Otkrivamo! Kako Da Zaštitite Svoj Biznis, Čak I Od Zaposlenih

Klauzula zabrane konkurencije – zaštitite svoje poslovanje čak i od zaposlenih

Proces pregovora između poslodavca i zaposlenog pre zaključenja ugovora o radu može biti mukotrpan i dug proces. Čest kamen spoticanja u tim pregovorima predstavlja klauzula zabrane konkurencije („Klauzula“).

ŠTA JE KLAUZULA?

Klauzula je član u ugovoru o radu kojim se utvrđuje koje poslove zaposleni ne bi smeo da obavlja samostalno ili kod nekog drugog poslodavca van ugovora u radu. Klauzula obavezno definiše vremenski period trajanja zabrane, kao i iznos naknade koji poslodavac zaposlenom mora platiti na ime Klauzule.

Na ovaj način poslodavci nastoje da zaštite svoje poslovne interese, a sve na račun slobode rada zaposlenog. Upravo zbog suprotstavljenosti ova dva interesa koje je neophodno dovesti u ravnotežu, ugovara se Klauzula.

KADA SE MOŽE UGOVORITI KLAUZULA?

Klauzulu poslodavac unosi u ugovor o radu ukoliko postoje uslovi da zaposleni kod poslodavca stekne:

 1. nova, posebno važna tehnološka znanja;
 2. širok krug poslovnih partnera;
 3. ili da dođe do saznanja važnih poslovnih informacija i tajni.

KAKO SE MOŽE UGOVORITI KLAUZULA?

Klauzula može biti predviđena ili ugovorom o radu ili aneksom ugovora o radu.

DA LI JE VAŽENJE KLAUZULE OGRANIČENO TERITORIJALNO?

Opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu utvrđuje se i teritorijalno važenje Klauzule, u zavisnosti od vrste posla na koji se zabrana odnosi.

Uobičajeno je da se u samoj Klauzuli nabrajaju države u kojima poslodavac ima klijente.

DA LI JE TRAJANJE KLAUZULE OGRANIČENO?

Trajanje Klauzule u radnom odnosu se može ugovoriti:

 1. za period tokom radnog odnosa;
 2. za period nakon prestanka radnog odnosa.

Dejstvo Klauzule možete se produžiti na period nakon prestanka radnog odnosa ukoliko su ispunjena dva uslova:

 1. Da takva zabrana ne traje duže od 2 godine;
 2. Da poslodavac zaposlenom isplati novčanu naknadu (zato što se pridržava i dalje ove obaveze) u visini određenoj ugovorom o radu.

KOJE TO POSLOVE ZAPOSLENI NE SME DA OBAVLJA?

Jako je važno ispravno sastaviti Klauzulu, te tačno nabrojati koji su to poslovi koje zaposleni ne sme da obavlja, kako ne bi došlo do zloupotrebe ovog instituta od strane poslodavca.

ŠTA AKO DOĐE DO KRŠENJA KLAUZULE?

Ukoliko zaposleni prekrši Klauzulu može doći do jednostranog otkaza ugovora o radu od strane poslodavca, ukoliko je kršenje Klauzule predviđen kao otkazni razlog, a poslodavac svakako ima pravo da zahteva naknadu štete od zaposlenog.

Sa druge strane, ukoliko poslodavac nakon prestanka radnog odnosa ne isplaćuje ugovorenu naknadu zaposlenom po osnovu Klauzule, neće nastati zabrana radnog angažovanja zaposlenog shodno odredbama Klauzule.

Zanimljivo je da u slučaju nezakonitog jednostranog otkaza ugovora o radu od strane poslodavca, Klauzula neće proizvoditi pravna dejstva, iako je ugovorena.

P.S. Imajući u vidu da Klauzula predstavlja ograničenje slobode rada, prilikom ugovaranja Klauzule veoma je važno konsutovati propise i aktuelnu sudsku praksu kako bi se obezbedila ispunjenost svih zakonskih uslova za njenu punovažnost.

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, možete slobodno da nam pišete na [email protected] u bilo koje vreme ili da nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30.

Informacije sadržane u ovom upozorenju su za opšte obrazovanje i znanje naših čitalaca. Nije osmišljen da bude, i ne treba da se koristi kao jedini izvor informacija prilikom analize i rešavanja pravnog problema, i ne treba da bude zamena za pravni savet koji se oslanja na konkretnu činjeničnu analizu. Štaviše, zakoni svake jurisdikcije su različiti i stalno se menjaju. Ove informacije nemaju za cilj stvaranje, a njihovo primanje ne predstavlja odnos advokat-klijent. Ako imate konkretna pitanja u vezi sa određenom činjeničnom situacijom, imate pravo da se konsultujete sa autorima ove publikacije, vašim predstavnikom iz AK STATT ili drugim nadležnim pravnim savetnikom.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka