Imigracija i državljanstvo

Imigracija i državljanstvo

AK Stojković Advokati je među vodećim imigracionim advokatskim kancelarijama u Srbiji, čiji tim stručnjaka je specijalizovan u svim oblastima srpskog imigracionog prava.

 

Mi nastojimo da učinimo proces imigracije našim klijentima što je moguće prijatnijim, jeftinijim, jednostavnijim i bržim, pri čemu maksimiziramo  šanse za uspešan ishod.

 

Ako planirate da posetite, boravite ili produžite svoj boravak u Republici Srbiji, naši eksperti za imigraciono pravo i praksu stoje na raspolaganju Vama, Vašoj porodici i prijateljima u pogledu svih pitanja i izazova.

 

U sklopu naših usluga, možete očekivati da Vam od samog početka dodelimo odgovarajućeg imigracionog savetnika u skladu sa Vašim individualnim potrebama, koji će Vas voditi kroz čitav imigracioni proces, podržavajući Vas na svakom koraku tog puta.

 

KOJE USLUGE MI NUDIMO?

 

Pružamo pravnu podršku u sledećim imigracionim postupcima:

 

 • Apliciranje za sve vrste viza za Republiku Srbiju;
 • Privremeni boravak i stalno nastanjenje za strance u Republici ​​Srbiji;
 • Radne dozvole za strance u ​​Republici Srbiji;
 • Državljanstvo Republike Srbije;
 • Otpust iz državljanstva Republike Srbije;
 • Azil;

 

 

VIZE ZA REPUBLIKU SRBIJU

 

Jedan od naših profesionalaca će pripremiti i predati Vaš zahtev za vizu, pomoći Vam prilikom pribavljanja prateće dokumentacije i koordinirati  celokupan postupak kako bi Vaša prijava za vizu imala uspešan ishod.

 

Zahtev za izdavanje vize se podnosi diplomatsko- konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu lično ili izuzetno elektronskim putem. Razlikuju se dve vrste viza:  viza za kraći boravak (viza C) i viza za duži boravak (viza D).

 

VIZA ZA KRAĆI BORAVAK (VIZA C) – „Turistička viza“

 

Ukoliko ste stranac kome je u skladu sa viznim režimom Republike Srbije potrebna viza i ukoliko je razlog Vašeg dolaska turizam, kraći poslovni put ili pak nešto slično, potrebna Vam je viza C. Viza za kraći boravak je odobrenje za ulazak u Republiku Srbiju, tranzit preko teritorije Republike Srbije ili boravak na teritoriji Republike Srbije do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska.

 

Viza za kraći boravak ne može biti osnov za podnošenje zahteva za privremeni boravak u Republici Srbiji. Ova viza se izdaje za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju.

 

Rok važenja vize za kraći boravak ne može biti duži od pet godina.

 

VIZA ZA DUŽI BORAVAK (VIZA D)

 

Viza za duži boravak je odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana.

 

Stranac kome je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka pribavlja vizu za duži boravak. Osnov za pribavljanje vize D mora biti istovetan osnovu za pribavljanje odobrenja privremenog boravka.

 

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj ili poreskoj temi, slobodno nam pišite na [email protected] ili nas kontaktirajte putem broja telefona +381113281914

 

PRIVREMENI BORAVAK I STALNO NASTANJENJE U REPUBLICI SRBIJI

 

PRIVREMENI BORAVAK

 

Ukoliko ste stranac koji planira da živi i radi na teritoriji Republike Srbiji, za početak potrebno je da dobijete odobrenje za boravak na teritoriji Republike Srbije.

 

Privremeni boravak je dozvola boravka stranom državljaninu u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana po osnovu:

 

 • zapošljavanja;
 • školovanja ili učenja srpskog jezika;
 • studiranja;
 • učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata;
 • stručne specijalizacije, obuke i prakse;
 • naučno istraživačkog rada ili druge naučno obrazovne aktivnosti;
 • spajanja porodice;
 • obavljanja verske službe;
 • lečenja ili nege;
 • vlasništva nad nepokretnosti;
 • humanitarnog boravka;
 • statusa pretpostavljene žrtve trgovine ljudima;
 • statusa žrtve trgovine ljudima;
 • drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom.

 

Zahtev za odobrenje privremenog boravka sa obaveznom pratećom dokumentacijom podnosi se u nadležnoj policijskoj stanici lično ili elektronskim putem.

 

STALNO NASTANJENJE U REPUBLICI SRBIJI

 

Ukoliko ste stranac koji legalno boravi u Republici Srbiji svega nekoliko godina, nalazite se na korak od državljanstva. Taj korak je upravo dozvola za stalno nastanjenje. Naravno, neophodno je da ispunjavate još neke zakonske uslove i podnesete uredan zahtev sa pratećom dokumentacijom.

Stranac može podneti zahtev za stalno nastanjenje ukoliko ispunjava jedan od sledećih zakonskih uslova:

 • Ako je do dana podnošenja zahteva za stalno nastanjenje u Republici Srbiji boravio u Republici Srbiji neprekidno duže od 5 godina na osnovu odobrenja za privremeni boravak, sa mogućnošću višekratnog odsustva iz Republike Srbije do ukupno 10 meseci ili jednokratnog odsustva u trajanju do šest meseci u periodu od 5 godina,
 • Ako je najmanje 3 godine u bračnoj ili vanbračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije ili sa strancem koji ima stalno nastanjenje u Republici Srbiji;
 • Ako je maloletnik na privremenom boravku u Republici Srbiji, a pritom mu je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac koji ima stalno nastanjenje u Republici Srbiji;
 • Ako je poreklom sa teritorije Republike Srbije;
 • Ako ima odobren privremeni boravak, a razlozi humanosti ili interes za Republiku Srbiju nalažu da se odobri stalno nastanjenje.

O zahtevu za stalno nastanjenje stranca u Republici Srbiji odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva.

 

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj ili poreskoj temi, slobodno nam pišite na [email protected] ili nas kontaktirajte putem broja telefona +381113281914

 

RADNA DOZVOLA

Naš tim ima veliko iskustvo u pružanju podrške strancima koji žele da rade u Republici Srbiji.  Nudimo čitav niz usluga iz oblasti radnog i imigracionog prava kako bismo pomogli poslodavcima i zaposlenima u realizaciji svojih poslovnih poduhvata.

Ukoliko ste stranac koji traži posao u Republici Srbiji, neophodan uslov za obavljanje rada jeste posedovanje radne dozvole.

Razlikuje se nekoliko vrsta radnih dozvola:

 1. Lična radna dozvola

Lična radna dozvola je dozvola za rad koja strancu u Republici Srbiji omogućava slobodno zapošljavanje, samozapošljavanje i ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenosti.

Lična radna dozvola se izdaje na zahtev stranca ako:

 • ima odobrenje za stalno nastanjenje;
 • ima status izbeglice;
 • pripada posebnoj kategoriji stranca.

Kao što se da primetiti iz njenog naziva ova vrsta radne dozvole je tesno povezana sa ličnim statusom stranog državljanina. To još više dolazi do izražaja kada znamo da se ova dozvola može izdati i u svrhu spajanja porodice (na zahtev člana uže porodice stranca kome je odobreno stalno nastanjenje ili koji ima status izbeglice, na zahtev stranca člana uže porodice srpskog državljanina ili stranca srpskog porekla do trećeg stepena srodstva u pravoj liniji).

 1. Ostale radne dozvole

Ostale radne dozvole mogu biti u sledećim formama:

 • radna dozvola za zapošljavanje;
 • radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja;
 • radna dozvola za samozapošljavanje.

Za razliku od lične radne dozvole ova vrsta radne dozvole nije vezana za lični status stranca.

Zahtev za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad, podnosi se organizaciji nadležnoj za poslove zapošljavanja prema mestu privremenog boravka ili stalnog nastanjenja stranca, odnosno prema sedištu poslodavca ili mestu gde se rad obavlja, u zavisnosti od vrste dozvole za rad.

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj ili poreskoj temi, slobodno nam pišite na [email protected] ili nas kontaktirajte putem broja telefona +381113281914

DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

 

Ukoliko želite da Republika Srbija postane Vaš stalan dom, te da steknete srpsko državljanstvo, naši imigracioni advokati Vam mogu pomoći da tu želju i ostvarite.

Zakon predviđa nekoliko osnova za sticanje srpskog državljanstva, a koji će biti primenljiv, naravno zavisi od okolnosti Vašeg slučaja.

 

 1. Sticanje državljanstva Republike Srbije poreklom

Ukoliko ste stranac koji sa državljaninom Republike Srbije ima zajedničko dete koje nije navršilo 18 godina, postoji mogućnost da Vaše dete po povlašćenoj proceduri stekne državljanstvo Republike Srbije. Potrebno je da ga roditelj koji je državljanin Republike Srbije do 18 godine prijavi kao srpskog državljanina kod nadležnog diplomatsko konzularnog predstavništva i da podnese zahtev za upis deteta u evidenciju državljana nadležnom organu u Republici Srbiji.

Takođe, ukoliko ste punoletni i rođeni u inostranstvu, a još uvek nemate 23 godine, a jedan od roditelja je u trenutku Vašeg rođenja imao državljanstvo Republike Srbije, možete olakšano steći državljanstvo Republike Srbije podnošenjem zahteva za upis u evidenciju državljana kod nadležnog organa Republike Srbije.

 1. Sticanje državljanstva po osnovu braka sa srpskim državljaninom

Ukoliko ste stranac koji je duže od 3 godine u braku sa državljaninom Republike Srbije i imate dozvolu za stalno nastanjenje možete biti primljeni u državljanstvo Republike Srbije podnošenjem izjave da Republiku Srbiju smatrate svojom državom.

 1. Sticanje državljanstva po osnovu pripadnosti srpskom narodu

Ukoliko je neko od Vaših predaka pripadnik srpskog naroda i posedujete dokaz o tome, možete podneti zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije. U tom slučaju, ne morate imati prebivalište na teritoriji Republike Srbije, niti tražiti otpust iz stranog državljanstva, pod uslovom da ste navršili 18 godina života, nije Vam oduzeta poslovna sposobnost i ako podnesete pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatrate svojom državom.

 1. Sticanje državljanstva za iseljenike iz Republike Srbije

Ukoliko ste iseljenik ili potomak iseljenika, možete biti primljeni u državljanstvo Republike Srbije. Uslov je  navršenih 18 godina života, da Vam nije oduzeta poslovna sposobnost i podnošenje pismene izjave da Republiku Srbiju smatrate svojom državom.

Zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije podnosi se lično ili preko punomoćnika u policijskoj upravi po mestu prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva, a mogu se podneti i preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije.

O zahtevima za sticanje državljanstva Republike Srbije prijemom odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u formi rešenja i sam postupak je hitan.

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj ili poreskoj temi, slobodno nam pišite na [email protected] ili nas kontaktirajte putem broja telefona +381113281914

OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE

Državljaninu Republike Srbije državljanstvo Republike Srbije prestaje otpustom ako podnese zahtev za otpust i ako kumulativno ispunjava sledeće uslove:

 • da je navršio 18 godina života;
 • da nema smetnji u pogledu vojne obaveze;
 • da je izmirio poreze i druge zakonske obaveze u Republici Srbiji;
 • da je regulisao imovinskopravne obaveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i dece prema licima koja žive u Republici Srbiji;
 • da se protiv njega u Republici Srbiji ne vodi krivični postupak za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, a ako je u Republici Srbiji osuđen na kaznu zatvora – da je tu kaznu izdržao;
 • da ima strano državljanstvo ili dokaz da će biti primljen u strano državljanstvo.

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj ili poreskoj temi, slobodno nam pišite na [email protected] ili nas kontaktirajte putem broja telefona +381113281914

 

AZIL

 

Ukoliko ste napustili svoju domovinu i ne možete se vratiti u zemlju porekla zbog straha od progona, usled postojanja rizika od trpljenja nepravde, ili pripadate grupi masovno raseljenih lica, možete tražiti azil, a mi smo tu da vam u tome pomognemo.

 

Jedan od naših profesionalaca će se posvetiti Vašem slučaju i istražiti mogućnosti za Vaš bezbedan boravak u Republici Srbiji kroz postupak azila.

 

Naši advokati pružaju podršku tokom celog postupka, kako u pogledu pripreme neophodne dokumentacije, tako i u postupku ispitivanja tražioca azila od strane nadležnog organa.

 

Tu je posebno važna priprema za  saslušanje jer je Vaša izjava ključ za pozitivan ishod.

 

Ukoliko ipak dođe do nepovoljnog ishoda, to ne znači da je sve gotovo. Naši advokati pružaju pravnu podršku u sastavljanju žalbe i eventualne tužbe u slučaju odbijanja Vašeg zahteva za azil. Budite sigurni da će naši eksperti preduzeti sve da ishod postupka bude pozitivan.

 

Postupak azila

Stranac koji je izrazio nameru da podnese zahtev za azil se odmah nakon što je izrazio tu nameru registruje i upućuje u Centar za azil ili u drugi objekat koji je određen za smeštaj tražilaca, u koji se mora javiti u roku od 72 sata od momenta kada mu je izdata potvrda o registraciji.

Pokretanje postupka azila

Postupak azila pokreće se podnošenjem zahteva za azil ovlašćenom službeniku Kancelarije za azil, na propisanom obrascu najkasnije u roku od 15 dana od dana registracije..

Ovlašćeni službenik Kancelarije za azil, saslušava tražioca u najkraćem mogućem roku o svim činjenicama i okolnostima koje su od značaja za odlučivanje o podnetom zahtevu za azil, a naročito za utvrđivanje:

 • identiteta tražioca;
 • razloga na kojima se zasniva zahtev za azil;
 • kretanja tražioca nakon što je napustio državu porekla ili državu uobičajenog boravišta;
 • da li je tražilac već tražio azil u nekoj drugoj državi.

Ovlašćeni službenik Kancelarije za azil može tražioca više puta saslušati radi utvrđivanja činjeničnog stanja.

Tražilac je dužan da lično prisustvuje saslušanju i učestvuje u njemu, bez obzira na to da li ima zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

Tražilac se saslušava i u odsustvu uredno pozvanog punomoćnika koji nije opravdao svoje odsustvovanje.

Članovi porodice tražioca saslušavaju se odvojeno, osim kada je to prema proceni službenika koji sprovodi saslušanje neophodno radi utvrđivanja bitnih činjenica na kojima se zasniva zahtev za azil.

Na saslušanju tražioca javnost je isključena.

Izuzetno saslušanju može prisustvovati predstavnik UNHCR-a ako se tome ne protivi tražilac.

Saslušanje tražioca može biti tonski ili audio-vizuelno snimljeno, ako je o tome obavešten tražilac.

Odluka o zahtevu za azil u redovnom postupku donosi se najkasnije u roku od tri meseca od dana podnošenja zahteva za azil ili dopuštenog naknadnog zahteva za azil. Odluka se mora doneti najkasnije u roku od 12 meseci od dana podnošenja zahteva za azil.

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj ili poreskoj temi, slobodno nam pišite na [email protected] ili nas kontaktirajte putem broja telefona +381113281914

Discover up-to-date, valuable information on immigration and citizenship in Serbia at https://immigratetoserbia.com/. This specialized platform offers current, free, and useful resources for foreigners seeking immigration support. Don’t miss out on the latest insights for your journey to Serbia!

Находите актуальную, полезную информацию о иммиграции и гражданстве в Сербии на сайте https://immigratetoserbia.com/ru/ Это специализированная платформа, предоставляющая бесплатные и полезные ресурсы для иностранцев, ищущих поддержку в иммиграционных вопросах. Не упустите последние сведения для вашего пути в Сербию!

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka