Poslovno i trgovinsko pravo

Kroz pažljivo planiranje i širok spektar pravnih usluga za privredne subjekte u Srbiji i Crnoj Gori, advokatska kancelarija Stojković pomaže preduzetnicima, malim, srednjim i velikim preduzećima da reše ili izbegnu sve tekuće ili potencijalne pravne probleme.

Neke od brojnih usluga koje pružamo su:

 • Izrada, pregovaranje i kontrola svih vrsta korporativne dokumentacije i ugovora;
 • Zastupanje klijenata u sporovima koji nastaju iz ugovora, pričinjene štete, poslovanja ili drugih uzroka;
 • Podrška u kupovini ili prodaji preduzeća, kao is sprovođenje spajanja i pripajanja;
 • Podrška u prometu roba i usluga;
 • Podrška u kupovini i izgradnji nekretnina i opreme;
 • Pomoć u radnopravnoj materiji: opšte savetovanje (pravna mišljenja o različitim radnopravnim situacijama), ugovori o radu za specifična radna mesta, ugovori o pružanju usluga kao i drugi ugovori kojima se ne zasniva radni odnos (npr. menadžerski ugovor), interna radnopravna regulativa (Pravilnici o radu, Akt o organizaciji i sistematizaciji, Pravilnici o uzbunjivačima itd.), premeštanje na drugo radno mesto ili upućivanje na rad kod drugog poslodavca, pribavljanje radnih dozvola za strance zapošljene u Srbiji, šeme podsticaja za zaposlene (npr. planovi dodele nagrada, planovi za lojalnost), sporazumni i jednostrani raskidi ugovora o radu;
 • Usklađivanje poslovanja sa promenama u zakonskoj regulativi;
 • Pomoć u vezi sa ponudama hartija od vrednosti kao i sa pravilima i regulativom koji se odnose na hartije od vrednosti.
 • Sprovođenje korporativnih i statusnih promena;
 • Pomoć u transferu dobara i kadrova između pravnih lica;
 • Privredna parnica, sporovi akcionara ili sporovi oko vlasništva;
 • Poresko planiranje i poreski postupak;
 • Regulatorne i administrativne registracije i zahtevi za lekove i medicinske uređaje (zdravstvo i farmaceutski sektor);
 • Pravni saveti i zastupanje preduzeća koja se bave prometom nafte, gasa i  električne energije;
 • Pravni servisi u svim sektorima industrije igara na sreću i zabave;
 • Pravni saveti i zastupanje stranih i lokalnih trgovaca i proizvođača motornih vozila i automobila;
 • Pomoć u dodeli državne pomoći i programima finansijske pomoći vlade;
 • GDPR i domaća regulativa o zaštiti podataka;
 • Bezbednost od požara;
 • Zdravlje i bezbednost;
 • Životna sredina.