Usvojen Zakon o sprečavanju korupcije

Narodna skupština Republike Srbije donela je 21. maja 2019. godine Zakon o sprečavanju korupcije („Zakon“), objavljen u Službenom glasniku broj 40/2019, dana 21. maja 2019. godine, koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, 29. maja 2019. godine. Sa primenom zakona otpočeće se 1. septembra 2020. godine.

Zakonom se, pre svega, uređuje organizacija, nadležnost i rad Agencije za sprečavanje korupcije. Zanimljivo je da zakon sadrži odredbu kojom se naglašava da sredstva za rad Agencije koja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije treba da budu dovoljna da omoguće ne samo efikasan, već i nezavisan rad Agencije. Novim Zakonom nadležnost Agencije proširena je na davanje mišljenja o primeni zakona po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev drugih lica, zatim na podnošenje krivičnih prijava, zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i inicijative za pokretanje disciplinskog postupka. U pogledu uloge Agencije u zakonodavnom procesu, Agencija će od sada moći da daje mišljenja o nacrtima zakona iz oblasti posebno rizičnim za nastanak korupcije i zakonima kojima se uređuju pitanja obuhvaćena potvrđenim međunarodnim ugovorima u oblasti sprečavanja korupcije. Dakle, nadležno ministarstvo će morati da pribavlja mišljenje Agencije o nacrtima ovih zakona. Novina u pogledu sukoba interesa jeste da Zakon propisuje da javni funkcioner ne sme da upotrebi, radi sticanja koristi za sebe ili nanošenja štete drugim licima, informacije do kojih dođe u vršenju javne funkcije, a koje nisu dostupne javnosti. Zakonom je javnim funkcionerima zabranjeno da obavljaju poslove savetovanja pravnih ili fizičkih lica o pitanjima u vezi sa javnom funkcijom koju obavlja, osim u slučajevima kada je na to obavezan. Takođe se zabranjuje javnim funkcionerima da obavljaju funkcije u pravnim licima sa učešćem privatnog kapitala i vršenje upravljačkih prava u njima. Zakon predviđa i ograničenja po prestanku javne funkcije u vidu zabrane zasnivanja radnog odnosa ili poslovne saradnje sa licima koja obavljaju delatnost u vezi sa obavljanom javnom funkcijom u roku od dve godine. Propisana je zabrana za javnog funkcionera i članove njegove porodice da prime poklone u vezi sa vršenjem javne funkcije, osim u slučajevima kada se radi o protokolarnim i prigodnim poklonima, s tim da su u vezi sa ovim poklonima propisane određene obaveze funkcionera. Novim Zakonom usvojene su izmene kojim se preciznije reguliše obaveza prijavljivanja imovine od strane funkcionera. Takođe se preciznije uređuje postupanje Agencije u postupcima u kojima odlučuje o postojanju povreda ovog Zakona. Zakonom se uređuje i postupanje Agencije po anonimnim predstavkama, u slučajevima kada tvrdnje iz predstavke i priloženi dokazi izazivaju sumnju u korupciju. Rešenje u pogledu predstavki u skladu je za Konvencijom Ujedinjenih nacija protiv korupcije. Značajna novina Zakona jeste da je Agenciji omogućeno da po službenoj dužnosti pokrene postupak ispitivanja postojanja korupcije u organu javne vlasti, u slučaju da raspolaže saznanjima koja izazivaju sumnju u korupciju.

Razlog donošenja Zakona jeste što je tokom primene trenutno važećeg Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije uočena potreba da se veći broj odredaba pojasni i precizira, a da se sa druge strane na potpuno drugačiji način urede pitanja poput sukoba interesa, kumulacija javnih funkcija, prijavljivanje imovine itd. Pored toga naziv trenutno važećeg Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije ne odražava u potpunosti materiju kojom se bavi, jer se osim uređenjem Agencije za borbu protiv korupcije bavi i drugim pitanjima, te je i to bilo neophodno izmeniti. Novi Zakon usklađen je sa važećim strateškim dokumentima u oblasti borbe protiv korupcije, a ostvaruju se i preuzete obaveze iz preporuka Grupa država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije. Kako je predlagač Zakona to izneo cilj Zakona jeste zaštita javnog interesa, smanjenje rizika od nastanka korupcije i jačanje integriteta i odgovornosti organa javne vlasti i javnih funkcionera.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka