Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji: Integracija i digitalizacija kao put ka efikasnosti

Kako se tehnologija razvija, tako i potrebe za modernizacijom administrativnih sistema postaju sve izraženije. U svetlu ovih promena, Republika Srbija je napravila značajan korak unapred u domenu zemljišne administracije, što je vidljivo kroz nedavne izmene i dopune zakona u oblasti državnog premera i katastra, kao i zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

Naime, objavljeni u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 92/2023, ovi zakoni, koji stupaju na snagu 04. novembra 2023. godine, najavljuju novu eru u registrovanju i upravljanju infrastrukturnim i podzemnim objektima.

Ključne izmene i dopune u oblasti državnog premera i katastra

Jedna od primarnih izmena je stvaranje jedinstvene baze podataka koja će obuhvatiti sve vrste infrastrukturnih objekata. Ova integracija je ključna za olakšavanje upravljanja i planiranja prostora, kao i za unapređenje pravnog prometa objekata. Istorija katastra vodova u Srbiji seže do 1974. godine, ali je sa razvojem novih tehnologija i rastom infrastrukturnih potreba, postalo jasno da je potrebno osavremeniti i proširiti ovu evidenciju.

Modernizacija katastarskog sistema u Srbiji: Ključne izmene i unapređenja najnovijim izmenama Zakona o državnom premeru i katastru

Značaj digitalizacije

U okviru Projekta “Unapređenje zemljišne administracije u Republici Srbiji”, koji je delimično finansiran zajmom od Međunarodne banke za obnovu i razvoj, digitalizacija katastra vodova samo je deo šireg cilja. Implementacija integrisanog Geodetsko katastarskog informacionog sistema je korak ka digitalnoj transformaciji, čime se stvara transparentan i efikasan sistem za pružanje informacija o nepokretnostima.

Povećanje kvaliteta i pouzdanosti podataka

Zakoni takođe teže da poboljšaju kvalitet i tačnost podataka, a pre svega, da spreče moguće zloupotrebe u radu geodetskih organizacija. Uvođenjem strogih sankcija za netačno izveštavanje i zloupotrebu ovlašćenja, kao što je trajno oduzimanje licence, stvara se odgovorniji i pouzdaniji sistem za sve korisnike.

Kako će uspostavljanje katastra infrastrukture unaprediti pravnu i privrednu sigurnost u Srbiji

Međunarodni standardi i najbolje prakse

Izmene su usmerene i na usklađivanje sa međunarodnim standardima i uputstvima najbolje prakse, posebno u oblasti masovne procene vrednosti nepokretnosti i vođenja registra cena. To će omogućiti veću usklađenost sa globalnim trendovima i praksama, olakšavajući time i međunarodne transakcije.

Unapređenje Sistema Katastra u Srbiji: Ka Boljoj Infrastrukturi i Transparentnosti

Ažuriranje podataka o zemljištu

Analiza je pokazala da postojeći podaci o katastarskim kulturama i klasama zemljišta nisu ažurni, što je izazivalo razlike između stvarnog stanja i zvaničnih evidencija. Novim zakonima se insistira na redovnom ažuriranju i prijavljivanju promena, što će doprineti većoj preciznosti i pouzdanosti podataka.

Unapređenje Integriteta i Sigurnosti u Geodetskim Radovima: Nova Regulativa Srbije

Reforma katastarskog sistema u Srbiji je više od administrativne promene

Ona, šta više, predstavlja osnovu za razvoj, upravljanje i komercijalizaciju infrastrukture u skladu sa potrebama 21. veka. Integracijom i digitalizacijom, Srbija postavlja temelje za efikasniju zemljišnu administraciju, pružajući pouzdane informacije dostupne na jednom mestu, što je ključno za planiranje i razvoj na svim nivoima.

Poređenje sistema infrastrukturnog katastra: Iskustva Severne Makedonije, Holandije i Litvanije

Hipoteka i imovinska prava, Imovinsko-pravni zastupnik, Katastarski servisi pravna pomoć, Nasledno pravo i pravna podrška, Prava vlasništva Srbija, Pravna pomoć imovina, Pravni konsultant za nekretnine., Pravni saveti nekretnine, Pravno savetovanje Srbija, Rešavanje imovinsko-pravnih problema

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka