Poslovno i trgovinsko pravo

Poslovno i trgovinsko pravo

Kroz pažljivo planiranje i širok spektar pravnih usluga za privredne subjekte u Srbiji i Crnoj Gori, advokatska kancelarija Stojković pomaže preduzetnicima, malim, srednjim i velikim preduzećima da reše ili izbegnu sve tekuće ili potencijalne pravne probleme.

Neke od brojnih usluga koje pružamo su:

 • Izrada, pregovaranje i kontrola svih vrsta korporativne dokumentacije i ugovora;
 • Zastupanje klijenata u sporovima koji nastaju iz ugovora, pričinjene štete, poslovanja ili drugih uzroka;
 • Podrška u kupovini ili prodaji preduzeća, kao is sprovođenje spajanja i pripajanja;
 • Podrška u prometu roba i usluga;
 • Podrška u kupovini i izgradnji nekretnina i opreme;
 • Pomoć u radnopravnoj materiji: opšte savetovanje (pravna mišljenja o različitim radnopravnim situacijama), ugovori o radu za specifična radna mesta, ugovori o pružanju usluga kao i drugi ugovori kojima se ne zasniva radni odnos (npr. menadžerski ugovor), interna radnopravna regulativa (Pravilnici o radu, Akt o organizaciji i sistematizaciji, Pravilnici o uzbunjivačima itd.), premeštanje na drugo radno mesto ili upućivanje na rad kod drugog poslodavca, pribavljanje radnih dozvola za strance zapošljene u Srbiji, šeme podsticaja za zaposlene (npr. planovi dodele nagrada, planovi za lojalnost), sporazumni i jednostrani raskidi ugovora o radu;
 • Usklađivanje poslovanja sa promenama u zakonskoj regulativi;
 • Pomoć u vezi sa ponudama hartija od vrednosti kao i sa pravilima i regulativom koji se odnose na hartije od vrednosti.
 • Sprovođenje korporativnih i statusnih promena;
 • Pomoć u transferu dobara i kadrova između pravnih lica;
 • Privredna parnica, sporovi akcionara ili sporovi oko vlasništva;
 • Poresko planiranje i poreski postupak;
 • Regulatorne i administrativne registracije i zahtevi za lekove i medicinske uređaje (zdravstvo i farmaceutski sektor);
 • Pravni saveti i zastupanje preduzeća koja se bave prometom nafte, gasa i  električne energije;
 • Pravni servisi u svim sektorima industrije igara na sreću i zabave;
 • Pravni saveti i zastupanje stranih i lokalnih trgovaca i proizvođača motornih vozila i automobila;
 • Pomoć u dodeli državne pomoći i programima finansijske pomoći vlade;
 • GDPR i domaća regulativa o zaštiti podataka;
 • Bezbednost od požara;
 • Zdravlje i bezbednost;
 • Životna sredina.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka