Bankarski poslovi i finansije

Stojković Advokati savetuju kompanije i preduzetnike u vezi domaćih i međunarodnih finansijskih transakcija u svim industrijskim i komercijalnim sektorima.

Ovakve usluge obično uključuju proveru pravne i finansijske izloženosti i rizika naših klijenata, zakonsku usaglašenost deviznih transakcija, izvršenje i registraciju preko-graničnih / ino kredita, zakonitost platnih transakcija sa inostranstvom, transakcija potraživanja / dugovanja u zemlji i inostranstvu, asignacija, garancija, prebijanja, faktoringa.

Pored toga, Advokatska kancelarija Stojković asistira klijentima u finansiranju i upravljanju sredstvima i imovinom, kod finansiranja zavisnih društava putem korporativnih zajmova, dodatnih uplata ili povećanja kapitala, zastupa klijente u sporovima iz bankarskih, finansijskih i poslova u vezi sa hartijama od vrednosti, savetuje o kreditiranju preduzeća, reprogramiranju i restrukturiranju dugova, sredstvima obezbeđenja, sticanja, izvršenja i ostalih implikacija problematičnih kredita (NPL).

Stojković Advokati, takođe, pomažu klijentima u tumačenju pravila i propisa koji se odnose na finansijske usluge, savetuju klijente o osnivanju i vrši due diligence banaka u Srbiji i Crnoj Gori, savetuju o načinu strukturiranja zajedničkih ulaganja, dopuštenosti povlačenja i prenosa novca iz Srbije, zastupa u složenim kupovinama nekretnina i aktiviranja hipoteka.