Vodič za Otkup Stanova u Društvenoj i Državnoj Svojini

Proces bez Potrebe za Upisanim Prethodnikom

Otkup stanova u društvenoj i državnoj svojini u Srbiji predstavlja značajan segment tržišta nekretnina. Ovaj proces, regulisan zakonskim odredbama, nudi jednostavniji i efikasniji pristup stambenom vlasništvu. Pogotovo je važno razumeti ulogu člana 85. Zakona o državnom premeru i katastru, koji igra ključnu ulogu u pojednostavljenju upisa prava svojine, eliminišući potrebu za upisanim prethodnikom.

Dakle, drugim rečima, prilikom upisa stvarnih prava na stanove stečene ugovorom o otkupu u društvenoj ili državnoj svojini, nije potrebno da postoji upisan prethodnik.

Razumevanje Zakonskih Osnova

Član 85. Zakona o državnom premeru i katastru je temelj za upis stanova stečenih u društvenoj i državnoj svojini, kao i onih stečenih od stambenih zadruga. Prema ovom članu, prilikom upisa prava svojine nije potrebno dokazivati lanac prethodnih vlasnika, što značajno olakšava i ubrzava proces upisa.

Pojam Društvene i Državne Svojini u Republici Srbiji

Društvena i državna svojina predstavljaju dva ključna pojma u srpskom pravnom sistemu.

Društvena svojina u Srbiji

U tom kontekstu, društvena svojina, kako je bila definisana u bivšoj Jugoslaviji, uključujući i Srbiju, bila je jedinstveni koncept socijalističkog pravnog sistema koji se razlikovao od tradicionalnih formi vlasništva kakve poznajemo u kapitalističkim društvima. Ovaj koncept je postojao do promena koje su usledile nakon raspada SFRJ u 1990-im godinama.

U sistemu društvene svojine, imovina nije pripadala pojedincima, državi, niti privatnim entitetima, već društvu kao celini. Društvena svojina je uključivala fabrike, preduzeća, zemljišta, i druge resurse koji su se koristili za opštu korist. Ova svojina nije bila ni državna ni privatna, već je predstavljala treći, poseban oblik vlasništva.

Posle političkih i ekonomskih promena 1990-ih, koncept društvene svojine je u Srbiji, kao i u ostalim naslednicama Jugoslavije, uglavnom zamenjen privatizacijom i prelaskom na tržišnu ekonomiju. Danas, u modernom pravnom sistemu Republike Srbije, koncept društvene svojine više ne postoji u formi u kojoj je bio prisutan u socijalističkom periodu. Umesto toga, imovina je obično ili u državnom ili u privatnom vlasništvu.

Državna svojina u Srbiji

Sa druge strane, državna svojina u Republici Srbiji odnosi se na imovinu koja je u vlasništvu države, odnosno Republike Srbije. Ovaj oblik vlasništva obuhvata različite vrste imovine, uključujući zemljište, zgrade, infrastrukturu, prirodne resurse, kao i razne oblike pokretne imovine koji su u vlasništvu državnih institucija.

Propisi koji regulišu državnu svojinu u Srbiji su brojni, a osnovni zakoni koji se bave ovom tematikom su:

 1. Zakon o javnoj svojini: Ovaj zakon uređuje osnovna načela vezana za upravljanje, korišćenje i raspolaganje javnom svojinom, koja uključuje i državnu svojinu. Zakon definiše javnu svojinu kao imovinu koja je u vlasništvu Republike Srbije, autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave.
 2. Zakon o državnom premeru i katastru: Ovaj zakon reguliše evidenciju i upis prava na nepokretnostima, uključujući one u državnoj svojini. Katastarske evidencije su ključne za utvrđivanje i održavanje evidencije o državnoj svojini.
 3. Zakon o planiranju i izgradnji: Ovaj zakon takođe ima određeni uticaj na upravljanje državnom svojinom, posebno u kontekstu zemljišta i razvoja infrastrukturnih projekata.

Ovi zakoni zajedno sa drugim pratećim propisima, kao što su uredbe i podzakonski akti, formiraju pravni okvir za upravljanje državnom svojinom u Republici Srbiji. Oni omogućavaju državi da efikasno upravlja svojom imovinom, obezbeđujući da se koristi na način koji odgovara javnom interesu i pravnim normama.

Stambene zadruge u Srbiji

Stambene zadruge, regulisane pozitivnim propisima, imaju značajnu ulogu u ovoj sferi. One omogućavaju svojim članovima da kroz zajedničke investicije steknu pravo na stanove, što je u skladu sa pravilima zadružnog poslovanja.

Dakle, stambene zadruge u Republici Srbiji su specifičan oblik organizovanja koji ima za cilj zadovoljavanje stambenih potreba svojih članova. Ove zadruge deluju na principu uzajamne pomoći i solidarnosti, gde se članovi udružuju kako bi zajedničkim sredstvima i naporima rešili svoje stambene potrebe. Stambene zadruge mogu biti angažovane u aktivnostima poput izgradnje stambenih objekata, upravljanja stambenim prostorom, i pružanja drugih usluga vezanih za stanovanje.

Propisi koji regulišu rad stambenih zadruga u Srbiji uključuju:

 1. Zakon o zadrugama: Ovaj zakon predstavlja osnovni pravni okvir koji uređuje osnivanje, rad, upravljanje, i prestanak zadruga u Srbiji, uključujući i stambene zadruge. Zakon detaljno opisuje pravila vezana za članstvo u zadruzi, upravljanje zadružnim kapitalom, prava i obaveze članova, kao i finansijsko poslovanje zadruga.
 2. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada: Ovaj zakon reguliše pitanja vezana za stanovanje i održavanje stambenih zgrada, što može biti relevantno za stambene zadruge koje se bave upravljanjem i održavanjem zgrada koje su izgradile ili u kojima upravljaju stanovima.
 3. Drugi propisi koji se tiču građevinske industrije i urbanizma: To uključuje zakone kao što su Zakon o planiranju i izgradnji, koji se odnose na uslove i postupke vezane za izgradnju novih stambenih objekata, što je često osnovna delatnost stambenih zadruga.

Stambene zadruge u Srbiji tako funkcionišu unutar ovog zakonskog okvira, pružajući svojim članovima mogućnost da na efikasniji i često povoljniji način dođu do rešenja svojih stambenih potreba. Uloga stambenih zadruga je posebno značajna u kontekstu obezbeđivanja pristupačnog stanovanja i jačanja solidarnosti i zajedničkog delovanja u društvu.

Proces Upisa Prava Svojine

Upis prava svojine na stanove stečene kroz otkup u društvenoj i državnoj svojini, kao i od stambenih zadruga, olakšan je odredbom člana 85. Zakona. Proces eliminira potrebu za dokazivanjem prethodnih vlasnika, što smanjuje birokratske prepreke i čini proces transparentnijim.

Šta je potrebno za uspešan upis prava svojine

Proces upisa prava svojine na stanove stečene kroz otkup u društvenoj i državnoj svojini, kao i od stambenih zadruga, podleže određenim proceduralnim koracima i zahteva određenu dokumentaciju. Iako član 85. Zakona o državnom premeru i katastru olakšava ovaj proces eliminisanjem potrebe za dokazivanjem prethodnih vlasnika, još uvek postoje specifični dokumenti i koraci koji su neophodni za uspešno okončanje procesa.

Evo generalnog pregleda dokumentacije i koraka koji su obično potrebni:

 1. Ugovor o Otkupu ili Dokument o Stečaju Prava: Ovo može biti ugovor o otkupu stana sa državom ili opštinskim organom, ili ugovor sa stambenom zadrugom.
 2. Izvod iz katastra: Dokaz o lokaciji i identifikaciji nekretnine, kao i njenom statusu u katastarskim evidencijama.
 3. Potvrda o plaćenim obavezama: Dokument koji potvrđuje da su sve obaveze u vezi sa stanom, poput poreza i komunalnih usluga, redovno plaćene.
 4. Lični dokumenti: Kopije ličnih dokumenata svih lica koja stiču pravo svojine (lična karta, pasoš).
 5. Zahtev za upis u katastar: Formalni zahtev koji se podnosi nadležnom katastarskom uredu.
 6. Potvrda o nepostojanju tereta: Dokument koji potvrđuje da na nekretnini nema upisanih tereta ili hipoteka.
 7. Plaćanje taksi i naknada: Dokaz o plaćenim administrativnim taksama i naknadama koje su potrebne za proces upisa.

Podnošenje ovih dokumenata vrši se u nadležnom katastarskom uredu. Važno je napomenuti da se detalji mogu razlikovati u zavisnosti od specifične situacije i lokalnih propisa, pa se preporučuje da se za tačne informacije konsultujete sa pravnim savetnikom ili direktno sa katastarskim uredom.

Podsećamo da je ovaj pregled opšti i može varirati u zavisnosti od konkretnog slučaja i promena u zakonodavstvu. Uvek je najbolje proveriti najnovije informacije i zahteve kod relevantnih državnih organa ili zatražiti savet od stručnjaka za nekretnine ili pravnika.

Pravna Sigurnost i Javni Interes

Primena ovih zakonskih odredbi značajno doprinosi pravnoj sigurnosti i javnom interesu. Smanjenjem birokratije i pojednostavljenjem procesa, država osigurava efikasnije upravljanje stambenim nekretninama, podstiče pravnu sigurnost i smanjuje mogućnost diskriminacije.

Zaključak

Efikasan upis stanova stečenih u društvenoj i državnoj svojini, kao i od stambenih zadruga, ključan je za očuvanje pravne sigurnosti i poštovanje javnog interesa. Primena člana 85. Zakona o državnom premeru i katastru služi kao primer kako zakonodavstvo može olakšati i unaprediti upravljanje stambenim nekretninama, dok istovremeno štiti prava građana i doprinosi transparentnosti tržišta nekretnina u Srbiji.

advokat za nekretnine Beograd, advokatska kancelarija nekretnine, imovinska prava, imovinski pravni savetnik, katastarski upis, legalizacija nekretnina, pravna pomoć nekretnine, Pravna Pomoć za Legalizaciju, Pravni saveti nekretnine, Upis u katastar

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka