Usvojen Zakon o predmetima za opštu upotrebu

Narodna skupština Republike Srbije donela je 03. aprila 2019. godine Zakon o predmetima za opštu upotrebu („Zakon“), objavljen u Službenom glasniku broj 25/2019, dana 03. aprila 2019. godine, koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, 11. aprila 2019. godine.

U predmete opšte upotrebe, između ostalih, uključeni su materijali i predmeti koji dolaze u kontakt sa hranom, igračke, kozmetički proizvodi, duvan i duvanski proizvodi , elektronske cigarete. Zakon propisuje opšte uslove koje moraju da ispunjavaju predmeti za opštu upotrebu, dok će pojedine uslove, za sve grupe predmeta za opštu upotrebu definisati nadležan Ministar. Zakonom su predviđene i odredbe o sanitarnoj inspekciji i ovlašćenjima sanitarnog inspektora prilikom ispitivanja predmeta, a radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti, odnosno bezbednosti predmeta. Jedna od zakonskih odredbi odnosi se i na monitoring koji se sprovodi saradnjom Instituta za javno zdravlje i nadležnog Ministra, koji za cilj ima da se jednom godišnje sastavlja izveštaj sa stručnom analizom i predlogom mera o zdravstvenoj ispravnosti, odnosno bezbednosti predmeta za opštu upotrebu. Ovim Zakonom se zabranjuje stavljanje na tržište kozmetičkih proizvoda testiranih na životinjama, s tim da Ministar može dati dozvolu za odstupanje od ovog zahteva. Pored toga, svi kozmetički proizvodi moraju imati deklaraciju na srpskom jeziku, a tvrdnje koje se koriste u tekstu, nazivu zaštitnom znaku, slikama ili drugim znacima, ne smeju se koristiti sa ciljem da se navedenom proizvodu pripišu karakteristike koje on ne poseduje. Svi predmeti koji dolaze u kontakt sa hranom takođe moraju imati deklaraciju na srpskom jeziku.

Prvenstveni razlog zbog kojeg je Zakon donet jeste što trenutno važećem Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe nije u dovoljnoj meri usklađen sa propisima Evropske unije, što nije u skladu sa obavezama preuzetim potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Osim toga, trenutno važećim zakonom nije na potpun i sveobuhvatan način uređena ova materija, te je zbog velikog značaja zdravlje i bezbednost ljudi novi Zakon bilo neophodno doneti. Donošenjem Zakona otklonjene su određene nedorečenosti i nejasnoće i time je stvoren potpuniji pravni osnov za sveobuhvatno prihvatanje odgovarajućih i najnovijih propisa Evropske unije koji se odnose na zdravstvenu ispravnost i bezbednost predmeta opšte upotrebe čiji je krajnji cilj obezbeđivanje visokog nivoa zaštite zdravlja i života ljudi, unapređenje slobodnog kretanje ovih proizvoda sa zemljama EU i drugim zemljama, kao i obezbeđenje visokog nivo stručnog nadzora nad primenom zakona.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka