Pravo energetike

Pravo energetike

Ispostavlja se da je energija najvažniji input za ekonomski razvoj modernih društava

Energetski sektor beleži privredni rast u novijoj istoriji kao nikada ranije, kako u svetu tako i u Republici Srbiji. Trend rasta ogleda se u svim segmentima energetike (proizvodnji, distribuciji, skladištenju, transportu, itd. ), a sve je više mogućnosti za investicije sa razvojem inovativnih tehnologija.

Bilo da se nalazite u poziciji pravnog lica ili pojedinca koji posluje ili planira da posluje u ovoj oblasti, AK Stojković Advokati („STATT“) mogu da ponude adekvatna pravan, pooreska i poslovna rešenja u oblasti energetike i energetskog sektora.

STATT pruža usluge pravnog savetovanja, sa multidisciplinarnim i individualnim pristupom svakom problemu,  pre svega u oblastima proizvodnje, transporta i distribucije električne energije kao i gasa i nafte, ali i u drugim energetskim delatnostima.

 

Električna energija

Zakon o energetici (“Sl. glasnik RS“, br. 145/2014, 95/2018 – dr. zakon i 40/2021 “Zakon“), reguliše sledeće energetske delatnosti vezano za električnu energiju:

 • Proizvodnja električne energije;
 • kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije;
 • prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom;
 • distribucija električne energije i upravljanje distributivnim sistemom;
 • distribucija električne energije i upravljanje zatvorenim distributivnim sistemom;
 • snabdevanje električnom energijom;
 • snabdevanje na veliko električnom energijom;
 • upravljanje organizovanim tržištem električne energije;
 • skladištenje električne energije.

 

Važno je napomenuti da Zakon za obavljanje pojedinih energetskih delatnosti (proizvodnja električne energije, kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije) predviđa obavezu posedovanja licence, a pored toga za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije, u određenim slučajevima Zakon predviđa obavezu posedovanja energetske dozvole, a koje se dobijaju u postupcima koji se vode pred Agencijom za energetiku Republike Srbije odnosno Ministarstvom rudarstva i energetike. Energetska dozvola se izdaje za svaku energetsku delatnost posebno.

U tom pogledu stručnjaci iz tima STATT će vam pružiti  podršku tokom celog procesa, od podnošenja zahteva do izdavanja rešenja za licencu odnosno energetsku dozvolu.

Pravna podrška obuhvata sledeće usluge:

 • Pružanje pravnih saveta;
 • sastavljanje zahteva za izdavanje licence i/ili energetske dozvole;
 • zastupanje u postupku pred Agencijom za energetiku Republike Srbije odnosno Ministarstvom rudarstva i energetike , kao i druge usluge, neophodne za dobijanje licence i/ili energetske dozvole.

 

Pored napred navedenih usluga STATT pruža pravnu podršku u oblasti proizvodnje, transporta i distribucije električne energije i to na sledeći način:

 • Posredovanje u pregovorima između učesnika poslovnog poduhvata;
 • sastavljanje i revizija ugovora;
 • pružanje pravnih tumačenja i saveta;
 • i druge pravne usluge.

 

 

Nafta i prirodni gas

Zakon reguliše sledeće energetske delatnosti vezano za proizvodnju, transport i distribuciju nafte i prirodnog gasa:

 • Skladištenje i upravljanje skladištem prirodnog gasa;
 • distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas;
 • snabdevanje prirodnim gasom;
 • snabdevanje na veliko prirodnim gasom;
 • javno snabdevanje prirodnim gasom;
 • proizvodnja derivata nafte;
 • transport nafte naftovodima;
 • transport derivata nafte produktovodima;
 • transport nafte, derivata nafte i biogoriva drugim oblicima transporta;
 • skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva;
 • trgovina naftom, derivatima nafte, biogorivima, biotečnostima, komprimovanim prirodnim gasom, utečnjenim prirodnim gasom i vodonikom;
 • trgovina gorivima van stanica za snabdevanje prevoznih sredstava;
 • punjenje posuda za tečni naftni gas, komprimovani i utečnjeni prirodni gas;
 • trgovina motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava;
 • trgovina gorivima za plovila.

 

Kako po pitanju električne energije tako i u pogledu prirodnog gasa i nafte, za obavljane pojedinih energetskih delatnosti Zakon predviđa obavezu posedovanja licence, a za izgradnju pojedinih objekata za proizvodnu, transport i distribuciju nafte i prirodnog gasa Zakon predviđa obavezu posedovanja energetske dozvole.

Pored rečenog Zakon predviđa da je za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko 5t i za snabdevanje sopstvenih proizvodnih sredstava na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, za koje se ne izdaje licenca, pribavlja saglasnost koju Agencija za energetiku izdaje rešenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

U tom pravcu kako je ranije pomenuto stručnjaci iz tima STATT će vam pružiti pravnu podršku u postupku dobijanja licence, energetske dozvole kao i gorepomenute saglasnosti.

Takođe, STATT pruža pravne usluge u postupku proizvodnje, distribucije i transporta nafte i prirodnog gasa, kao što su:

 • Tumačenje propisa;
 • pružanje odgovora na Vaša pravna pitanja;
 • pružanje pravnih mišljenja i pravnih saveta;
 • posredovanje u pregovorima za zaključenje ugovora;
 • sastavljanje i revizija ugovora;
 • i druge pravne usluge.

 

Obnovljivi izvori energije

Pored gorepomenutih, pružamo i sveobuhvatne pravne usluge u oblasti obnovljivih izvora energije, koja predstavlja posebno važnu oblast energetike.

Regulativa materije obnovljivih izvora energije je izdvojena i nalazi se u Zakonu o korišćenju obnovljivih izvora energije (“Sl. glasnik RS”, br. 40/2021 “Zakon o KOIE“). Zakon o KOIE prepoznaje sledeće vrste elektrane koje koriste obnovljive izvore za proizvodnju energije:

 • Hidroelektrana;
 • elektrana na biomasu;
 • elektrana na biogas;
 • vetroelektrana;
 • solarna elektrana;
 • geotermalna elektrana;
 • elektrana na biorazgradivi otpad;
 • elektrana na deponijski gas;
 • elektrana za gas iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda;
 • elektrana koja koristi druge obnovljive izvore energije.

 

U tom pogledu STATT pruža neophodnu pravnu podršku u procesu izgradnje i puštanja u rad objekta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. U pomenute usluge ubrajamo:

 • Pribavljanje svih neophodnih dozvola, saglasnosti, licenci, itd.;
 • pružanje pravnih saveta i pravnih tumačenja propisa;
 • posredovanje u pregovorima;
 • zastupanje pred državnim organima;
 • sastavljanje i revizija ugovora;
 • pružanje drugih pravnih usluga.

 

Važno je napomenuti da Zakon o KOIE reguliše sistem podsticaja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i to:

 • Kroz sistem tržišnih premija i
 • kroz sistem fid-in tarifa.

U tom pogledu STATT će Vam pružiti sve usluge neophodne za ostvarivanje prava na gorepomenute podsticaje.

 

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, možete slobodno da nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili da nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30

 

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka