Uloga javnog beležnika u procesu konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu

Fizička deoba nepokretnosti u Srbiji AK STATT 1

Jedno od često postavljanih pitanja kada je reč o kupovini nepokretnosti u Srbiji tiče se uloge javnog beležnika u procesu pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu. Konverzija prava korišćenja u pravo svojine predstavlja važan pravni postupak koji ima za cilj jasno utvrđivanje vlasništva nad zemljištem. U ovom članku ćemo razjasniti koje su ovlašćenja javnog beležnika u vezi sa overom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i da li javni beležnik može sprovesti konverziju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu.

Pravni osnov

Prema odredbama člana 102. stavovi 1 i 2 Zakona o planiranju i izgradnji, pravo korišćenja na građevinskom zemljištu automatski se pretvara u pravo svojine, bez naknade. Ovaj proces se odvija automatski, a za upis prava svojine zadužen je organ nadležan za poslove državnog premera i katastra, koji to čini po službenoj dužnosti.

Dalje, član 16. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodoova jasno određuje da je za postupak upisa u katastar nepokretnosti u prvom stepenu zadužena Služba za katastar nepokretnosti, dok je za odlučivanje po eventualnoj žalbi nadležan Republički geodetski zavod.

Uloga javnog beležnika

Iz navedenih zakonskih odredbi proizlazi da javni beležnik nema ovlašćenja da direktno sprovede konverziju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu. Ovlašćenja javnog beležnika ograničena su na overu ugovora i drugih pravnih poslova, dok je konverzija prava, tj. upis prava svojine na građevinskom zemljištu, isključivo u nadležnosti Službe za katastar nepokretnosti.

Praktični saveti

Vlasnici prava korišćenja, koji žele da njihovo pravo pređe u pravo svojine, trebalo bi da se obrate mesno nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti sa odgovarajućim zahtevom za konverziju. Nakon što se konverzija sprovede i vlasništvo nad zemljištem formalno upiše, vlasnik može pristupiti zaključenju ugovora o kupoprodaji sa potencijalnim kupcem.

Alternativno, moguće je zaključiti ugovor o prenosu prava korišćenja na kupca, a da Služba za katastar nepokretnosti, u procesu upisa prava svojine, automatski sprovede konverziju i kupca upiše kao novog vlasnika nepokretnosti.

Zaključak

Iako javni beležnici igraju ključnu ulogu u procesima overe dokumenata i ugovora, kada je reč o konverziji prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu, njihova uloga je ograničena. Za sprovođenje konverzije odgovorna je isključivo Služba za katastar nepokretnosti. Stoga, vlasnici prava korišćenja koji žele da pretvore svoje pravo u pravo svojine trebaju se direktno obratiti nadležnoj katastarskoj službi sa odgovarajućim zahtevom.

Važno je naglasiti da je ovaj proces od suštinskog značaja za jasno utvrđivanje prava svojine, što je ključno ne samo za pojedince i pravna lica koja poseduju zemljište, već i za stabilnost pravnog sistema i tržišta nekretnina u Srbiji. Proces konverzije pruža sigurnost i pravnu zaštitu vlasnicima, omogućavajući im da raspolažu svojom imovinom na jasan i neosporen način.

U kontekstu kupoprodaje nepokretnosti, ovaj proces takođe ima ključnu ulogu jer omogućava da se transakcije izvršavaju na transparentan i pravno utemeljen način, osiguravajući obe strane u ugovornom odnosu.

U zaključku, dok javni beležnici imaju važnu ulogu u overi ugovora o kupoprodaji i drugim pravnim transakcijama, proces konverzije prava korišćenja u pravo svojine je proces koji zahteva direktno obraćanje i postupanje preko nadležne Službe za katastar nepokretnosti. S obzirom na to, vlasnici prava korišćenja trebaju biti dobro informisani o procedurama i zakonskim zahtevima kako bi uspešno navigirali kroz ovaj proces i ostvarili svoje pravo svojine u skladu sa zakonom.

Ovaj članak pruža osnovne informacije o procesu i ulozi javnog beležnika u kontekstu konverzije prava korišćenja, ali se uvek preporučuje konsultovanje sa pravnim stručnjacima i nadležnim institucijama za sve detaljne informacije i savete specifične za pojedinačne slučajeve.

Građevinsko zemljište, javni beležnik, katastarski upis, konverzija prava, kupoprodaja nepokretnosti, nekretnine Srbija, Pravni saveti, pravo svojine, upis prava svojine, Zakon o planiranju i izgradnji

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka