Novi Pogled na Upis u Katastar Nepokretnosti i Infrastrukture: Ključne Izmena Zakona

Real Estate Agency scaled

Uvođenje digitalne ere u administrativne procese je neminovno, a najnovije izmene zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i infrastrukture u Srbiji odražavaju taj trend. Ove promene donose značajne novine za sve učesnike na tržištu nekretnina, od građana do profesionalaca u oblasti geodezije. U ovom članku ćemo detaljno analizirati i razjasniti osnovne institute i pojedinačna rešenja novog zakona.

1. Promena Terminologije i Uvoda u Digitalizaciju

Novim zakonom predviđa se promena naziva u “Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture”. Ovo usklađivanje terminologije usledilo je zbog potrebe da se termin “katastar vodova” zameni sa širim pojmom “katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata”, što je u skladu sa evropskim standardima i praksom.

2. Digitalni Izvodi umesto Papirnih Listova

Jedna od ključnih izmena jeste transformacija pojma “list nepokretnosti” u “izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti”. To znači da se ubuduće sve više podataka može pristupiti u digitalnom formatu, što je korak napred u povećanju efikasnosti i transparentnosti.

3. Jedinstveni Matični Broj Nepokretnosti

Novi zakon uvodi sistem jedinstvenog matičnog broja nepokretnosti koji će zameniti prethodne načine identifikacije. Ovo će olakšati pretragu i smanjiti mogućnost grešaka u radu katastra.

4. Upis Po Službenoj Dužnosti

Racionalizacija postupaka upisa po službenoj dužnosti će ubrzati procese koji se tiču državnih i javnih interesa, poput eksproprijacije, čime se povećava efikasnost i reagovanje na potrebe građana i privrede.

5. Digitalna Dostupnost

Članom 7. se otvara mogućnost za podnošenje zahteva za upis preko profesionalnog korisnika e-šaltera. Ovo olakšava procese i čini ih dostupnijim, smanjujući papirologiju i fizičko prisustvo u katastarskim kancelarijama.

6. Elektronski Obrasci

Podnošenje zahteva se modernizuje kroz obavezu da se isti podnose na elektronskom obrascu, što je korak dalje u uspostavljanju potpuno digitalnog okruženja u katastarskim poslovima.

7. Redosled Prvenstva u Upisu

Zakon jasno definiše izuzetke u pogledu redosleda prvenstva prilikom upisa, dajući prednost procesima koji su u javnom interesu, kao što su radovi na infrastrukturi.

8. Obaveza Korišćenja GKIS-a

Organi su dužni da koriste bazu podataka Geodetskog katastarskog informacionog sistema (GKIS), što osigurava integritet i ažurnost podataka potrebnih za efikasno obavljanje poslova.

9. Ukidanje Prekršajne Odgovornosti

Zakon predviđa i ukidanje odredbi o prekršajnoj odgovornosti za nepoštovanje rokova, što ukazuje na prilagođavanje sistema realnim mogućnostima katastarske službe.

10. Prelazni Režim Upisa

Posebno je važan član 14 koji uređuje prelazni režim upisa u katastar vodova do uspostavljanja katastra infrastrukture, obezbeđujući tako glatki prelaz bez prekida u pružanju usluga.

Zaključak

Izmene i dopune zakona o katastru predstavljaju važan korak ka modernizaciji i digitalizaciji, što će olakšati procese, smanjiti birokratiju i omogućiti brži pristup informacijama. Ključno je da su svi učesnici u procesu informisani i prilagođeni novim promenama kako bi se izbegli mogući zastoji i komplikacije. Ove izmene su značajan iskorak ne samo za pojedince i pravne entitete već i za celokupnu državnu administraciju u Srbiji, unapređujući transparentnost i efikasnost u upravljanju nekretninama i infrastrukturom.

Digitalizacija katastra, E-šalter za nepokretnosti., Elektronsko podnošenje zahteva, Geodetski elaborat, Izmene i dopune zakona, Jedinstveni matični broj nepokretnosti, Katastar nepokretnosti, Katastarski infrastrukturni podaci, Upis u katastar, Zakon o katastru

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka