KOMPLETAN VODIČ KROZ IMIGRACIONO PRAVO ZA POČETNIKE

Work Permits in SERBIA AK STATT

Dobrodošli u Vodič za Imigraciono Pravo za Početnike: Vaša Polazna Osnova

Imigracioni propisi su kao lavirint – kompleksni i često nepredvidivi. Bez obzira da li se bavite poslovanjem ili radom sa strancima, razumevanje ovih propisa je ključno. Zato vam sa ponosom predstavljamo sveobuhvatan Vodič za Imigraciono Pravo za Početnike – vašu polaznu osnovu ka boljem razumevanju ovog važnog područja.

Ovaj vodič je pripremljen od strane pravnih eksperata za imigraciono pravo i prava stranaca iz AK STATT i namenjen je svima koji se suočavaju sa imigracionim propisima u svom radu i svakodnevnim interakcijama sa strancima. Bez obzira da li osnivate privredno društvo, razmatrate pravila oko viza ili istražujete opcije za privremeni boravak ili rad, ovaj vodič će vas voditi korak po korak kroz ključne aspekte imigracionog prava.

Gradimo Osnovu Za Vaš Uspeh

Razumevanje imigracionih propisa je kao graditi temelj za zgradu. Ovaj vodič će vam pomoći da postavite čvrst temelj, ali to je tek početak. Sa raznovrsnim i sveobuhvatnim informacijama, ovo će biti vaša polazna tačka za dalje usavršavanje. Bez obzira na vaše profesionalno iskustvo ili poznavanje ovih propisa, ovaj vodič će vam pružiti jasnu sliku i osnovno razumevanje.

Šta Ćete Naučiti

Ovaj vodič se sastoji iz 6 sledećih celina:

I. OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA/ REGISTRACIJA PREDUZETNIKA Saznajte sve korake i pravne zahteve za osnivanje privrednog društva ili registraciju preduzetnika sa stranim partnerima ili vlasnicima.

II. VIZA Duboko zaronite u svet viza – koje su dostupne, kako se aplicira, i šta je potrebno za njihovu dobijanje.

III. PRIVREMENI BORAVAK Razmotrite opcije i procedure za privremeni boravak stranaca u Srbiji, bilo da dolaze zbog posla, studija ili drugih razloga.

IV. RADNA DOZVOLA Razjasnite sve što treba da znate o radnim dozvolama za strane radnike i kako se obezbeđuju.

V. STALNO NASTANJENJE Otkrijte kako stranci mogu postati stalni stanovnici Srbije i koje su mogućnosti dostupne.

VI. DRŽAVLJANSTVO Upoznajte se sa procesom sticanja državljanstva i važnim faktorima koje treba uzeti u obzir.

Sa ovim vodičem u ruci, otvaraju se vrata boljeg razumevanja imigracionog prava. Bez obzira na to da li ste novi u ovom području ili želite osvežiti svoje znanje, očekujte da ćete dobiti jasne smernice i informacije koje će vas voditi ka uspehu. Dobrodošli u svet imigracionih propisa – vaša avantura tek počinje

I.        OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA/ REGISTRACIJA PREDUZETNIKA

 

Osnivanje privrednog društva u Republici Srbiji sprovodi se pred Agencijom za privredne registre („APR“), ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM u aplikaciji APR-a. Registracija preduzetnika može se takođe sprovoditi elektornskim putem, ali i podnošenjem dokumentacije u papirnoj formi. U nastavku se nalazi korak po korak uputstvo za uspešno sprovođenje navedenih procedura.

 

 1. ELEKTRONSKO OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

 

1.1. Elektronski potpis

 

Početni korak za korisnike koji prvi put pristupaju sistemu je kreiranje naloga na portalu eID.gov.rs.

 

Za potpisivanje elektronske registracione prijave osnivanja kao i za potpisivanje dokumenata koji se prilažu uz elektronsku prijavu, koristi se kvalifikovani elektronski sertifikat (elektonski potpis) izdat od strane sertifikacionog tela Republike Srbije. Strana fizička lica mogu da dobiju kvalifikovani elektronski sertifikat pod istim uslovima kao i domaća (s tim što moraju lično preuzeti sertifikat).

 

1.2  Elektronska dokumentacija

 

U postupku elektronskog osnivanja svi dokumenti koji se prilažu moraju biti u elektronskoj formi.

 

Ovde je potrebno razlikovati dokumente koje osnivač (ili njegov punomoćnik) sam izvorno sastavlja u elektronskof formi (npr. osnivački akt ili punomoćje) i potpisuje svojim elektronskim potpisom, od dokumenata koje izdaju treća lica ili državni organi i koja moraju biti overena elektronskim pečatom ili potpisom ovlašćenog lica tog lica/organa koji je dokument izdao (npr. ako se prilaže elektronska potvrda banke o uplati osnivačkog uloga, ista mora biti potpisana kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ovlašćenog lica banke).

 

Ako osnivač registruje privredno društvo, a neka od dokumenata koja je dužan da priloži ne poseduje u elektronskoj formi, na raspolaganju ima mogućnost digitalizacije odnosno pretvaranja jednog dokumenta iz papirnog u elektronski oblik (koji se smatra kopijom). Da bi kopija bila verna originalu, odnosno da bi elektronski dokument imao istu pravnu snagu kao i originalan papirni dokument, potrebno je da ga overi svojim elektronskim potpisom:

 

 • lice koje je dokument izdalo;
 • lice koje je zakonom ovlašćeno za overu prepisa (javni beležnik), ili
 • advokat upisan u imenik Advokatske komore Srbije (uz uslov da je taj advokat istovremeno punomoćnik koji podnosi registracionu prijavu).

 

Za sada ne postoji mogućnost da se u postupku elektronskog osnivanja prihvataju elektronski dokumeti izdati od strane inostranih organa i snabdeveni njihovim elektronskim sertifikatom (pečatom). S obzirom na navedeno, to je u ovoj situaciji jedino rešenje da se takav dokument odštampa u zemlji porekla tj. da se napravi kopija koju će kao vernu originalu potvrditi inostrani organ overe. S obzirom da dokument overava javni beležnik strane države, treba proveriti da li se za dokumente te strane države zahteva legalizacija u Srbiji. Na sledećem linku se može proveriti da li je potreban Apostil / puna legalizacija ili ništa od navedenog, potom se takav papirni dokument može digitalizovati od strane našeg javnog beležnika ili advokata (uz uslov da je taj advokat istovremeno i punomoćnik koji podnosi registracionu prijavu).

 

Sva dokumenta koja se podnose moraju biti u dvojezičnoj formi, to jest sačinjena na jeziku koji stranac govori i razume (a koji ne mora biti njegov maternji jezik) i prevedena na srpski jezik od strane sudskog tumača za predmetni strani jezik.

 

1.3. Potrebna dokumentacija za osnivanje društva sa ograničenom odgovornišću („DOO“)

 

 

 

 

DOKUMENT

 

 NAPOMENA
1Popunjen zahtev za osnivanje DOO;U aplikaciji APR-a;

 

2.Punomoćje za zastupanje;U elektronskoj formi, dvojezično;

 

3.Osnivački akt;U elektronskoj formi, dvojezično;

 

4.Odluka o imenovanju zastupnika, ukoliko nije imenovan Osnivačkim aktom;U elektronskoj formi, dvojezično;

 

5. 

Lične isprave svih lica koja se registruju;

 

Identitet podnosioca fizičkog lica proverava sama aplikacija, a za ostala lica potrebno je priložiti pasoš ili kopiju lične karte (za srpske državljane), u formi PDF dokumenta (koji ne mora biti overen potpisom javnog beležnika/advokata);

 

6.Potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno procena vrednosti nenovčanog uloga;AKO se ulog uplaćuje, odnosno unosi u društvo do osnivanja.
7.Dokaz o uplati takseUplata takse vrši se elektronskim putem korišćenjem Visa, Dina ili MfasterCard platne kartice.

Podatke za uplatu takse možete preuzeti klikom na prethodno dugme ili direktno sa  sajta APR-a.

 

 1. REGISTACIJA PREDUZETNIKA

 

Registracija preduzetnika može se takođe sprovesti elektronskim putem, kako je objašnjeno u delu pod 1, iznad, sa razlikom što se ne sačinjava onivački akt.

 

Potrebna dokumentacija za registraciju preduzetnika u APR, kada se zatev podnosi u papirnoj formi:

 

 

 

 

DOKUMENT

 

 NAPOMENA
1ORIGINAL Popunjen zahtev za osnivanje doo/ registraciju preduzetnika

 

 

Uvek obrazac preuzeti sa sajta APR-a, jer ukoliko se podnese zastareli obrazac, prijava će biti odbačena;

 

3ORIGINAL Punomoćje za zastupanje

 

Ukoliko je punomoćnik advokat, punomoćje ne mora biti overeno. Predaje se original punomoćja (dvojezični dokument ako je osnivač stranac);

 

4KOPIJA Lične isprave svih lica koja se registruju

 

Pasoš ili kopija lične karte (za srpske državljanine);
5KOPIJA Dokaz u uplati taksePreuzeti podatke za uplatu takse sa  sajta APR-a.

 

 

 1. PRAĆENJE STATUSA PREDMETA I REŠENJE O OSNIVANJU/REGISTRACIJI

 

Nakon predaje zahteva, pratiti na sajtu APR-a status predmeta na sledećem linku.

 

Nakon podnošenja zahteva kod APR u roku od 5 radnih dana APR donosi rešenje kojim se usvaja registraciona prijava osnivanja privrednog društva/registracije preduzetnika.

 

Rešenje o upisu u privredni registar koje se dobija nakon osnivanja jedan je od dokaza koji se dostavlja i prilikom podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka  po osnovu osnivanja firme u Republici Srbiji.

 

U nastavku sledi više informacija o uslovima za sticanje privremenog boravka kao i ostalim načinima regulisanja boravka za strance Republici Srbij.

 

II          VIZA

 

Zahtev za vizu se predaje lično ili putem pošte nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu ili putem linka https://ekonzulat.gov.rs/home/visa (samo ukoliko je u pitanju radna viza).

 

RELEVANTNI LINKOVI:

 

 

 

 

 

 

DOKUMENT

 

 NAPOMENA
1 

ORIGINAL Popunjen Zahtev za izdavanje vize;

 

2 

KOPIJA Putne isprave;

 

Rok važenja putne isprave mora biti najmanje tri meseca duži od roka na koji se odobrava viza;

 

3 

ORIGINAL 2 slike veličine 35*45mm, u boji, celo lice;

 

4ORIGINAL Dokaz o novčanim sredstvima:

 

1)    Izvod iz privatne banke koji pokazuje dovoljan iznos novca tokom planiranog boravka i za povratak u zemlju porekla

2)    ugovor o radu,

3)    garancija člana domaćinstva da će snositi troškove  stranca – ova garancija mora da bude overena kod nadležnog javnog beležnika;

 

Viza C- 50 evra po danu;

Viza D- nije predviđeno;

5ORIGINAL Polisa zdravstvenog osiguranja koja pokriva hitnu medicinsku pomoć, hitno bolničko lečenje, povratak u zemlju porekla iz zdravstvenih razloga ili u slučaju smrti. Podnosilac zahteva za vizu mora da priloži dokaz da tokom boravka u Republici Srbiji ima odgovarajuće putno zdravstveno osiguranje koje pokriva ove troškove;

 

6 

ORIGINAL Dokaz o opravdanosti zahteva;

 

Ovaj dokument se prilaže samo uz zahtev za vizu D;

 

Razlikuje se zavisno od osnova (npr. Izvod iz matične knjige venčanih, ugovor o radu, izvod iz APR-a…);

 

Dokaz o opravdanosti mora biti isti kao za planirani privremeni boravak;

 

7 

ORIGINAL Pozivno pismo

 

U zavisnosti od toga da li je u pitanju poslovna ili lična poseta razlikuju se sledeće vrste pozivnih pisama:

 

–         za privatnu posetu – pozivno pismo overeno od strane nadležnog organa Republike Srbije;

 

–         za poslovnu posetu – pozivno pismo kompanije u Srbiji;

 

–         za turističku posetu – potvrda turističke agencije o plaćenom aranžmanu (vaučer ili druga potvrda o uplati);

 

8KOPIJA Rezervacija povratne karte ili itinirer (kopija vozačke dozvole i osiguranje ukoliko se putuje automobilom);

 

Zavisno od dužine planiranog boravka u Srbiji, rezervacija povratne avionske karte treba da glasi na datum koji pada na dan isteka planiranog boravka u Srbiji;

 

9 

ORIGINAL Dokaz o uplati administrativne takse.

 

Iznos administrativne takse proveriti na sajtu nadležnog diplomatsko konzularnog predstavništva;

 

Napomena: Državljani određеnih zemalja oslobođeni su od plaćanja takse (npr Kina). Proveriti za svaku konkretnu državu.

 

Nakon predaje zahteva, MUP sprovodi informativni razgovor sa pozivarom i utvrđuje okolnosti u vezi planirane posete aplikanta, a sve u cilju utvrđivanja činjenica bitnih za preveru osnovanosti zahteva za vizu. Potom, MUP odlučuje o davanju prethodne saglasnosti  na zahtev za vizu, dok konačnu odluku o zahtevu donosi MSP.

Rok za donošenje odluke nadležnog organa je 15-30 dana od predaje zahteva.

 

III. PRIVREMENI BORAVAK

 

RELEVANTNI LINKOVI:

 

 • OSNOV:

 

 • ZAPOŠLJAVANJE;
 • SAMOZAPOŠLJAVANJE;
 • ŠKOLOVANJE;
 • SPAJANJE PORODICE;
 • VLASNIŠTVO NAD NEPOKRETNOŠĆU.

 

 • DOKUMENTACIJA

 

OPŠTA:

 

 

 

 

DOKUMENT

 

 NAPOMENA
1 

ORIGINAL Popunjen zahtev za odobrenje privremenog boravka;

 

Zahtev može da se podnese na dva načina:

 

Lično u Upravi za strance:

 

U ovom slučaju potrebno je 10-15 dana pre podnošenja zahteva kontaktirati Upravu za strance putem mejla: [email protected] i zakazati termin za predaju zahteva.

 

Online:

 

Jednostavnija opcija jeste da se zahtev preda online putem sajta https://livinginserbia.gov.rs

 

2 

ORIGINAL Fotografija u boji veličine 35*45mm;

 

 
3 

KOPIJA Putne isprave;

 

Rok važenja putne isprave mora biti najmanje tri meseca duži od roka na koji se odobrava privremeni boravak;

 

4 

KOPIJA “Beli karton” – prijava boravka u Republici Srbiji;

 

Original se prilaže na uvid. Kopija Belog kartona se ne prilaže prilikom produženja privremenog boravka ukoliko stranac u međuvremenu nije menjao adresu stanovanja;

 

5 

ORIGINAL Punomoćje za zastupanje.

 

Predaje se original punomoćja (dvojezični dokument);

 

6KOPIJA Polisa zdravstvenog osiguranja;Original se prilaže na uvid. Voditi računa da polisa pokriva period na koji se zahteva boravak;

 

7ORIGINAL Dokaz o opravdanosti zahteva;Razlikuje se u zavisnosti od osnova boravka (opširnije u nastavku);
8

 

 

ORIGINAL Izjava stanodavca (vlasnika stana) da stranac boravi na adresi iz Belog kartona;

 

Ne postoji predviđena forma izjave, bitno je navesti podatke o stanodavcu i strancu.
9KOPIJA Očitana lična karta stanodavca (vlasnika stana); 
 

10

 

 

KOPIJA Kupoprodajni ugovor ili KOPIJA Izvod iz lista nepokretnosti. 

 

POSEBNA- DOKAZ O OPRAVDANOSTI ZAHTEVA:

 

 • ZAPOŠLJAVANJE;

 

 

 

 

DOKUMENT

 

 NAPOMENA
1 

KOPIJA Ugovor o radu.

 

 

 

 • SAMOZAPOŠLJAVANJE;

 

 

 

 

DOKUMENT

 

 NAPOMENA
1 

ORIGINAL Izvod iz APR-a za privredni subjekt čiji je stranac osnivač;

 

Neophodno je popuniti Zahtev za izdavanje izvoda koji se skida sa sajta APR-a i uplatiti taksu u iznosu od RSD 1.900 za DOO, odnosno RSD 1000,00 za preduzetnika  (proveriti ažurnost informacija na sajtu APR-a). Izvod se izdaje istog dana.

 

 

 • ŠKOLOVANJE;

 

 

 

 

DOKUMENT

 

 NAPOMENA
1 

ORIGINAL Potvrda o upisu u verifikovanu osnovnu ili srednju školu, odnosno akreditovanu visokoškolsku obrazovnu ustanovu.

 

 

 

 • SPAJANJE PORODICE;

 

BRAK

 

 

 

 

DOKUMENT

 

 NAPOMENA
1 

ORIGINAL Izvod iz matične knjige venčanih iz Republike Srbije.

 

Izvod ne sme biti stariji od 6 meseci.

 

VANBRAČNA ZAJEDNICA

 

 

 

 

DOKUMENT

 

 NAPOMENA
1 

ORIGINAL Izvod iz matične knjige rođenih za vanbračnog partnera iz Srbije na kome se vidi da nije u braku.

 

Izvod iz matične knjige rođenih ne sme biti stariji od 6 meseci;
2 

 

ORIGINAL Dokaz o slobodnom bračnom stanju iz zemlje stranca.

 

 

Proveriti da li je zemlja iz koje stranac dolazi potpisnik Haške konvencije, odn. da li dokument treba da se apostilira ili podleže punoj legalizaciji.

Dokument ne sme biti stariji od 6 meseci;

 

Dokument (sa pečatom apostil ili punom legalizacijom) treba prevesti na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.

 

 

 • VLASNIŠTVO NAD NEPOKRETNOŠĆU

 

 

 

 

DOKUMENT

 

 NAPOMENA
1·         ORIGINAL Izvod iz lista nepokretnosti;

·         KOPIJA Kupoprodajnog ugovora;

·         KOPIJA Ugovor o poklonu;

·         KOPIJA Ostavinsko rešenje;

·         KOPIJA Sudska presuda.

 

Predaje se jedan od navedenih dokumenata, zavisno od okolnosti slučaja.

 

Nakon predaje zahteva, Uprava za strance izdaje potvrdu o predatom zahtevu sa terminom za preuzimanje nalepnice odobrenja privremenog boravka, koja se unosi u pasoš stranca. Za slučaj da dokumentacija nije kompletna, na samoj potvrdi će biti naznačeno šta je potrebno da se dostavi nadležnom organu u roku od 8 dana, da bi procedura bila uspešno sprovedena.

IV.RADNA DOZVOLA

Ukoliko stranac planira da obavlja delatnost u Srbiji, nakon predaje zahteva za privremeni boravak sledeći korak jeste predaja zahteva za izdavanje odgovarajuće radne dozvole od strane Nacionalne službe za zapošljavanje („NSZ“).

 

Zahtev se predaje u nadležnoj filijali NSZ ili elektronskim putem – putem mejla.

 

Dokumentacija se razlikuje s obzirom na osnov po kom se predaje zahtev:

 

ZAPOŠLJAVANJE

  

 

 

 

DOKUMENT

 

 NAPOMENA
1 

ORIGINAL Zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje;

 

Obrazac se preuzima sa sajta NSZ;
2 

KOPIJA Nalepnica odobrenog privremenog boravka;

 

 
3 

KOPIJA Putne isprave;

 

Rok važenja putne isprave mora biti najmanje tri meseca duži od roka na koji se odobrava privremeni boravak;

 

5 

ORIGINAL Punomoćje za zastupanje;

 

Predaje se original punomoćja (dvojezični dokument);

 

6KOPIJA Izvod iz Pravilnika o sistematizaciji poslova, ili ukoliko poslodavac ima manje od 10 zaposlenih izjava poslodavca koja sadrži naziv i opis poslova, vrstu i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i druge posebne uslove za rad na poslovima  za radno mesto; 
7 

KOPIJA Diploma;

 

 

Uz kopiju priložiti overen prevod strane diplome;

 

 

8

 

ORIGINAL CV; 

Prevesti na srpski jezik;

 

9 

ORIGINAL Dokaz o uplati takse.

 

 

Podaci o uplati takse se nalaze na kraju zahteva za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje.

 

   

SAMOZAPOŠLJAVANJE:

 

 

 

 

DOKUMENT

 

 NAPOMENA
1 

ORIGINAL Zahtev za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje;

 

Obrazac se preuzima sa sajta NSZ;
2 

KOPIJA Nalepnica odobrenog privremenog boravka;

 

 
3 

KOPIJA Putne isprave;

 

 

Rok važenja putne isprave mora biti najmanje tri meseca duži od roka na koji se odobrava privremeni boravak;

 

5 

ORIGINAL Punomoćje za zastupanje;

 

Predaje se original punomoćja (dvojezični dokument);

 

6ORIGINAL Izjava o obrazovanju; 
7ORIGINAL Izjava o delatnosti;
 

8

 

ORIGINAL CV;Prevesti na srpski jezik;
9ORIGINAL Dokaz o uplati takse. 

Podaci o uplati takse se nalaze na kraju zahteva za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje.

 

 

V.STALNO NASTANJENJE

 

RELEVANTNI LINKOVI:

 

 

Napomena: Pre predaje zahteva neophodno je proveriti koliko dugo je stranac bio odsutan iz Republike Srbije za vreme trajanja odobrenog privremenog boravka, u prethodnih 5 ili 3 godine (u slučaju da je odobren privremeni boravak po osnovu braka) i videti da li stranac ispunjava uslove za stalno nastanjenje.

 

U momentu podnošenja zahteva za stalno nastanjenje stranac mora da ima važeći odobreni privremeni boravak.

 

 

 

 

 

DOKUMENT

 

 NAPOMENA
1 

ORIGINAL Popunjen zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja;

 

Zahtev se podnosi u Upravi za strance prema mestu boravka stranca uz prethodno zakazivanje termina;
2 

ORIGINAL Fotografija u boji veličine 35*45mm;

 

 
3 

KOPIJA Putne isprave;

 

 

Original na uvid, dokument mora biti važeći;

 

4 

ORIGINAL Punomoćje za zastupanje;

 

Predaje se original punomoćja (dvojezični dokument);

 

5 

 

ORIGINAL Dokaz o sredstvima za izdržavanje;

 

 

Dokazom da stranac ima obezbeđena sredstva za izdržavanje smatra se:

 

1) potvrda o visini zarade (obračun zarade i slično);

 

2) ugovor o radu, ugovor o delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranca u Republici Srbiji u skladu sa propisima o radu;

 

3) dokaz o isplatama iz penzijskog osiguranja;

 

4) dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

 

5) potvrda ili izvod o posedovanju sredstava na računu banke koja je registrovana u Republici Srbiji u visini minimalne zarade u Republici Srbiji;

 

6) overena garancija poslodavca ili fizičkog lica koji je član domaćinstva stranca koji je podneo zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja da će snositi troškove izdržavanja stranca;

6 

 

KOPIJA Polisa zdravstvenog osiguranja;

 

 

Original se prilaže na uvid;

 

Npr.: UNIQA OSIGURANJE, DELTA GENERALI;

 

7 

 

ORIGINAL Dokaz o opravdanosti zahteva;

 

 

Razlikuje se u zavisnosti od osnova boravka;
8

 

ORIGINAL Dokaz o uplati takse.Kreirati uplatnicu na portalu e-plati.

 

 Lična karta za stranca izdaje se strancu kome je odobreno stalno nastanjenje.

 

Stranac kome je odobreno stalno nastanjenje dužan je da u roku od 30 dana od odobrenja stalnog nastanjenja nadležnom organu lično podnese zahtev za izdavanje lične karte za stranca.

 

Lična karta za stranca kome je odobreno stalno nastanjenje, izdaje se sa rokom važenja od pet godina.

 

 VI. DRŽAVLJANSTVO

 

Zahtev za prijem odnosno za utvrđivanje državljanstva se predaje u nadležnoj policijskoj stanici po mestu boravka stranca ili po mestu sedišta advokata. Već na prvom koraku pri predaji zahteva nadležni službenik pregleda zahtev i ukoliko nije potpun zahteva dopunu. Ukoliko je sve uredno, zahtev se prosleđuje MUP-u koji donosi konačnu odluku.

 

Prijem u državljanstvo Republike Srbije za stranca koji ima odobreno stalno nastanjenje

 

  

DOKUMENT

 

NAPOMENA

1

 

ORIGINAL Zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije;
2 

ORIGINAL Izjava da stranac Republiku Srbiju smatra svojom državom;

 

3ORIGINAL Punomoćje za zastupanje;Napomena: Na Punomoćje staviti advokatski pečat u gornji desni ugao- MUP zahteva to;
4

 

 

KOPIJA Pasoša;

 

 

Predaje se se kopija overena kod nadležnog javnog beležnika;
5 

KOPIJA Lična karta za strance;

 

Predaje se se kopija overena kod nadležnog javnog beležnika;
6 

 

ORIGINAL Izvod iz matične knjige rođenih iz mesta rođenja stranca;

 

 

Ovaj dokument ne sme da bude stariji od 6 meseci, treba da bude overen pečatom Apostil i preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača;
7ORIGINAL Potvrda o otpustu iz stranog državljanstva;

 

Ova potvrda nije potrebna ukoliko je stranac u braku sa srpskim državljaninom;
 

8

 

ORIGINAL Izvod iz matične knjgie venčanih;Predaje se samo u slučaju kada je strancu odobreno stalno nastanjenje po osnovu braka sa državljaninom Republike Srbije;

 

 

9

 

ORIGINAL Dokaz o uplati administrativne takse.Uplatnica se kreira putem portala ePlati.

 

Prijem u državljanstvo Republike Srbije po osnovu pripadnosti srpskom narodu

 

 

 

 

DOKUMENT

 

 NAPOMENA
1 

ORIGINAL Zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije po osnovu člana 23. stav 1;

 

Obrazac se preuzima u nadležnoj policijskoj stanici prema mestu boravka stranca;
2

 

ORIGINAL Izjava da stranac RS smatra svojom državom;

 

Obrazac se preuzima u nadležnoj policijskoj stanici prema mestu boravka stranca;
3

 

KOPIJA Pasoš;

 

Dokument mora biti važeći;
 

4

 

 

ORIGINAL Punomoćje za zastupanje;Napomena: Na Punomoćje staviti advokatski pečat u gornji desni ugao- MUP zahteva to;

 

5

 

ORIGINAL Izvod iz matične knjige rođenih;Izvod mora biti iz mesta rođenja, ne sme biti stariji od 6 meseci;

 

Takođe, proveriti da li je potrebno da bude overen Apostilom ili da prođe postupak pune legalizacije;

 

Nakon toga izvod prevesti na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača.

 

6

 

 

ORIGINAL Uverenje o državljanstvu

 

 

Uverenje mora biti iz mesta rođenja, ne sme biti stariji od 6 meseci;

 

Takođe, proveriti da li je potrebno da bude overen Apostilom ili da prođe postupak pune legalizacije;

 

Nakon toga Uverenje prevesti na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača;

 

7

 

ORIGINAL Dokaz o uplati republičke administrativne takse

 

Uplatnicu kreirati putem portala e-plati;
8

 

Dokaz o pripadnosti srpskom naroduNekada samo ime i prezime lica koje aplicira jeste dovoljan dokaz, a nekada je potrebno i priložiti dokument gde je srpska narodnost nekog pretka naznačena ( npr. vojna knjižica, stari pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, krštenica…).

 

 

Upis činjenice državljanstva u matične knjige rođenih za lica do 23 godine

  

DOKUMENT

 

NAPOMENA

1 

ORIGINAL Zahtev za upis činjenice državljanstva u matične knjige rođenih;

 

Zahtev se podnosi matičnoj službi prema mestu prebivališta roditelja koji je srpski državljanin;
2 

ORIGINAL Punomoćje za zastupanje;

 

Punomoćje treba da bude overeno, apostilirano (tj.legalizovano)  i prevedeno;
3ORIGINAL Izvod iz matične knjige rođenih za roditelja koji je državljanin Republike Srbije;Nadležna matična služba preuzima iz sistema;
4 

ORIGINAL Uverenje o državljanstvu za roditelja koji je državljanin Republike Srbije;

 

Nadležna matična služba preuzima iz sistema;
5 

 

ORIGINAL Izvod iz matične knjige rođenih za lice za koje se upisuje činjenica državljanstva;

 

 

Izvod mora biti iz mesta rođenja, ne sme biti stariji od 6 meseci;

Takođe, proveriti da li je potrebno da bude overen Apostilom ili da prođe postupak pune legalizacije;

Nakon toga izvod prevesti na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača;

 

6KOPIJA Pasoš;Dokument mora biti važeći;

 

7KOPIJA Pasoša roditelja koji je srpski državljanin;Dokument mora biti važeći;

 

8KOPIJA Pasoša drugog roditelja.

 

Dokument mora biti važeći.

 

Utvrđivanje državljanstva

 

 

 

 

DOKUMENT

 

 NAPOMENA
1ORIGINAL Zahtev za utvrđivanje srpskog državljanstva;

 

Obrazac se preuzima nadležnoj policijskoj stanici prema mestu boravka stranca;

 

2

 

ORIGINAL Izjava da stranac  RS smatra svojom državom;

 

Obrazac se preuzima u nadležnoj policijskoj stanici prema mestu boravka stranca;

 

3

 

KOPIJA Pasoš;

 

Dokument mora biti važeći;
4

 

ORIGINAL Izvod iz matične knjige rođenih;Izvod mora biti iz mesta rođenja, ne sme biti stariji od 6 meseci;

 

Takođe, proveriti da li je potrebno da bude overen Apostilom ili da prođe postupak pune legalizacije;

 

Nakon toga izvod prevesti na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača;

 

5

 

ORIGINAL Punomoćje za zastupanje;Napomena: Na Punomoćje staviti advokatski pečat u gornji desni ugao- MUP zahteva to;

 

6

 

ORIGINAL Dokaz o uplati republičke administrativne takse;

 

Uplatnicu kreirati putem portala e-plati;
7

 

ORIGINAL Izvod iz matične knjige rođenih oba roditelja.

 

Ne stariji od 6 meseci.

 

Važno Upozorenje o Vodiču

Ovaj vodič je pripremljen od strane pravnih eksperata za imigraciono pravo i prava stranaca iz AK STATT i namenjen je isključivo informisanju. Važno je napomenuti da vodič ne može da služi kao pravni ili bilo kakav drugi savet. Imigraciono pravo je izuzetno kompleksno područje i svaki slučaj može imati specifične okolnosti koje utiču na ishod.

Vodič vam pruža osnovne informacije i smernice kako biste bolje razumeli imigracione propise. Međutim, svaki pojedinačni slučaj zahteva pažljivo razmatranje kako bi se tačno procenio ishod i predložili dalji koraci ka ostvarenju željenog cilja. Pre nego što preduzmete bilo kakve korake ili donesete odluke na osnovu ovih informacija, preporučuje se da se konsultujete sa kvalifikovanim pravnikom ili stručnjakom za imigraciono pravo.

Imigracione procedure, Imigracioni propisi u Srbiji, Imigracioni vodič, Legalno zaposlenje stranih radnika, Rad u Srbiji za strance, Radne dozvole za strance, Strani radnici u Srbiji, Uslovi za radne dozvole, Vodič za radne dozvole, Zaposlenje za strane državljane.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka