Usluge

Bankarski poslovi i finansije

Stojković Advokati savetuju kompanije i preduzetnike u vezi domaćih i međunarodnih finansijskih transakcija u svim industrijskim i komercijalnim sektorima. Ovakve usluge obično uključuju proveru pravne i finansijske izloženosti i rizika naših klijenata, zakonsku usaglašenost deviznih transakcija, izvršenje i registraciju preko-graničnih / ino kredita, zakonitost platnih transakcija sa inostranstvom, transakcija potraživanja / dugovanja u zemlji i […]

Saznajte više

Državna pomoć

Zakon o državnoj pomoći Srbije zabranjuje državnu pomoć́, zahteva prethodno obaveštavanje o merama pomoći pre dodele i utvrđuje kriterijume za pravnu procenu njihove kompatibilnosti. Komisija za kontrolu državne pomoći (CSAC) ima ovlašćenja da sprovodi ex ante i ex post kontrolu mera pomoći, suspenduje i naredi povraćaj pomoći od preduzeća. Pored toga, pojedine mere pomoći mogu […]

Saznajte više

Građanska i privredna parnica

Od jednostavnih do kompleksnih građanskih ili poslovnih sporova, advokatska kancelarija Stojković ima znanje i iskustvo da stručno vodi i okonča takve postupke, poštujući interese klijenata. Naši advokati i savetnici savetuju i zastupaju klijente u oblastima koje smo klasifikovali u kategorije, kako sledi: Privredna parnica i žalbeni postupak; Radno pravo, seksualno zlostavljanje, mobing, diskriminacija zaposlenih,  plate […]

Saznajte više

Imigracija i državljanstvo

AK Stojković Advokati je među vodećim imigracionim advokatskim kancelarijama u Srbiji, čiji tim stručnjaka je specijalizovan u svim oblastima srpskog imigracionog prava.   Mi nastojimo da učinimo proces imigracije našim klijentima što je moguće prijatnijim, jeftinijim, jednostavnijim i bržim, pri čemu maksimiziramo  šanse za uspešan ishod.   Ako planirate da posetite, boravite ili produžite svoj […]

Saznajte više

Intelektualna svojina

Advokatska kancelarija Stojković pomaže klijentima u uspostavljanju, sticanju, komercijalizaciji i zaštiti prava intelektualne i industrijske svojine. Advokatska kancelarija Stojković pruža personalizovane usluge kako bi zadovoljila potrebe klijenata , uključujući:   Pravo informacionih tehnologija (takođe poznato kao „IT pravo“ Pravo interneta“ ili „Sajber pravo“) Činjenje dostupnim poverljivih informacija i softvera; Informaciona bezbednost; Elektronska trgovina (poznata i […]

Saznajte više

JPP i koncesije

Usluge koje u ovoj oblasti nudi advokatska kancelarija Stojković sa timom saradnika su: Analiza tržišta i izbor adekvatne lokacije; Ostvarivanje kontakta sa javnim sektorom; Izrada predloga projekata JPP/koncesionog akta; Due diligence, izrada studija izvodljivosti, finansijske analize, matrice rizika, proračun VfM i PSC; Priprema predloga ugovora o JPP; Priprema tenderske dokumentacije i praćenje toka javne nabavke. […]

Saznajte više

Korporativne sekretarske usluge

Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na vaše upite u odnosu na sledeće teme: Osnivanje preduzeća; Prijem i prosleđivanje pošte (skeniranje elektronskom poštom i fizički putem pošte ili kurirskih službi); Traženje i imenovanje direktora, zamenika direktora, sekretara i pronalaženje odgovarajuće računovodstvene agencije; Osnivanje i registracija ogranaka ili predstavništva; Potpisivanje, podnošenje i prikupljanje sve potrebne dokumentacije za […]

Saznajte više

Kupovina ili prodaja firme u Srbiji i Crnoj Gori

Više od decenije, advokati kancelarije Stojković bave se pružanjem pravne pomoći privrednim subjektima u Srbiji, Crnoj Gori i drugim zemljama bivše Jugoslavije, kako bi svoje poslovanje podigli na viši nivo oslanjajući se na naše znanje u poslovima prodaje, kupovine preduzeća i statusnih promena poput pripajanja ili spajanja. U ovim transakcijama, naš fokus je uvek na […]

Saznajte više

Međunarodna mobilnost i usluge upućivanja na rad u inostranstvo

Kada se govori o obavljanju poslova u drugim zemljama kako bi se smanjili troškovi, potrebno je napomenuti da relokacija radne snage povlači veliki broj pravnih i poreskih obaveza, kao i dužnost dostavljanja obaveštenja državnim organima. S tim u vezi, kompanije koje angažuju strance i radnike u Srbiji (uključujući i upućivanje na rad u domaćim preduzećima) […]

Saznajte više

Nasledno pravo i ostavinski postupak

Kada dođe do gubitka voljenih osoba, poslednje što član porodice želi jeste da zove i angažuje advokata. Iako pronalazak advokata ne bi trebalo da bude komplikovan, angažovanje pravog advokata kako bi pokrenuo ostavinski postupak zahteva pažljiv pristup. Poštujući volju ostavioca i/ili zakonskih prava naslednika, advokatska kancelarija Stojković stara se da klijenti dobiju pravičan tretman i […]

Saznajte više

Nekretnine

Naš tim ima značajno iskustvo u svim pitanjima vezanim za nekretnine, te savetujemo širok spektar klijenata kao što su investitori, finansijeri, vlasnici i sva druga pravna ili fizička lica kojima je potrebna pomoć́ u vezi sa imovinskim pitanjima. Takođe, pružamo sve vrste relevantnih poreskih saveta kako bismo osigurali da transakcije koje vodimo budu poreski efikasne […]

Saznajte više

Odbrana u osetljivim postupcima

Advokatska kancelarija Stojković savetuje i zastupa klijente u nekim od najdelikatnijih postupaka , kao što su: Krivična odbrana (organizovani i opšti kriminal); Sprečavanje pranja novca; Zloupotreba službenog položaja; Neosnovano dobijanje kredita bez sredstava obezbeđenja; Mito i korupcija; Privredni kriminal; Poslovna prevara; Internet i kompjuterski kriminal; Izručenje i međunarodni kriminal; Prekršaji i privredni prestupi; Zastupanje pred […]

Saznajte više

Oružje, odbrana & bezbednost

Stojković Advokati (STATT) pružaju pravnu podršku domaćim i međunarodnim proizvođačima, prodavcima, trgovcima, dobavljačima i kupcima oružja, vojne i bezbednosne opreme, kao i pratećih tehnologija i usluga, pri čemu se ova podrška prvenstveno ogleda u pružanju pravne pomoći u vidu davanja pravnih saveta kod pregovaranja ugovora ili usklađenosti sa regulatornim zahtevima prilikom dobijanja dozvola, saglasnosti, odobrenja […]

Saznajte više

Osnivanje preduzeća i prateće radnje

U načelu, strani ili domaći investitori u Srbiji se mogu baviti svojom delatnošću kao preduzetnici ili tako što će osnovati privredno društvo u formi (a) akcionarskog društva (a.d.), (b) društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.), (c)  komanditnog društva (k.d.), ili (d)  ortačkog društva (o.d). Najčešći oblik organizovanja preduzeća je upravo društvo sa ograničenom odgovornošću, za čije […]

Saznajte više

Planiranje i upravljanje imovinom i zaostavštinom

Bez obzira da li je velika ili mala, imovina i zaostavština iziskuje pažljivo planiranje kako bi se osiguralo da stvari budu prenete na osobe u skladu sa zahtevima. U Srbiji, mi pomažemo klijentima da reše pravne izazove u vezi potreba njihovih uvaženih starijih rođaka obezbeđivanjem lične nege i drugih adekvatnih ugovora u okviru brige od […]

Saznajte više

Poreska analiza

Sa usložnjavanjem poreskih sistema u svetu, a i kod nas, dolazi do ozbiljnije potrebe za stručnom analizom poslovnih transakcija u potrazi za njenim poreskim efektima. Naši stručnjaci su na tom polju stekli ekspertizu kroz godine iskustva u radu sa klijentima iz raznih delatnosti, pa i sa najraznovrsnijim poslovnim promenama. Poreska analiza je dobar početak svakog […]

Saznajte više

Poreska kontrola

Utvrđivanje (ne)pravilnosti poslovanja i potencijalne blagovremene korekcije. Ovo je čest i važan motiv poreske revizije. Svi entiteti su podložni greškama, ispravka greške je često jeftinija ukoliko se učini samoinicijativno, a ne ukoliko se greška uoči u postupku poreske kontrole. Utvrđivanje potencijalnih opasnosti prilikom kupovine/preuzimanja preduzeća, odnosno sklapanja dugoročnih partnerstava pri kojima se preuzimaju obaveze posmatranog […]

Saznajte više

Poreski izveštaji

U našem sistemu su to poreske prijave i poreski bilansi, ali i dodatna dokumentacija potrebna za oporezivanje (dodatni obrasci, izveštaji i sl.). Logičan proizvod redovnih računovodstvenih aktivnosti je između ostalog i obračun poreza i formiranje poreske prijave. Danas se poreske prijave podnose elektronski, što podrazumeva ovlašćenje za podnošenje prijave u ime obveznika. Podnošenje poreskih prijava […]

Saznajte više

Poreski spor

Iz mnogo različitih razloga, poreski postupci i sporovi u Srbiji rastu kako brojčano, tako i po složenosti. Neki od glavnih razloga za takav rast predstavljaju: Izbegavanje i utaja poreza Dvosmisleno tumačenje poreskih zakona; Česte promene u poreskom zakonodavstvu; Manjak ili odsustvo prakse u poreskom tretmanu određenih transakcija; Nedoslednosti između sudskih presuda, službenih mišljenja ministarstva i […]

Saznajte više

Poresko planiranje

Poresko planiranje je proces primene znanja iz oblasti poreskog sistema na konkretno preduzeće sa ciljem planiranja poreskih obaveza. Ovaj proces postoji u dva svoja oblika: Ad Hoc planiranje Planiranje pojedinih poslovnih ideja ili projekata. Ovo obuhvata poresku analizu specifične situacije (novog poslovnog poduhvata) sa ciljem da se egzaktno predvide sva poreska opterećenja. Razume se, cilj […]

Saznajte više

Porodično pravo

I u situacijama kada se planira formiranje ili proširenje porodice, poput sklapanja braka ili usvajanja deteta, kao i u neželjenim situacijama kada dolazi do poremećaja odnosa i razvoda braka, od izuzetne je važnosti potražiti savet savesnog i stručnog advokata za porodično pravo. Ovo iz razloga jer se odluke koje se donose u navedenim situacijama, često […]

Saznajte više

Poslovno i trgovinsko pravo

Kroz pažljivo planiranje i širok spektar pravnih usluga za privredne subjekte u Srbiji i Crnoj Gori, advokatska kancelarija Stojković pomaže preduzetnicima, malim, srednjim i velikim preduzećima da reše ili izbegnu sve tekuće ili potencijalne pravne probleme. Neke od brojnih usluga koje pružamo su: Izrada, pregovaranje i kontrola svih vrsta korporativne dokumentacije i ugovora; Zastupanje klijenata […]

Saznajte više

Povreda na radu / van radnog mesta i naknada štete

Kao posledicu nečijeg postupka ili propusta možete pretrpeti povredu tela, pretrpeti bol ili strah, kao i štetu na Vašoj imovini. Takođe, zbog štetnih uslova na radnom mestu u dužem vremenskom periodu, može doći do oštećenja zdravlja, kao što su problem sa vidom, sluhom i ostali zdravstveni problemi. Ukoliko mislite ili osećate da ste pretrpeli bilo […]

Saznajte više

Pravo zaštite konkurencije

Velika i snažna ili ne, vaša kompanija može biti izložena regulatornim rizicima u vezi sa zaštitom konkurencije ili, s druge strane, nepravednim trgovinskim uslovima kartela ili nezakonitim vršenjem tržišnog uticaja od strane dominantnog igrača na tržištu. Komisija za zaštitu konkurencije (Komisija) i regulatorni organi za zastitu konkurencije na zapadnom Balkanu, snabdeveni su istrazivackim ovlašćenjima koji […]

Saznajte više

Rad i Zapošljavanje

Uprkos nedavnim promenama, pravni okvir za radnopravne odnose u Srbiji ostao je strogo regulisan. Neusaglašenost u ovoj oblasti može izložiti klijenta značajnim administrativnim kaznama i potencijalnim tužbama pred srpskim sudovima, koji su tradicionalno snažno naklonjeni zaposlenima (za radnika i protiv kompanija). Uzevši u obzir uvek prisutnu potrebu kompanija za zapošljavanjem određenog broja zaposlenih i angažovanjem […]

Saznajte više

Restrukturiranje, insolventnost, stečaj i likvidacija

Advokati kancelarije Stojković učestvovali su u brojnim postupcima restrukturiranja preduzeća, restrukturiranja duga, stečajeva i likvidacija. Obimnom praksom i posvećenim timom stručnjaka dali smo svoj doprinos savetujući o kompleksnim pravnim pitanjima u nekim od najvećih i najsloženijih restrukturiranja u Srbiji i uspeli smo da predočimo klijentima inovativna rešenja i ostvarimo rezultate koji su rezultirali povećanjem profita […]

Saznajte više

Saobraćajne nesreće i naknada štete

Mnogi povređeni u saobraćajnim nesrećama imaju pravo da traže naknadu štete. Nevezano za pretrpljene povrede, advokati kancelarije Stojković mogu uspešno voditi postupak za naknadu štete koja Vam je učinjena i samim tim obezbediti neophodnu pomoć, medicinsku negu i novčanu nadoknadu na koju Vi i Vaša porodica imate pravo.

Saznajte više

Složeni postupci

S tim u vezi, nekoliko multi-milionskih parnica i poreskih postupaka, revolucionarni koncepti u zastupanju i odbrani u slučajevima odgovornosti za štetu, i različiti slučajevi privrednog kriminala predstavljaju tipove slučajeva koji vode do jako složenih postupaka. Advokatska kancelarija Stojković ima znanje, iskustvo i resurse da brani ili goni u tako izazovnim sporovima.    

Saznajte više

Tenderi/Javne nabavke

Kod tendera i javnih nabavki je od neizrecive važnosti da zakonske procedure budu ispoštovane do najsitnijih detalja, kao i da potrebna dokumentacija bude pripremljena i u potpunosti usklađena sa zahtevima posla. Advokati advokatske kancelarije Stojković mogu vam pomoći da u davanju ponude na tenderima i javnim nabavkama osigurate kompletnost dokumentacije, povećate svoju konkurentnost i kroz […]

Saznajte više

Zaštita potrošača i nepoštena poslovna praksa

Iako mnoge kompanije poštuju pravila i regulativu, i time poštuju i svoje mušterije, postoje i one koje to ne čine. U tom smislu, kada se kompanija bavi prevarnim aktivnostima ili nepoštenom poslovnom praksom, to može da napravi veliku štetu pojedincima. U ovakvim situacijama možete biti nepravedno tretirani u vezi duga, provizije ili finansijske usluge, platiti […]

Saznajte više