Pravo energetike

Ispostavlja se da je energija najvažniji input za ekonomski razvoj modernih društava

Energetski sektor beleži privredni rast u novijoj istoriji kao nikada ranije, kako u svetu tako i u Republici Srbiji. Trend rasta ogleda se u svim segmentima energetike (proizvodnji, distribuciji, skladištenju, transportu, itd. ), a sve je više mogućnosti za investicije sa razvojem inovativnih tehnologija.

Bilo da se nalazite u poziciji pravnog lica ili pojedinca koji posluje ili planira da posluje u ovoj oblasti, AK Stojković Advokati („STATT“) mogu da ponude adekvatna pravan, pooreska i poslovna rešenja u oblasti energetike i energetskog sektora.

STATT pruža usluge pravnog savetovanja, sa multidisciplinarnim i individualnim pristupom svakom problemu,  pre svega u oblastima proizvodnje, transporta i distribucije električne energije kao i gasa i nafte, ali i u drugim energetskim delatnostima.

 

Električna energija

Zakon o energetici (“Sl. glasnik RS“, br. 145/2014, 95/2018 – dr. zakon i 40/2021 “Zakon“), reguliše sledeće energetske delatnosti vezano za električnu energiju:

 • Proizvodnja električne energije;
 • kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije;
 • prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom;
 • distribucija električne energije i upravljanje distributivnim sistemom;
 • distribucija električne energije i upravljanje zatvorenim distributivnim sistemom;
 • snabdevanje električnom energijom;
 • snabdevanje na veliko električnom energijom;
 • upravljanje organizovanim tržištem električne energije;
 • skladištenje električne energije.

 

Važno je napomenuti da Zakon za obavljanje pojedinih energetskih delatnosti (proizvodnja električne energije, kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije) predviđa obavezu posedovanja licence, a pored toga za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije, u određenim slučajevima Zakon predviđa obavezu posedovanja energetske dozvole, a koje se dobijaju u postupcima koji se vode pred Agencijom za energetiku Republike Srbije odnosno Ministarstvom rudarstva i energetike. Energetska dozvola se izdaje za svaku energetsku delatnost posebno.

U tom pogledu stručnjaci iz tima STATT će vam pružiti  podršku tokom celog procesa, od podnošenja zahteva do izdavanja rešenja za licencu odnosno energetsku dozvolu.

Pravna podrška obuhvata sledeće usluge:

 • Pružanje pravnih saveta;
 • sastavljanje zahteva za izdavanje licence i/ili energetske dozvole;
 • zastupanje u postupku pred Agencijom za energetiku Republike Srbije odnosno Ministarstvom rudarstva i energetike , kao i druge usluge, neophodne za dobijanje licence i/ili energetske dozvole.

 

Pored napred navedenih usluga STATT pruža pravnu podršku u oblasti proizvodnje, transporta i distribucije električne energije i to na sledeći način:

 • Posredovanje u pregovorima između učesnika poslovnog poduhvata;
 • sastavljanje i revizija ugovora;
 • pružanje pravnih tumačenja i saveta;
 • i druge pravne usluge.

 

 

Nafta i prirodni gas

Zakon reguliše sledeće energetske delatnosti vezano za proizvodnju, transport i distribuciju nafte i prirodnog gasa:

 • Skladištenje i upravljanje skladištem prirodnog gasa;
 • distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas;
 • snabdevanje prirodnim gasom;
 • snabdevanje na veliko prirodnim gasom;
 • javno snabdevanje prirodnim gasom;
 • proizvodnja derivata nafte;
 • transport nafte naftovodima;
 • transport derivata nafte produktovodima;
 • transport nafte, derivata nafte i biogoriva drugim oblicima transporta;
 • skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva;
 • trgovina naftom, derivatima nafte, biogorivima, biotečnostima, komprimovanim prirodnim gasom, utečnjenim prirodnim gasom i vodonikom;
 • trgovina gorivima van stanica za snabdevanje prevoznih sredstava;
 • punjenje posuda za tečni naftni gas, komprimovani i utečnjeni prirodni gas;
 • trgovina motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava;
 • trgovina gorivima za plovila.

 

Kako po pitanju električne energije tako i u pogledu prirodnog gasa i nafte, za obavljane pojedinih energetskih delatnosti Zakon predviđa obavezu posedovanja licence, a za izgradnju pojedinih objekata za proizvodnu, transport i distribuciju nafte i prirodnog gasa Zakon predviđa obavezu posedovanja energetske dozvole.

Pored rečenog Zakon predviđa da je za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko 5t i za snabdevanje sopstvenih proizvodnih sredstava na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, za koje se ne izdaje licenca, pribavlja saglasnost koju Agencija za energetiku izdaje rešenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

U tom pravcu kako je ranije pomenuto stručnjaci iz tima STATT će vam pružiti pravnu podršku u postupku dobijanja licence, energetske dozvole kao i gorepomenute saglasnosti.

Takođe, STATT pruža pravne usluge u postupku proizvodnje, distribucije i transporta nafte i prirodnog gasa, kao što su:

 • Tumačenje propisa;
 • pružanje odgovora na Vaša pravna pitanja;
 • pružanje pravnih mišljenja i pravnih saveta;
 • posredovanje u pregovorima za zaključenje ugovora;
 • sastavljanje i revizija ugovora;
 • i druge pravne usluge.

 

Obnovljivi izvori energije

Pored gorepomenutih, pružamo i sveobuhvatne pravne usluge u oblasti obnovljivih izvora energije, koja predstavlja posebno važnu oblast energetike.

Regulativa materije obnovljivih izvora energije je izdvojena i nalazi se u Zakonu o korišćenju obnovljivih izvora energije (“Sl. glasnik RS”, br. 40/2021 “Zakon o KOIE“). Zakon o KOIE prepoznaje sledeće vrste elektrane koje koriste obnovljive izvore za proizvodnju energije:

 • Hidroelektrana;
 • elektrana na biomasu;
 • elektrana na biogas;
 • vetroelektrana;
 • solarna elektrana;
 • geotermalna elektrana;
 • elektrana na biorazgradivi otpad;
 • elektrana na deponijski gas;
 • elektrana za gas iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda;
 • elektrana koja koristi druge obnovljive izvore energije.

 

U tom pogledu STATT pruža neophodnu pravnu podršku u procesu izgradnje i puštanja u rad objekta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. U pomenute usluge ubrajamo:

 • Pribavljanje svih neophodnih dozvola, saglasnosti, licenci, itd.;
 • pružanje pravnih saveta i pravnih tumačenja propisa;
 • posredovanje u pregovorima;
 • zastupanje pred državnim organima;
 • sastavljanje i revizija ugovora;
 • pružanje drugih pravnih usluga.

 

Važno je napomenuti da Zakon o KOIE reguliše sistem podsticaja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i to:

 • Kroz sistem tržišnih premija i
 • kroz sistem fid-in tarifa.

U tom pogledu STATT će Vam pružiti sve usluge neophodne za ostvarivanje prava na gorepomenute podsticaje.

 

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, možete slobodno da nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili da nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30