Poreski izveštaji

Poreski izveštaji su krajnji proizvodi aktivnosti obračuna poreza

U našem sistemu su to poreske prijave i poreski bilansi, ali i dodatna dokumentacija potrebna za oporezivanje (dodatni obrasci, izveštaji i sl.). Logičan proizvod redovnih računovodstvenih aktivnosti je između ostalog i obračun poreza i formiranje poreske prijave. Danas se poreske prijave podnose elektronski, što podrazumeva ovlašćenje za podnošenje prijave u ime obveznika.

Podnošenje poreskih prijava je potreba i u određenim ad hoc situacijama, mada su te situacije češće kod obveznika – fizičkih lica. Reč je o prijavama koje nemaju stalni karakter, već se odnose na promene koje se dešavaju povremeno (kapitalna dobit, porez na prenos apsolutnih prava i sl.), ali i na one situacije koje se periodično događaju (godišnji porez na dohodak građana, porez na imovinu i sl.).

Takođe, u novije vreme je sve češća tema i izveštaj o transfernim cenama, i za očekivati je da u budućnosti to bude sve aktuelnija tema. Podrazumeva se da zaokružen računovodstveni sistem obuhvata i mogućnost formiranja ovog izveštaja, mada to nije redovna usluga agencije, već se posebno tarifira iz razumljivih razloga.