Poreski spor

Poreski spor

Iz mnogo različitih razloga, poreski postupci i sporovi u Srbiji rastu kako brojčano, tako i po složenosti.

Neki od glavnih razloga za takav rast predstavljaju:

Izbegavanje i utaja poreza

 • Dvosmisleno tumačenje poreskih zakona;
 • Česte promene u poreskom zakonodavstvu;
 • Manjak ili odsustvo prakse u poreskom tretmanu određenih transakcija;
 • Nedoslednosti između sudskih presuda, službenih mišljenja ministarstva i akcija/odluka poreskih organa;
 • Sporna procena i naplata poreza;
 • Visoke kazne u slučaju navodne poreske neusaglašenosti sa zakonom, itd.

Kako naša kancelarija može da pomogne

Advokatska kancelarija Stojković Advokati, sastavljena od jedinstvenog spoja iskusnih pravnih i poreskih profesionalaca, pruža pouzdanu podršku, savetovanje i zastupanje, uključujući:

Pre poreske revizije / istrage:

 • Razmatranje poreskih pitanja / poslovnih knjiga, kako bi se jasno identifikovali problemi / polja rizika;
 • Pružanje rešenja za ublažavanje / eliminisanje uočenih problema / polja rizika;
 • Pomoć u pogledu poreskih obaveza (npr.  Savetovanje o kompletiranju i blagovremenom podnošenju poreskih prijava, savetovanje o usklađenosti poreskog aranžmana sa važećim zakonima, itd.)

Savetovanje tokom poreske revizije / istrage:

 • Utvrđivanje činjenica i okolnosti relevantnih za aktuelni slučaj;
 • Vršenje detaljne analize pravnih osnova zahteva poreskih vlasti;
 • Priprema odgovora na “teška” pitanja poreskih vlasti kod poreske revizije ili inspekcije;
 • Prisustvo i pomoć prilikom poreske revizije, inspekcije, i drugih postupaka;
 • Profesionalno savetovanje i pomoć u slučajevima istraga poreskih vlasti (npr. pružanje pomoći u kreiranju objašnjenja neobičnih fluktuacija prometa i/ili profita koji mogu dovesti do pokretanja poreskih istraga, itd.).

Priprema prigovora na nalaze poreske revizije:

 • Analiziranje predočenih argumenata u nalazu poreske revizije;
 • Identifikacija i izdvajanje pravnih i faktičkih grešaka u nalazima poreske revizije;
 • Analiziranje i odmeravanje argumenata za odbranu u spornim poreskim i/ili pravnim pitanjima;
 • Priprema najefikasnije pravne strategije za konkretne poreske slučajeve kako bi se postigao najbolji mogući rezultat za klijenta;
 • Priprema formalnih primedbi na osnovu nalaza poreske revizije;
 • Podnošenje navedenih primedbi poreskim vlastima pravilno i blagovremeno.

U stadijumu spora:

 • Priprema žalbe drugostepenom poreskom organu:
 • Analiziranje odluke poreskog organa;
 • Identifikacija i isticanje grešaka u odluci i argumentima poreskog organa;
 • Priprema slučaja protiv odluke poreskog organa kroz jasne i precizne argumente za neslaganje protiv nepovoljne odluke uz davanje razloga i objašnjenja za takvo neslaganje potkrepljeno regulatornim odredbama;
 • Priprema formalne žalbe;
 • Podnošenje žalbe poreskim vlastima;
 • Podnošenje druge dokumentacije (ukoliko je potrebno);
 • Praćenje rezultata postupanja po žalbi;
 • Komunikacija sa poreskim organima u svrhu praćenja postupka.

Zastupanje klijenata u sudskim postupcima

Priprema tužbe za pokretanje upravnog spora:

 • Analiziranje konačne odluke poreskog organa;
 • Identifikacija i isticanje grešaka u konačnoj odluci i argumentima poreskog organa;
 • Građenje slučaja protiv konačne odluke poreskog organa;
 • Priprema tužbe protiv konačne odluke poreskog organa i otpočinjanje upravnog spora pred Upravnim sudom;
 • Podnošenje tužbe Upravnom sudu na vreme i na propisan način;
 • Podnošenje druge dokumentacije Upravnom sudu ukoliko je potrebno;
 • Zastupanje klijenta u sudskim postupcima.

U svetlu gore navedenog, advokati i savetnici kancelarije Stojković Advokati su posvećeni – tome da ožalbenu odluku poreskog organa, nepovoljnu po klijenta, ponište na bazi prigovora, žalbe ili tužbe.

Ponosni smo na činjenicu da smo u velikom broju slučajeva uspevali da nađemo adekvatan i jak pravni osnov da zahtevamo da postupajući organ preinači odluku nižestepenog organa i zameni je sopstvenom odlukom, ili da slučaj vrati nižestepenom organu na ponovno odlučivanje, u zavisnosti od konkretno dogovorene strategije u svakom pojedinačnom slučaju.

Najzad, tako što unapred pažljivo planira razvoj situacije u svim stadijumima poreskog postupka, profesionalci advokatske kancelarije Stojković Advokati uvek ulažu najveće moguće napore, opsežno profesionalno iskustvo i veliko znanje kako bi izdejstvovali najpovoljniji ishod po klijente kancelarije.

 

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka