Transport

Advokatska kancelarija Stojković pomaže klijentima koji se bave delatnostima prevoza i transportom u svakom segmentu poslovanja.

Mi pružamo personalizovane usluge, u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na prevoz putnika i robe, kako bi zadovoljili potrebe klijenata vezano za:

Radno pravnu regulativu

 • Sačinjavanje ugovora o radu saobraćajnog osoblja;
 • Sačinjavanje Pravilnika o radu i drugih akata koji uređuju radne obaveze, radnu disciplinu i propisuju sankcije;
 • Sačinjavanje Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji;
 • Savetovanje u postupku otkaza ugovora o radu i sačinjavanje dokumentacije koja prati otkaz ugovora o radu;
 • Savetovanje u vezi sa svim radnopravnim pitanjima koja se tiču saobraćajnog osoblja;
 • Zastupanje u parničnim postupcima povodom tužbe zbog nezakonitog otkaza, isplate naknade za prekovremeni rad i rad tokom praznika, naknade štete zbog povrede na radu, itd.

Naknada štete i naplata potraživanja

 • Savetovanje u vezi sa naknadom materijalne i nematerijalne štete koju su putnici pretrpeli;
 • Medijacijia u okviru mirnog rešenja spora povodom naknade štete
  Zastupanje u parničnim postupcima naknade materijalne i nematerijalne štete koju su pretrpeli putnici;
 • Zastupanje u postupcima radi naknade šete koju je pretrpeo prevoznik;
  Naplata potraživanja koje prevoznik ima prema dužnicima, bilo da su u pitanju javne institucije ili privredna društva.

Prekršajni postupak

 • Pravno ispitivanje usklađenosti poslovanja sa zakonom;
 • Savetovanje u vezi sa poslovanjem u skladu sa propisima i prevencijom vršenja prekršaja;
 • Zastupanje u prekršajnim postupcima pred Prekršajnim sudom i drugim organima.

Javne nabavke

 • Savetovanje vezano za učestvovanje u postupcima javnih nabavki;
 • Priprema i pribavljanje dokumentacije neophodne radi učestvovanja u javnoj nabavci.

Regulativa Saobraćaja u Srbiji

Transport u Srbiji regulisan je nizom zakona, pravilnika i drugih propisa koji se primenjuju na različite vidove transporta. Neki od glavnih propisa koji se primenjuju na transport u Srbiji su:

 1. Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju: Ovaj zakon propisuje uslove za obavljanje prevoza putnika i robe na teritoriji Srbije i reguliše pitanja kao što su dozvole za prevoz i uslovi za obavljanje prevoza.
 2. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima: Ovaj zakon se odnosi na sve učesnike u saobraćaju i propisuje mere za unapređenje bezbednosti u drumskom saobraćaju.
 3. Zakon o železnici: Ovaj zakon reguliše oblast železničkog transporta i propisuje uslove za obavljanje železničkog prevoza u Srbiji.
 4. Zakon o unutrašnjem vodnom saobraćaju: Ovaj zakon reguliše oblast unutrašnjeg vodenog saobraćaja i propisuje uslove za obavljanje prevoza putnika i robe na unutrašnjim vodama Srbije.
 5. Zakon o vazdušnom saobraćaju: Ovaj zakon reguliše oblast vazdušnog saobraćaja i propisuje uslove za obavljanje vazdušnog prevoza u Srbiji.

Pored ovih zakona, postoje i drugi propisi koji se primenjuju na transport u Srbiji, kao što su pravilnici i drugi podzakonski akti. Regulativa transporta u Srbiji prilagođava se i usklađuje sa evropskim standardima i propisima, s obzirom na to da Srbija teži da se pridruži Evropskoj uniji.

Kakvi Sporovi Najčešće Mogu Da Nastanu

Sporovi u prevozu u drumskom saobraćaju mogu se pojaviti u vezi sa različitim pitanjima, kao što su:
 1. Šteta na robama: Ako dođe do oštećenja ili gubitka robe tokom transporta, može se pojaviti spor između prevoznika i vlasnika robe oko naknade štete.
 2. Kvalitet usluge: Ako prevoznik ne ispuni ugovorne obaveze u vezi sa transportom, kao što je kašnjenje sa dostavom ili oštećenje robe, može doći do spora između prevoznika i klijenta.
 3. Uslovi transporta: Ako se tokom transporta ne poštuju uslovi definisani ugovorom, kao što je neispravan ili neprikladan tip vozila, može se pojaviti spor između prevoznika i klijenta.
 4. Novčana potraživanja: Ako prevoznik nije dobio naknadu za transport, može se pojaviti spor oko naplate duga.

U slučajevima kada se pojave sporovi u prevozu u drumskom saobraćaju, naši advokati za transport mogu pomoći klijentima u rešavanju tih sporova. Oni mogu pružiti pravni savet, zastupati klijente u pregovorima, kao i u sudskim postupcima ili arbitražama. Pravnici iz AK Stojković Advokati za transport takođe mogu pomoći u pregledu ugovora o transportu i osiguranju kako bi se izbegli sporovi u budućnosti.

Sporovi u unutrašnjem vodnom saobraćaju mogu nastati iz različitih razloga, uključujući:
 1. Šteta na teretima: Ako dođe do oštećenja ili gubitka tereta tokom transporta na unutrašnjim vodama, može doći do spora između prevoznika i vlasnika tereta u vezi sa naknadom štete.
 2. Usluga prevoza: Ako prevoznik ne ispuni ugovorne obaveze u vezi sa transportom, kao što je kašnjenje sa dostavom ili oštećenje tereta, može doći do spora između prevoznika i klijenta.
 3. Uslovi transporta: Ako se tokom transporta ne poštuju uslovi definisani ugovorom, kao što je neispravan ili neprikladan tip plovila, može doći do spora između prevoznika i klijenta.
 4. Novčana potraživanja: Ako prevoznik nije dobio naknadu za transport, može doći do spora oko naplate duga.

Kada se pojave sporovi u vezi sa unutrašnjim vodenim transportom, naši advokati za transport mogu pomoći klijentima u rešavanju tih sporova. Oni mogu pružiti pravni savet, zastupati klijente u pregovorima, kao i u sudskim postupcima ili arbitražama. Advokati za transport takođe mogu pomoći u pregledu ugovora o transportu i osiguranju kako bi se izbegli sporovi u budućnosti.

Sporovi u vazdušnom saobraćaju mogu nastati iz različitih razloga, uključujući:
 1. Kašnjenje leta: Ako avion kasni sa letom, putnici mogu izgubiti spojne letove ili zakazane sastanke, što može dovesti do zahteva za naknadu štete.
 2. Otkazivanje leta: Ako se let otkaže zbog različitih razloga, putnici mogu tražiti povrat novca ili naknadu štete.
 3. Šteta na prtljagu: Ako prtljag ne stigne na destinaciju u isto vreme kada i putnik, ili ako je oštećen ili izgubljen tokom transporta, putnici mogu tražiti naknadu štete.
 4. Povrede putnika: Ako putnik doživi povredu tokom leta, može se pojaviti spor oko naknade štete.
 5. Pogrešna rezervacija: Ako se u sistemima za rezervaciju pojavi greška, putnik može izgubiti rezervaciju i morati tražiti alternativni let ili naknadu.

U slučajevima kada se pojave sporovi u vazdušnom saobraćaju, naši advokati za vazdušno pravo mogu Vam pomoći u rešavanju tih sporova. Oni Vam mogu pružiti pravni savet, zastupati Vas u pregovorima, kao i u sudskim postupcima ili arbitražama. Advokati za vazdušno pravo takođe mogu pomoći u pregledu ugovora o prevozu i osiguranju kako bi se izbegli sporovi u budućnosti.

Kako Još Možemo Da Vam Pomognemo

Naši advokati specijalizovani za oblast transporta mogu Vam pružiti pravnu pomoć i zastupati Vas u različitim oblastima vezanim za transport, uključujući:

 1. Ugovore o transportu: Advokati za transport mogu pomoći u pregovorima i pripremi ugovora o transportu, uključujući ugovore o prevozu robe i ugovore o prijevozu putnika.
 2. Osiguranje transporta: Advokati za transport mogu pomoći u kupovini i tumačenju polisa osiguranja transporta, kao i u ostvarivanju prava iz osiguranja u slučaju štete.
 3. Regulativa i propisi: Advokati za transport mogu pružiti savete i pomoć u vezi sa primenljivom regulativom i propisima koji se odnose na transport, uključujući propise o bezbednosti, carinske propise i propise o međunarodnom transportu.
 4. Sporovi i arbitraže: Ukoliko dođe do spora u vezi sa transportom, advokati za transport mogu zastupati klijente u sudskim postupcima ili arbitražama, uključujući sporove oko naknade štete, kršenja ugovornih obaveza i drugih pitanja.

Advokati za transport pomažu klijentima u ostvarivanju njihovih prava i zaštiti njihovih interesa u oblasti transporta. Oni su posebno obučeni da rade sa različitim vrstama transporta, uključujući drumski, železnički, vodeni i vazdušni transport, i mogu pružiti dragocenu pomoć u svim aspektima ovog složenog i regulisanog sektora.

 

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, slobodno nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30.