Vanredno stanje i rad zaposlenih od kuće

Vlada Republike Srbije je, 16. marta 2020. godine donela posebnu Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Uredba“), kojom se uređuje poseban način i organizacija rada svih poslodavaca u Srbiji za vreme trajanja vanrednog stanja.

Uredba propisuje da su, za vreme vanrednog stanja, poslodavci dužni da omoguće zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Ako opštim aktom i ugovorom o radu nije predviđen ovakav način rada, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca, ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju, bez potrebe aneksiranja ugovora o radu ili opštih akata.

Ako rad na daljinu nije moguće organizovati zbog prirode posla, poslodavac mora preduzeti mere za umanjenje rizika od širenja korona virusa na sledeće načine: organizovanjem rada u smenama kako bi što manje ljudi istovremeno obavljalo rad u jednoj prostoriji (ako je to objektivno moguće i ne iziskuje dodatna sredstva), održavanjem sastanaka elektronskim putem ili na drugi odgovarajući način, odlaganjem službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, i tsl.

Poslodavac je dužan da, u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih i radno angažovanih obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekta i lica, a za zaposlene i radno angažovane, koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica, potrebno je obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme i sredstava (zaštitne maske, rukavice i dezinfekciona sredstva).

U nastavku su odgovori na samo neka od mnogobrojnih pitanja sa kojima se privreda susreće u praksi, kao što sledi:

1) Da li je poslodavac u obavezi da isplati naknadu zarade zaposlenima ukoliko dođe do privremenog prekida rada u kompaniji?

  • U skladu sa Zakonom o radu, za vreme prekida rada, a najduže 45 radnih dana u kalendarskoj godini, odnosno smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog, zaposleni ima pravo na naknadu zarade najmanje u visini 60% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, s tim da ista ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene zakonom.
    Izuzetno, u slučaju prekida rada, odnosno smanjenja obima rada koje zahteva duže odsustvo, poslodavac može, uz prethodnu saglasnost ministra, uputiti zaposlenog na odsustvo duže od 45 radnih dana, uz propisanu naknadu zarade.

2) Da li poslodavac ima mogućnost da za vreme trajanja vanrednog stanja proglašenim radi sprečavanja opasnosti širenja zaraze od virusa COVID-19 uputi zaposlene na korišćenje neplaćenog odsustva?

  • Poslodavac ne može za vreme prekida rada do kojeg može doći bez krivice zaposlenog samoinicijativno da uputi zaposlene na korišćenje neplaćenog odsustva.
  • Naime, Zakon o radu predviđa da zaposleni ima pravo na nadoknadu zarade u visini koja je utvrđena opštim aktom i ugovorom o radu za vreme prekida rada.
  • Međutim, Zakon o radu ne predviđa zagarantovani minimalni iznos ove nadoknade već poslodavac ima pravo da je sam odredi.

3) Da li poslodavac može da donese odluku o radu od kuće za vreme trajanja vanrednog stanja?

  • Poslodavac je dužan da za vreme vanrednog stanja donese posebnu odluku da se rad nastavi od kuće na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, sve dok novonastale okolnosti traju.
  • Poslodavac je dužan da obezbedi vršenje nadzora nad takvim radom zaposlenog, kao i da obezbedi zaposlenom sva sredstva, odnosno opremu za rad od kuće, odnosno da snosi troškove za organizaciju takvog rada.

4) Kako tretirati odsustvo zaposlenog, kome je određena izolacija, dok se vraćao/la sa poslovnog ili privatnog putovanja?

  • U navedenom slučaju, kada je zaposlenom određena obavezna izolacija, zbog sumnje da je zaražen COVID-19, takvo odsustvo će se smatrati odsustvom usled privremene sprečenosti za rad, za koje vreme mu/joj pripada naknada zarade u skladu sa zakonom.

Zaposleni će po isteku perioda izolacije koji mu je određen priložiti poslodavcu rešenje nadležnog organa kojim mu je utvrđena obavezna izolacija.