Intelektualna svojina

Advokatska kancelarija Stojković pomaže klijentima u uspostavljanju, sticanju, komercijalizaciji i zaštiti prava intelektualne i industrijske svojine.

Advokatska kancelarija Stojković pruža personalizovane usluge kako bi zadovoljila potrebe klijenata , uključujući:

 

Pravo informacionih tehnologija

(takođe poznato kao „IT pravo“ Pravo interneta“ ili „Sajber pravo“)

 • Činjenje dostupnim poverljivih informacija i softvera;
 • Informaciona bezbednost;
 • Elektronska trgovina (poznata i kao e-trgovina) i elektronsko plaćanje (poznato i kao e-plaćanje);
 • IT ugovori, ugovori o licenci softvera.

 

Patenti

 • Pretraga baza patentne dokumentacije i savetovanje o dostupnosti za registraciju i upotrebu određenog patenta;
 • Priprema i podnošenje prijave patenta kao i praćenje postupka registracije patenta;
 • Pregovaranje i priprema ugovora o licenci;
 • Sprovođenje produženja rokova, prilagođavanja ili validacije patenata i prijava;
 • Zaštita patentnih prava kroz upozorenja, obaveštenja, pregovore i parnice;
 • Izrada pravnih mišljenja o povredi prava na patent, naknadi štete i sprečavanju daljeg kršenja.
 • Započinjanje i praćenje sprovođenja istrage o kršenju prava na patent.

 

Žigovi

 • Pretraga registra žigova i savetovanje o dostupnosti za registraciju i upotrebu određenog žiga;
 • Priprema i podnošenje prijave, kao i sprovođenje procesa registracije žiga;
 • Zaštita prava na žigu kroz upozorenja, obaveštenja i parnice;
 • Izrada pravnih mišljenja o povredi žiga, naknadi štete i prevenciji daljih povreda;
 • Sprovođenje ili iniciranje istrage o povredama i zloupotrebama prava na žig;
 • Preduzimanje pravnih radnji kako bi se zaustavile i predupredile aktivnosti falsifikovanja;
 • Kontrolisanje nadgledanja upotrebe žiga, uključujući nadzor i zaštitu žigova u stvarnom svetu i online;
 • Pregovaranje i priprema ugovora o licenci;
 • Pretraga i savetovanje i dostupnosti željenog poslovnog imena.

 

Autorska prava

 • Savetovanje vezano za autorske ugovore, uključujući izradu uslova za prenos autorskih prava, pregovaranje oko ugovora o licenci, itd;
 • Zaštita autorskih prava kroz upozorenja, obaveštenja, poravnanja i parnice;
 • Izrada pravnih mišljenja o povredama autorskih prava, naknadi štete i pervenciji daljih povreda;
 • Pokretanje i vođenje istrage o povredama autorskog prava;

Industrijski dizajn

 • Pretraga baza industrijskog dizajna i savetovanje o dosupnosti za registraciju pojedinih rešenja za industrijski dizajn;
 • Priprema i predaja prijave i praćenje sprovođenja postupka priznanja prava na industrijski dizajn;
 • Pregovaranje, izrada i registracija ugovora o licenci i ugovora o prenosu prava;
 • Izdrada pravnih mišljenja o povredama prava na industrijski dizajn, naknadi štete i prevenciji budućih povreda;
 • Zaštita prava industrijskog dizajna kroz upozorenja, obaveštenja, pregovore, poravnanja i parnice;
 • Pokretanje i olakšavanje vođenja istrage o povredama prava na industrijski dizajn, kao i uočavanje aktivnosti falsifikovanja.

 

Ostala prava intelektualne svojine

 • Pravo na zaštitu oznake geografskog porekla;
 • Pravo oplemenjivača biljnih sorti;
 • Pravo na zaštitu topografije integrisanih kola ( „mikro-čipovi“);
 • Zaštita protiv nelojalne konkurencije;
 • Čuvanje i zaštita „Know-how“.

 

Integritet brendova i istrage intelektualne svojine

 • Podnošenje prijava za registraciju prava intelektualne svojine kod Uprave carina Republike Srbije;
 • Pokretanje mera zaštite autorskih prava na granici kod Uprave carina Republike Srbije i podnošenje zahteva za uništavanje zaplenjene falsifikovane robe;
  Iniciranje i nadzor nad sprovođenjem istrage kršenja prava intelektualne svojine i uočavanje takvih povreda;
 • Podnošenje krivičnih prijava protiv osumnjičenih i zastupanje klijenata u sličnim krivičnim postupcima.