Intelektualna svojina

Intelektualna svojina

Stojković Advokati pomažu klijentima u uspostavljanju, sticanju, komercijalizaciji i zaštiti prava intelektualne i industrijske svojine.

Pružamo personalizovane usluge kako bi zadovoljili potrebe naših klijenata , uključujući:

 

Pravo informacionih tehnologija

(takođe poznato kao „IT pravo“ Pravo interneta“ ili „Sajber pravo“)

 • Činjenje dostupnim poverljivih informacija i softvera;
 • Informaciona bezbednost;
 • Elektronska trgovina (poznata i kao e-trgovina) i elektronsko plaćanje (poznato i kao e-plaćanje);
 • IT ugovori, ugovori o licenci softvera.

 

Patenti

 • Pretraga baza patentne dokumentacije i savetovanje o dostupnosti za registraciju i upotrebu određenog patenta;
 • Priprema i podnošenje prijave patenta kao i praćenje postupka registracije patenta;
 • Pregovaranje i priprema ugovora o licenci;
 • Sprovođenje produženja rokova, prilagođavanja ili validacije patenata i prijava;
 • Zaštita patentnih prava kroz upozorenja, obaveštenja, pregovore i parnice;
 • Izrada pravnih mišljenja o povredi prava na patent, naknadi štete i sprečavanju daljeg kršenja.
 • Započinjanje i praćenje sprovođenja istrage o kršenju prava na patent.

 

Žigovi

 • Pretraga registra žigova i savetovanje o dostupnosti za registraciju i upotrebu određenog žiga;
 • Priprema i podnošenje prijave, kao i sprovođenje procesa registracije žiga;
 • Zaštita prava na žigu kroz upozorenja, obaveštenja i parnice;
 • Izrada pravnih mišljenja o povredi žiga, naknadi štete i prevenciji daljih povreda;
 • Sprovođenje ili iniciranje istrage o povredama i zloupotrebama prava na žig;
 • Preduzimanje pravnih radnji kako bi se zaustavile i predupredile aktivnosti falsifikovanja;
 • Kontrolisanje nadgledanja upotrebe žiga, uključujući nadzor i zaštitu žigova u stvarnom svetu i online;
 • Pregovaranje i priprema ugovora o licenci;
 • Pretraga i savetovanje i dostupnosti željenog poslovnog imena.

 

Autorska prava

 • Savetovanje vezano za autorske ugovore, uključujući izradu uslova za prenos autorskih prava, pregovaranje oko ugovora o licenci, itd;
 • Zaštita autorskih prava kroz upozorenja, obaveštenja, poravnanja i parnice;
 • Izrada pravnih mišljenja o povredama autorskih prava, naknadi štete i pervenciji daljih povreda;
 • Pokretanje i vođenje istrage o povredama autorskog prava;

Industrijski dizajn

 • Pretraga baza industrijskog dizajna i savetovanje o dosupnosti za registraciju pojedinih rešenja za industrijski dizajn;
 • Priprema i predaja prijave i praćenje sprovođenja postupka priznanja prava na industrijski dizajn;
 • Pregovaranje, izrada i registracija ugovora o licenci i ugovora o prenosu prava;
 • Izdrada pravnih mišljenja o povredama prava na industrijski dizajn, naknadi štete i prevenciji budućih povreda;
 • Zaštita prava industrijskog dizajna kroz upozorenja, obaveštenja, pregovore, poravnanja i parnice;
 • Pokretanje i olakšavanje vođenja istrage o povredama prava na industrijski dizajn, kao i uočavanje aktivnosti falsifikovanja.

 

Ostala prava intelektualne svojine

 • Pravo na zaštitu oznake geografskog porekla;
 • Pravo oplemenjivača biljnih sorti;
 • Pravo na zaštitu topografije integrisanih kola ( „mikro-čipovi“);
 • Zaštita protiv nelojalne konkurencije;
 • Čuvanje i zaštita „Know-how“.

 

Integritet brendova i istrage intelektualne svojine

 • Podnošenje prijava za registraciju prava intelektualne svojine kod Uprave carina Republike Srbije;
 • Pokretanje mera zaštite autorskih prava na granici kod Uprave carina Republike Srbije i podnošenje zahteva za uništavanje zaplenjene falsifikovane robe;
  Iniciranje i nadzor nad sprovođenjem istrage kršenja prava intelektualne svojine i uočavanje takvih povreda;
 • Podnošenje krivičnih prijava protiv osumnjičenih i zastupanje klijenata u sličnim krivičnim postupcima.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka