih saveta u predmetni projekat. Dodatno, naši stručnjaci imaju veliko iskustvo u sprovođenju pravnog due diligence-a odabrane lokacije i savetovanja u vezi sa zoniranjem i urbanističkim planiranjem.

Stojković Advokati pružaju pomoć u pribavljanju svih potrebnih dozvola uključujući građevinske i upotrebne dozvole, kao i svih ostalih saglasnosti ili dokumenata potrebnih za uspešan završetak projekta. Imamo odličnu saradnju sa svim državnim organima uključenim u proceduru izgradnje što nam omogućava da lako vodimo upravne postupke u vezi sa dobijanjem potrebnih dozvola.

Naš tim pomaže klijentima i u odabiru odgovarajućeg tipa ugovora o građenju (po FIDC-u, posebno prilagođeni ugovori i sl.), što uključuje i učešće u pregovorima i izradu predmetnih ugovora. Pružamo podršku ne samo tokom faze izgradnje, već i nakon završetka projekta u slučajevima kada su potrebni dodatni/dopunski radovi ili u vezi sa bilo kojim drugim problemom koji se može pojaviti, kao i u svim potencijalnim građevinskim sporovima.

Takođe, pružamo usluge u postupcima ozakonjenja bespravno izgrađenih objekata. Ukoliko je za neki objekat, ili njegov deo, potrebno sprovesti postupak ozakonjenja naši advokati mogu vam dati pravno mišljenje da li je objekat pogodan za ozakonjenje, odnosno da li je prima facie opravdano ulaziti u sam postupak. U pojedinim slučajevima objekat nije pogodan za ozakonjenje (ako je objekat izgrađen na nepovoljnom tlu, od neadekvatnog materijala, u području prirodnog dobra pod zaštitom države, zoni kulturnog dobra, zoni sanitarne zaštite itd.), ali čak i u ovim situacijama naši advokati vam mogu pružiti adekvatno rešenje specijalno prilagođeno vašoj nepokretnosti.

Legalizacija nelegalnih objekata u Beogradu

Sve u svemu, pomoć kod legalizacije objekta u Srbiji se sastoji od različitih koraka i usluga koje pružaju stručne osobe ili agencije specijalizovane za ovu vrstu posla. Legalizacija objekta u Srbiji podrazumeva postupak kojim se nelegalno izgrađeni objekti dovode u legalno stanje i omogućava njihova regularizacija pred nadležnim institucijama. Evo nekih od mogućih usluga i koraka koje pruža pomoć kod legalizacije objekta:

1. Savetovanje i procena situacije

Stručne osobe ili agencije mogu pružiti savetovanje i procenu situacije u vezi legalizacije objekta. To može uključivati pregled postojeće dokumentacije, analizu situacije, identifikaciju mogućih problema ili nedostataka u vezi legalizacije, kao i pružanje informacija o zakonskim uslovima i procedurama.

2. Prikupljanje potrebne dokumentacije

Legalizacija objekta zahteva određenu dokumentaciju koja treba da bude podneta nadležnim institucijama. Pomoć kod legalizacije objekta može uključivati prikupljanje svih potrebnih dokumenata, kao što su tehnička dokumentacija, geodetski elaborati, dozvole, saglasnosti i druga relevantna dokumentacija.

3. Komunikacija sa nadležnim institucijama

Postupak legalizacije objekta zahteva komunikaciju sa različitim nadležnim institucijama, kao što su lokalna samouprava, urbanistički zavod, građevinska inspekcija i druge relevantne institucije. Pomoć kod legalizacije objekta može uključivati komunikaciju sa ovim institucijama u ime vlasnika objekta kako bi se obezbedio pravilan postupak legalizacije.

4. Priprema i podnošenje zahteva za legalizaciju

Pomoć kod legalizacije objekta može uključivati pripremu kompletnog zahteva za legalizaciju, uključujući sve potrebne obrasce, izveštaje, elaborate i druge dokumente koji su potrebni za podnošenje zahteva nadležnim institucijama. Ovo može uključivati i pružanje stručnog mišljenja ili ekspertize u vezi sa tehničkim aspektima legalizacije.

5. Praćenje postupka legalizacije

Postupak legalizacije može biti kompleksan i zahtevan, i može potrajati određeno vreme. Pomoć kod legalizacije objekta može uključivati praćenje postupka legalizacije, redovnu komunikaciju sa nadležnim institucijama praćenje statusa zahteva, upravljanje potencijalnim zahtevima za dodatnom dokumentacijom ili ispravkama, kao i obaveštavanje vlasnika objekta o napretku postupka.

6. Rešavanje problema ili izazova

Legalizacija objekta može se suočiti sa različitim problemima ili izazovima tokom procesa. Pomoć kod legalizacije objekta može uključivati rešavanje problema ili izazova koji se mogu javiti, kao što su nedostaci u dokumentaciji, zahtevi za dodatnim informacijama ili ispravkama, kao i rešavanje potencijalnih sporova ili pravnih pitanja.

7. Pravno zastupanje

Pomoć kod legalizacije objekta može uključivati i pravno zastupanje vlasnika objekta u slučaju potrebe. To može obuhvatati zastupanje u slučaju pravnih sporova, pregovaranje sa nadležnim institucijama ili drugim relevantnim stranama, kao i pružanje pravne savetodavne podrške tokom celokupnog postupka legalizacije.

8. Prikupljanje informacija o finansijskim obavezama

Legalizacija objekta može biti praćena određenim finansijskim obavezama, kao što su takse, naknade, ili eventualne kazne za nelegalnu izgradnju. Pomoć kod legalizacije objekta može uključivati prikupljanje informacija o svim finansijskim obavezama i pružanje podrške vlasniku objekta u vezi sa njihovim izmirivanjem.

9. Praćenje zakonskih promena i ažuriranje dokumentacije

Zakonodavstvo u vezi legalizacije objekata može se menjati tokom vremena. Pomoć kod legalizacije objekta može uključivati praćenje zakonskih promena i ažuriranje dokumentacije u skladu sa novim zahtevima ili procedurama.

10. Savetovanje o mogućnostima nakon legalizacije

Nakon uspešne legalizacije objekta, može biti potrebno pružiti savetovanje o mogućnostima i koracima koji slede, kao što su upis objekta u katastar, izdavanje potrebne dozvole za korišćenje objekta, kao i eventualna prodaja ili izdavanje objekta.

Dakle, pomoć kod legalizacije objekta u Srbiji obuhvata širok spektar usluga koje se pružaju vlasnicima objekata u cilju obezbeđivanja pravilnog postupka legalizacije i regularizacije nelegalno izgrađenih objekata. Ovo može uključivati pripremu potrebne dokumentac

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, možete slobodno da nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili da nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka