Transport

Transport

Advokatska kancelarija Stojković pomaže klijentima koji se bave delatnostima prevoza i transportom u svakom segmentu poslovanja.

Mi pružamo personalizovane usluge, u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na prevoz putnika i robe, kako bi zadovoljili potrebe klijenata vezano za:

Radno pravnu regulativu

 • Sačinjavanje ugovora o radu saobraćajnog osoblja;
 • Sačinjavanje Pravilnika o radu i drugih akata koji uređuju radne obaveze, radnu disciplinu i propisuju sankcije;
 • Sačinjavanje Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji;
 • Savetovanje u postupku otkaza ugovora o radu i sačinjavanje dokumentacije koja prati otkaz ugovora o radu;
 • Savetovanje u vezi sa svim radnopravnim pitanjima koja se tiču saobraćajnog osoblja;
 • Zastupanje u parničnim postupcima povodom tužbe zbog nezakonitog otkaza, isplate naknade za prekovremeni rad i rad tokom praznika, naknade štete zbog povrede na radu, itd.

Naknada štete i naplata potraživanja

 • Savetovanje u vezi sa naknadom materijalne i nematerijalne štete koju su putnici pretrpeli;
 • Medijacijia u okviru mirnog rešenja spora povodom naknade štete
  Zastupanje u parničnim postupcima naknade materijalne i nematerijalne štete koju su pretrpeli putnici;
 • Zastupanje u postupcima radi naknade šete koju je pretrpeo prevoznik;
  Naplata potraživanja koje prevoznik ima prema dužnicima, bilo da su u pitanju javne institucije ili privredna društva.

Prekršajni postupak

 • Pravno ispitivanje usklađenosti poslovanja sa zakonom;
 • Savetovanje u vezi sa poslovanjem u skladu sa propisima i prevencijom vršenja prekršaja;
 • Zastupanje u prekršajnim postupcima pred Prekršajnim sudom i drugim organima.

Javne nabavke

 • Savetovanje vezano za učestvovanje u postupcima javnih nabavki;
 • Priprema i pribavljanje dokumentacije neophodne radi učestvovanja u javnoj nabavci.

Regulativa Saobraćaja u Srbiji

Transport u Srbiji regulisan je nizom zakona, pravilnika i drugih propisa koji se primenjuju na različite vidove transporta. Neki od glavnih propisa koji se primenjuju na transport u Srbiji su:

 1. Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju: Ovaj zakon propisuje uslove za obavljanje prevoza putnika i robe na teritoriji Srbije i reguliše pitanja kao što su dozvole za prevoz i uslovi za obavljanje prevoza.
 2. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima: Ovaj zakon se odnosi na sve učesnike u saobraćaju i propisuje mere za unapređenje bezbednosti u drumskom saobraćaju.
 3. Zakon o železnici: Ovaj zakon reguliše oblast železničkog transporta i propisuje uslove za obavljanje železničkog prevoza u Srbiji.
 4. Zakon o unutrašnjem vodnom saobraćaju: Ovaj zakon reguliše oblast unutrašnjeg vodenog saobraćaja i propisuje uslove za obavljanje prevoza putnika i robe na unutrašnjim vodama Srbije.
 5. Zakon o vazdušnom saobraćaju: Ovaj zakon reguliše oblast vazdušnog saobraćaja i propisuje uslove za obavljanje vazdušnog prevoza u Srbiji.

Pored ovih zakona, postoje i drugi propisi koji se primenjuju na transport u Srbiji, kao što su pravilnici i drugi podzakonski akti. Regulativa transporta u Srbiji prilagođava se i usklađuje sa evropskim standardima i propisima, s obzirom na to da Srbija teži da se pridruži Evropskoj uniji.

Kakvi Sporovi Najčešće Mogu Da Nastanu

Sporovi u prevozu u drumskom saobraćaju mogu se pojaviti u vezi sa različitim pitanjima, kao što su:
 1. Šteta na robama: Ako dođe do oštećenja ili gubitka robe tokom transporta, može se pojaviti spor između prevoznika i vlasnika robe oko naknade štete.
 2. Kvalitet usluge: Ako prevoznik ne ispuni ugovorne obaveze u vezi sa transportom, kao što je kašnjenje sa dostavom ili oštećenje robe, može doći do spora između prevoznika i klijenta.
 3. Uslovi transporta: Ako se tokom transporta ne poštuju uslovi definisani ugovorom, kao što je neispravan ili neprikladan tip vozila, može se pojaviti spor između prevoznika i klijenta.
 4. Novčana potraživanja: Ako prevoznik nije dobio naknadu za transport, može se pojaviti spor oko naplate duga.

U slučajevima kada se pojave sporovi u prevozu u drumskom saobraćaju, naši advokati za transport mogu pomoći klijentima u rešavanju tih sporova. Oni mogu pružiti pravni savet, zastupati klijente u pregovorima, kao i u sudskim postupcima ili arbitražama. Pravnici iz AK Stojković Advokati za transport takođe mogu pomoći u pregledu ugovora o transportu i osiguranju kako bi se izbegli sporovi u budućnosti.

Sporovi u unutrašnjem vodnom saobraćaju mogu nastati iz različitih razloga, uključujući:
 1. Šteta na teretima: Ako dođe do oštećenja ili gubitka tereta tokom transporta na unutrašnjim vodama, može doći do spora između prevoznika i vlasnika tereta u vezi sa naknadom štete.
 2. Usluga prevoza: Ako prevoznik ne ispuni ugovorne obaveze u vezi sa transportom, kao što je kašnjenje sa dostavom ili oštećenje tereta, može doći do spora između prevoznika i klijenta.
 3. Uslovi transporta: Ako se tokom transporta ne poštuju uslovi definisani ugovorom, kao što je neispravan ili neprikladan tip plovila, može doći do spora između prevoznika i klijenta.
 4. Novčana potraživanja: Ako prevoznik nije dobio naknadu za transport, može doći do spora oko naplate duga.

Kada se pojave sporovi u vezi sa unutrašnjim vodenim transportom, naši advokati za transport mogu pomoći klijentima u rešavanju tih sporova. Oni mogu pružiti pravni savet, zastupati klijente u pregovorima, kao i u sudskim postupcima ili arbitražama. Advokati za transport takođe mogu pomoći u pregledu ugovora o transportu i osiguranju kako bi se izbegli sporovi u budućnosti.

Sporovi u vazdušnom saobraćaju mogu nastati iz različitih razloga, uključujući:
 1. Kašnjenje leta: Ako avion kasni sa letom, putnici mogu izgubiti spojne letove ili zakazane sastanke, što može dovesti do zahteva za naknadu štete.
 2. Otkazivanje leta: Ako se let otkaže zbog različitih razloga, putnici mogu tražiti povrat novca ili naknadu štete.
 3. Šteta na prtljagu: Ako prtljag ne stigne na destinaciju u isto vreme kada i putnik, ili ako je oštećen ili izgubljen tokom transporta, putnici mogu tražiti naknadu štete.
 4. Povrede putnika: Ako putnik doživi povredu tokom leta, može se pojaviti spor oko naknade štete.
 5. Pogrešna rezervacija: Ako se u sistemima za rezervaciju pojavi greška, putnik može izgubiti rezervaciju i morati tražiti alternativni let ili naknadu.

U slučajevima kada se pojave sporovi u vazdušnom saobraćaju, naši advokati za vazdušno pravo mogu Vam pomoći u rešavanju tih sporova. Oni Vam mogu pružiti pravni savet, zastupati Vas u pregovorima, kao i u sudskim postupcima ili arbitražama. Advokati za vazdušno pravo takođe mogu pomoći u pregledu ugovora o prevozu i osiguranju kako bi se izbegli sporovi u budućnosti.

Kako Još Možemo Da Vam Pomognemo

Naši advokati specijalizovani za oblast transporta mogu Vam pružiti pravnu pomoć i zastupati Vas u različitim oblastima vezanim za transport, uključujući:

 1. Ugovore o transportu: Advokati za transport mogu pomoći u pregovorima i pripremi ugovora o transportu, uključujući ugovore o prevozu robe i ugovore o prijevozu putnika.
 2. Osiguranje transporta: Advokati za transport mogu pomoći u kupovini i tumačenju polisa osiguranja transporta, kao i u ostvarivanju prava iz osiguranja u slučaju štete.
 3. Regulativa i propisi: Advokati za transport mogu pružiti savete i pomoć u vezi sa primenljivom regulativom i propisima koji se odnose na transport, uključujući propise o bezbednosti, carinske propise i propise o međunarodnom transportu.
 4. Sporovi i arbitraže: Ukoliko dođe do spora u vezi sa transportom, advokati za transport mogu zastupati klijente u sudskim postupcima ili arbitražama, uključujući sporove oko naknade štete, kršenja ugovornih obaveza i drugih pitanja.

Advokati za transport pomažu klijentima u ostvarivanju njihovih prava i zaštiti njihovih interesa u oblasti transporta. Oni su posebno obučeni da rade sa različitim vrstama transporta, uključujući drumski, železnički, vodeni i vazdušni transport, i mogu pružiti dragocenu pomoć u svim aspektima ovog složenog i regulisanog sektora.

 

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, slobodno nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30.

 

 

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka