Rad i Zapošljavanje

Uprkos nedavnim promenama, pravni okvir za radnopravne odnose u Srbiji ostao je strogo regulisan.

Neusaglašenost u ovoj oblasti može izložiti klijenta značajnim administrativnim kaznama i potencijalnim tužbama pred srpskim sudovima, koji su tradicionalno snažno naklonjeni zaposlenima (za radnika i protiv kompanija).

Uzevši u obzir uvek prisutnu potrebu kompanija za zapošljavanjem određenog broja zaposlenih i angažovanjem drugog osoblja u sklopu poslovanja, advokatska kancelarija Stojković je pruža sledeće usluge:

  • Priprema ugovora o radu prilagođenih pojedinim radnim mestima;
  • Priprema ugovora o pružanju usluga i drugih ugovora kojima se ne zasniva radni odnos (npr. ugovor o pravima i obavezama direktora);
  • Pomoć u pripremanju/izmeni internih pravilnika preduzeća koji se odnose na radnopravne odnose, kao što su Pravilnik o radu, Akt o organizaciji i sistematizaciji, Pravilnik o uzbunjivačima.;
  • Savetovanje u oblasti upućivanja i zapošljavanja zaposlenih kod drugog poslodavca u istoj grupaciji, u zemlji ili inostranstvu;
  • Savetovanje i zastupanje u postupku za dobijanje radne dozvole za strane državljane zaposlene u Srbiji:
  • Savetovanje u vezi pravnih aspekata podsticajnih šema za zaposlene (npr. Plan dodele udela, Plan lojalnosti);
  • Savetovanje i podrška u raskidanju ugovora o radu, kako sporazumno, tako i jednostrano;
  • Generalno savetovanje u radnopravnoj materiji (npr. priprema pravnih mišljenja na različita pitanja radnopravne prirode);
  • Zastupanje u radnopravnim sporovima.