Poreski spor

Iz mnogo različitih razloga, poreski postupci i sporovi u Srbiji rastu kako brojčano, tako i po složenosti.

Neki od glavnih razloga za takav rast predstavljaju:

Izbegavanje i utaja poreza

 • Dvosmisleno tumačenje poreskih zakona;
 • Česte promene u poreskom zakonodavstvu;
 • Manjak ili odsustvo prakse u poreskom tretmanu određenih transakcija;
 • Nedoslednosti između sudskih presuda, službenih mišljenja ministarstva i akcija/odluka poreskih organa;
 • Sporna procena i naplata poreza;
 • Visoke kazne u slučaju navodne poreske neusaglašenosti sa zakonom, itd.

Kako naša kancelarija može da pomogne

Advokatska kancelarija Stojković Advokati, sastavljena od jedinstvenog spoja iskusnih pravnih i poreskih profesionalaca, pruža pouzdanu podršku, savetovanje i zastupanje, uključujući:

Pre poreske revizije / istrage:

 • Razmatranje poreskih pitanja / poslovnih knjiga, kako bi se jasno identifikovali problemi / polja rizika;
 • Pružanje rešenja za ublažavanje / eliminisanje uočenih problema / polja rizika;
 • Pomoć u pogledu poreskih obaveza (npr.  Savetovanje o kompletiranju i blagovremenom podnošenju poreskih prijava, savetovanje o usklađenosti poreskog aranžmana sa važećim zakonima, itd.)

Savetovanje tokom poreske revizije / istrage:

 • Utvrđivanje činjenica i okolnosti relevantnih za aktuelni slučaj;
 • Vršenje detaljne analize pravnih osnova zahteva poreskih vlasti;
 • Priprema odgovora na “teška” pitanja poreskih vlasti kod poreske revizije ili inspekcije;
 • Prisustvo i pomoć prilikom poreske revizije, inspekcije, i drugih postupaka;
 • Profesionalno savetovanje i pomoć u slučajevima istraga poreskih vlasti (npr. pružanje pomoći u kreiranju objašnjenja neobičnih fluktuacija prometa i/ili profita koji mogu dovesti do pokretanja poreskih istraga, itd.).

Priprema prigovora na nalaze poreske revizije:

 • Analiziranje predočenih argumenata u nalazu poreske revizije;
 • Identifikacija i izdvajanje pravnih i faktičkih grešaka u nalazima poreske revizije;
 • Analiziranje i odmeravanje argumenata za odbranu u spornim poreskim i/ili pravnim pitanjima;
 • Priprema najefikasnije pravne strategije za konkretne poreske slučajeve kako bi se postigao najbolji mogući rezultat za klijenta;
 • Priprema formalnih primedbi na osnovu nalaza poreske revizije;
 • Podnošenje navedenih primedbi poreskim vlastima pravilno i blagovremeno.

U stadijumu spora:

 • Priprema žalbe drugostepenom poreskom organu:
 • Analiziranje odluke poreskog organa;
 • Identifikacija i isticanje grešaka u odluci i argumentima poreskog organa;
 • Priprema slučaja protiv odluke poreskog organa kroz jasne i precizne argumente za neslaganje protiv nepovoljne odluke uz davanje razloga i objašnjenja za takvo neslaganje potkrepljeno regulatornim odredbama;
 • Priprema formalne žalbe;
 • Podnošenje žalbe poreskim vlastima;
 • Podnošenje druge dokumentacije (ukoliko je potrebno);
 • Praćenje rezultata postupanja po žalbi;
 • Komunikacija sa poreskim organima u svrhu praćenja postupka.

Zastupanje klijenata u sudskim postupcima

Priprema tužbe za pokretanje upravnog spora:

 • Analiziranje konačne odluke poreskog organa;
 • Identifikacija i isticanje grešaka u konačnoj odluci i argumentima poreskog organa;
 • Građenje slučaja protiv konačne odluke poreskog organa;
 • Priprema tužbe protiv konačne odluke poreskog organa i otpočinjanje upravnog spora pred Upravnim sudom;
 • Podnošenje tužbe Upravnom sudu na vreme i na propisan način;
 • Podnošenje druge dokumentacije Upravnom sudu ukoliko je potrebno;
 • Zastupanje klijenta u sudskim postupcima.

U svetlu gore navedenog, advokati i savetnici kancelarije Stojković Advokati su posvećeni – tome da ožalbenu odluku poreskog organa, nepovoljnu po klijenta, ponište na bazi prigovora, žalbe ili tužbe.

Ponosni smo na činjenicu da smo u velikom broju slučajeva uspevali da nađemo adekvatan i jak pravni osnov da zahtevamo da postupajući organ preinači odluku nižestepenog organa i zameni je sopstvenom odlukom, ili da slučaj vrati nižestepenom organu na ponovno odlučivanje, u zavisnosti od konkretno dogovorene strategije u svakom pojedinačnom slučaju.

Najzad, tako što unapred pažljivo planira razvoj situacije u svim stadijumima poreskog postupka, profesionalci advokatske kancelarije Stojković Advokati uvek ulažu najveće moguće napore, opsežno profesionalno iskustvo i veliko znanje kako bi izdejstvovali najpovoljniji ishod po klijente kancelarije.