Unapređenje Integriteta i Sigurnosti u Geodetskim Radovima: Nova Regulativa Srbije

Fizička deoba nepokretnosti u Srbiji AK STATT

S obzirom na neophodnost očuvanja integriteta i tačnosti podataka u geodetskom sektoru, Republika Srbija predlaže izmene koje su od vitalnog značaja za vladavinu prava i bezbednost u ovoj oblasti. Evo kako će nove odredbe uticati na rad geodetskih organizacija i koje korake Srbija preduzima u pravcu veće odgovornosti i transparentnosti.

Oduzimanje Licence u Slučaju Nesavesnog Rada

Kroz izmene člana 5. Predloga zakona, predviđa se striktnija kontrola nad radom geodetskih organizacija. Uvođenje odredbe koja propisuje oduzimanje licence u slučaju podnošenja netačnih podataka ili neovlašćene izrade elaborata je korak ka jačanju pravnog sistema i zaštiti građana od nepouzdanih geodetskih informacija. Ova mera je posebno značajna jer čini osnovu za visokokvalitetan katastar nepokretnosti, što je neophodno za pravnu sigurnost u transakcijama sa nekretninama.

Zabrana Izvođenja Radova kao Preventivna Mera

Zabranom izvođenja geodetskih radova na period od mesec dana za organizacije koje ponove iste nepravilnosti, inspektorat dobija moćno sredstvo za sprečavanje zloupotreba. Takva preventivna mera ne samo da podstiče organizacije na usklađenost s propisima, već i štiti ekonomsku strukturu zemlje od potencijalno štetnih grešaka u infrastrukturnom planiranju.

Transparentnost i Pravo na Žalbu

Republički geodetski zavod, kao nadležna institucija, ima obavezu da rešava o pitanjima licenci, dok geodetske organizacije imaju pravo na žalbu, što doprinosi pravnoj sigurnosti i transparentnosti. Uvođenjem jasnih procedura žalbe, unapređuje se i sama vladavina prava u Srbiji.

Implementacija Novog Informacionog Sistema

Odgovarajući na potrebu za modernizacijom, Srbija planira implementaciju novog informacionog sistema za katastar infrastrukture. Ovaj sistem će unaprediti efikasnost i omogućiti lakši pristup podacima, što je ključno za planiranje, razvoj i investicije u infrastrukturne projekte.

Vreme Potrebno za Sprovođenje Izmene

Ustanovljen je rok do jula 2025. godine za uspostavljanje ažuriranog katastra infrastrukture, čime se stavlja naglasak na strateški pristup unapređenju sektora. Ovo uključuje organizacione mere, tehničke uslove, kao i kontinuiranu obuku kadrova koji će raditi na ovim važnim zadacima.

PS. Uvođenjem ovih promena, Srbija nastoji da postavi čvrste temelje za visokokvalitetan i pouzdan katastarski sistem, koji je neophodan za ekonomski razvoj i zaštitu prava građana. Transparentnost, odgovornost, i poštovanje prava na žalbu postaju ključni elementi ovog novog pristupa koji će uticati na celokupno društvo.

Geodetski informacioni sistem, Geodezija, Infrastruktura Srbija, Katastar nepokretnosti, Oduzimanje licence geodetskim organizacijama, Pravna regulativa, Transparentnost u geodeziji, Vladavina prava, Zakon o državnom premeru i katastru.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka