Zaštita Podataka o Ličnosti: Praksa u EU

PRAVO NA ISPRAVKU NETAČNIH PODATAKA O LIČNOSTI

 

Dana 9. oktobra 2019. godine Apelacioni sud u Briselu, Kraljevina Belgija, doneo je Presudu br. 2019/AR/1006 koja potvrđuje obavezu da se, prilikom pisanja poslovnog imena, koriste ispravni dijakritički znakovi. Sud je pomenutu presudu doneo iz razloga što je reč o podacima o ličnosti, u pogledu kojih postoji obaveza njihovog tačnog navođenja.

 

OPIS ČINJENIČNOG STANJA

 

U ovom slučaju, reč je o klijentu koji je od banke, kao rukovaoca podacima o ličnosti u smislu propisa koji uređuje zaštitu podataka na nivou Evropske unije (GDPR), zatražio da njegovo ime bude ispisano upotrebom odgovarajućih dijakritika.

Banka je ovaj zahtev od klijenta odbila, pravdajući se nemogućnošću postojećeg računarskog sistema da traženi zahtev sprovede u delo.

Klijent nije prihvatio ovakvo obrazloženje od strane banke i protiv iste je podneo tužbu belgijskom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti.

 

Na nivou EU se, kada je reč o materiji zaštite podataka o ličnosti, primenjuje se Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti („GDPR“).

 

U ovom slučaju, čl. 16. GDPR propisuje pravo lica na koje se odnose podaci o ličnosti da zahteva ispravku netačnih podataka o ličnosti, što ima biti učinjeno bez odlaganja.

 

ISHOD SPORA

 

Nadležni organ je, nakon sprovedenog postupka, odlučio da je banka bila dužna da postupi po zahtevu klijenta i da argument banke koji se bazirao na tehničkim preprekama nije dovoljan.

 

Banka je protiv navedene odluke uložila žalbu i ceo slučaj se preselio u ruke apelacionog suda.

 

U postupku pred apelacionim sudom banka je isticala argument da se u ovom slučaju ne radi o zaštiti podataka o ličnosti, te da je GDPR irelevantan.

 

Međutim, Apelacioni sud u Briselu je smatrao da, u skladu sa članom 16. GDPR, lice u pitanju ima pravo da njegovo ime bude ispravno napisano kada ga obrađuju kompjuterski sistemi banke. Tvrdnja da bi prilagođavanje računarskog sistema za pravilno rukovanje dijakritičkim znakovima koštalo nekoliko meseci rada i da bi, takođe, predstavljalo dodatne troškove, ne daje za pravo banci da zanemari prava lica u pitanju.

 

GDE JE TU SRBIJA?

 

Naša država nije u potpunosti implementirala propise EU kada je reč o zaštiti podataka o ličnosti. Po uzoru na GDPR u Srbiji se primenjuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji u članu 29. takođe propisuje da lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

 

Sudska praksa je vrlo skromna jer nedostaju odluke domaćih sudova ili Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti koje se tiču obaveze upotrebe dijakritičkih znakova prilikom navođenja ličnih imena lica, kao podataka o ličnosti u smislu navedenog propisa.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka