Usvojen novi Zakon o otvorenim investicionim fondovima

Narodna skupština Republike Srbije donela je 10. oktobra 2019. godine Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Zakon“), objavljen u Službenom glasniku broj 73/2019, dana 11. oktobra 2019. godine, koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, 18. oktobra 2019. godine.

Novim Zakonom pre svega izvršeno terminološko usklađivanje pojmova prvenstveno sa novodonetim Zakonom o alternativnim investicionim fondovima, ali i sa direktivama Evropske unije.  Usklađivanje sa pravom Evropske unije je i pokrenulo čitav postupak, prvo izmena i dopuna već postojećeg, a zatim donošenja odluke da se ipak donese novi Zakon. Pored toga usklađene su i odredbe, pre svega ovog Zakona i Zakona o alternativnim investicionim fondovima, koje uređuju sličnu ili makar približno sličnu materiju. U skladu sa propisima Evropske unije izmenjena je definicija pojma investicione jedince, te je umesto kao srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini investicionog fonda, sada definisana kao prenosivi dematerijalizovani finansijski instrumenti u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala. Pojedini termini su takođe usklađeni sa direktivom Evropske unije, a koji su zamenili termine prethodnog Zakona o investicionim fondovima, koje pravo Evropske unije ne poznaje. Precizirane su i usluge koje može obavljati depozitar, kao i nadležnosti i uslovi za pružanje usluge depozitara. Zakonom je produžen i rok za koji se donosi rešenje za izdavanje dozvole, rok je sa 30 dana produžen na 60, a rešenje donosi Komisija za hartije od vrednosti. I ovaj rok je izmenjen radi usklađivanja sa propisima Evropske unije. Prilikom predviđanja novih rešenja u Zakonu, pored regulative evropske unije zakonodavac je u obzir uzeo i komentare iz privatnog sektora, uzimajući u obzir i uslove domaćeg tržišta kapitala. Izmenama koje su došle na ovaj način proširuje se mogućnost ulaganja imovine, a omogućava se i veća zaštita investitora. U skladu sa pravilima Evropske unije više ne postoji ograničenje da član otvorenog investicionog fonda ne može steći više od 20%neto vrednosti investicionog fonda. Podzakonski akti za sprovođenje ovog Zakona moraju se doneti u roku od šest meseci od njegovog stupanja na snagu. Postupci koji do dana početka primene ovog Zakona nisu okončani okončaće se po pravilima Zakona o investicionim fondovima. Zakon stupa na snagu osmog dana od njegovog objavljivanja.

Nakon velike finansijske krize iz 2008. godine posledice na učesnike na tržištu su bile takve da se njihovo poverenje u potencijal investicionih fondova kao oblik ulaganja poljuljalo. Iz tog razloga je zakonodavac Zakon o investicionim fondovima donet 2006. godine čak tri puta menjao, što radi ublažavanja negativnih efekata globalne finansijske krize što radi usklađivanja sa propisima Evropske unije. Izmenama iz 2009. i 2011. godine učinile su da poslovanje investicionih fondova bude stabilnije i sigurnije. Međutim, kako je Republika Srbija u procesu pristupanja Evropskoj uniji, preuzela je obavezu da Zakon o investicionim fondovima do kraja 2021. godine u potpunosti uskladi sa direktivama Evropske unije. Ideja izmena bila je osim usklađivanja sa propisima Evropske unije i unapređenje zakonodavnog okvira investicionih fondova, a sve radi razvoja industrije fondova i tržišta kapitala. U okviru preuzete obaveze usklađivanja propisa odlučeno da je da se izvrši izmena i dopuna Zakona o investicionim fondovima, koji bi nakon obuhvatao samo otvorene investicione fondove sa javnom ponudom i da se donese novi Zakon o alternativnim investicionim fondovima. Kako su izmene i dopune Zakona o investicionim fondovima bile prevelike i sveobuhvatne odlučeno je da se ipak donese novi Zakon. Zajedno sa usvajanjem ovog Zakona Narodna skupština Republike Srbije usvojila je i Zakon o alternativnim investicionim fondovima, o kojem smo nešto više pisali u trenutku objavljivanja Predloga ovog zakona.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka