Osiguranje

Realizacija naplate naknade od osiguravajućih društava može imati velike poteškoće, kako zbog nerazumevanja od strane osiguranika rizika koje pokriva osiguranje, tako i zbog mnogobrojih prevara kojima pribegavaju osiguranici kako bi na ime naknade dobilli što veći nočani iznos.

Naša advokatska kancelarija pruža pomoć u medijaciji i rešavanju sporova između osiguranika i osiguravajućih društva, oko postizanja dogovora oko isplate štete, kao i u svim drugim postupcima koji se vode pred Narodnom bankom Srbije na osnovu prigovora osiguranika.

Stručnjaci kancelarije Stojković Advokati imaju iskustva i u zastupanju osiguravajućih društava, kako u parničnim postupcima tako i u krivičnim postupcima, i mogu pomoći u cilju što celishodnijeg okončanja sudskih postupaka.

Regulativa Osiguranja u Srbiji

Regulativa u oblasti osiguranja u Srbiji je zasnovana na nizu zakona i drugih pravnih akata koji uređuju ovu oblast. Osnovni zakoni koji regulišu osiguranje u Srbiji su Zakon o osiguranju, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o privrednim društvima i drugi.

Agencija za nadzor nad osiguranjem u Srbiji je nadležna za sprovođenje nadzora nad poslovanjem osiguravajućih društava u Srbiji, uključujući kontrolu finansijskih izveštaja, nadzor nad investicionim aktivnostima osiguravajućih društava i procenu finansijske sposobnosti osiguravajućih društava da ispunjavaju obaveze prema osiguranicima.

U Srbiji se osiguranje reguliše na nivou države, a osiguravajuća društva moraju biti registrovana kod Agencije za nadzor nad osiguranjem. Kao i u drugim zemljama, regulativa u oblasti osiguranja u Srbiji ima za cilj da zaštiti interese osiguranika i osiguravajućih društava, kao i da obezbedi stabilnost i integritet tržišta osiguranja.

Kako Možemo Da Vam Pomognemo

Naši advokati za oblast osiguranja mogu pružiti pravnu pomoć u različitim situacijama koje se tiču osiguranja, uključujući:

  1. Savetovanje u vezi sa osiguranjem: Advokati za oblast osiguranja mogu pružiti savete i pomoć u vezi sa izborom i kupovinom odgovarajuće vrste osiguranja, kao i prilikom tumačenja odredbi osiguravajućih polisa.

  2. Zastupanje u postupcima nakon štete: Advokati za oblast osiguranja mogu zastupati klijente u postupcima nakon nastanka štete, bilo da je reč o zahtevima za isplatu naknade štete ili tužbama protiv osiguravajućih društava.

  3. Pregovaranje sa osiguravajućim društvima: Advokati za oblast osiguranja mogu pomoći u pregovorima sa osiguravajućim društvima u vezi sa naknadom štete, uključujući pregovore oko visine naknade i rokova za isplatu.

  4. Predstavljanje u sudskim postupcima: Ukoliko se spor sa osiguravajućim društvom ne može rešiti vansudskim putem, advokati za oblast osiguranja mogu zastupati klijente u sudskim postupcima, uključujući podnošenje tužbi i drugih pravnih dokumenata.

Advokati za oblast osiguranja pomažu klijentima u ostvarivanju njihovih prava u vezi sa osiguranjem, kao i u zaštiti njihovih interesa u sporovima sa osiguravajućim društvima.

 

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, slobodno nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30.