Pravo zaštite konkurencije

Velika i snažna ili ne, vaša kompanija može biti izložena regulatornim rizicima u vezi sa zaštitom konkurencije ili, s druge strane, nepravednim trgovinskim uslovima kartela ili nezakonitim vršenjem tržišnog uticaja od strane dominantnog igrača na tržištu.

Komisija za zaštitu konkurencije (Komisija) i regulatorni organi za zastitu konkurencije na zapadnom Balkanu, snabdeveni su istrazivackim ovlašćenjima koji im omogućavaju da imaju pristup u poslovne prostorije privrednih društava, računare, latopove, telefone, kao i da presretnu svaku poslovnu korenspondenciju i ozbiljno utiču na svakodnevne poslovne operacije tokom istrage.

Istrage u vezi sa kartelima mogu imati ozbiljne posledice, uključujući teške i visoke novčane kazne, krivične sankcije, narušavanje poslovnog ugleda i naknade štete. Privredna društva sa značajnom tržišnom snagom se takođe, mogu suočiti sa optužbama u vezi sa navodnim restriktivnim praksama. Pored toga,  restriktivni sporazumi nemaju pravno dejstvo i time izlažu distribuciju, transfer tehnologije, licenciranje, franšizne ugovore, zajednička ulaganja, M & A i složene investicije, ozbiljnim rizicima.

S druge strane, prodor na tržište Vaše kompanije može zahtevati neki vid zaštite od eksploatacionih / ekskluzivnih tržišta koja „drže“ moćne kompanije ili adrugi akteri na tržištu, koji sarađuju na osnovu nezakonitog kartelnog ugovora u cilju uklanjanja Vaše kompanije sa tržišta.

Advokati kancelarije Stojković imaju iskustvo iz prve ruke u strukturiranju poslovnih transakcija usaglašenih sa antimonopolskim regulativama i pružanje pravne pomoći i podnosiocima zahteva i onima protiv kojih je pokretnut postupak za zaštitu konkurencije. Savetovali smo klijente u oblasti informacionih tehnologija, transporta, telekomunikacija, energetike, čelika, farmacije, luksuzne robe, robe široke potrošnje i maloprodaje. Mi vam možemo pomoći da sagledate i da se izborite sa mogućim rizicima povrede prava konkurencije pre nego što eskaliraju ili se suočite sa restriktivnim praksama vaših rivala na tržištu.

Naše usluge potrazumevaju:

  • Sveobuhvatne, svakodnevne kosultacije u vezi sa pravom konkurencije i konsultacije u vezi sa državnom pomoći;
  • Zastupanje klijentata u postupcima koji se tiču postojanja kartela i zloupotrebe monopolskog položaja, zaštita klijenata od neosnovanih naknada i upravljanje, kontrola i minimiziranje rizika finansijske odgovornosti; savetovanje o zahtevima za izuzeće restriktivnog sporazuma i pregovaranje o antimonopolskim poravnanjima pred Komisijom za zaštitu konkurencije; zastupanje klijenata tokom tržišnih i sektorskih istraga Komisije za zaštitu konkurencije;
  • Upravljanje antimonopolskim inicijativama i savetovanje malih i srednjih preduzeća pred Komisijom za zaštitu konkurencije u vezi sa tržišnim uslovima, postojanjem kartela ili zloupotrebom dominantnog položaja;
  • Usklađivanje poslovanja sa pravilima prava konkurencije u trenutnim i budućim poslovima klijenta (zajednička ulaganja, istraživanje i razvoj, strateško povezivanje, distribucija, agentura, franšiza, zaštita prava intelektualne svojine i ugovori o korišćenju know-how, itd.);
  • Zastupanje i odbrana klijenata u postupcima u vezi sa transakcijama koji se vode pred Komisijom za zaštitu konkurencije, u postupku kontrole nad ekskluzivnim ugovorima koji se odnose na distribuciju i svih drugih ugovora o distribuciji, franšizing ugovora, ugovora o licenci koji se odnose na prava intelektualne svojine, zajedničkih ulaganja, horizontalnih sporazuma, itd.
  • Obaveštenje o predlogu za prijavu koncentracije i zaštita interesa klijenata prilikom transakcija;
  • Sprovođenje revizije u vezi sa pravom konkurencije kod privrednih društva i pripremanje i usklađivanje internih antimonopolskih procedura;
  • Antimonopolske obuke prilagođene porebama Vaše kompanije i industrije u kojoj poslujete.