Promene u Propisima o Tržištu Kapitala u Srbiji

VLADA SRBIJE USVOJILA PREDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

 

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o tržištu kapitala („Zakon“) u cilju postizanja veće transparentnosti i odgovornosti u poslovanju, kreiranju i razvoju finansijskih instituta koji se nude na tržištu kapitala, a samim tim i stvaranju atraktivnijeg tržišta, kako za domaće, tako i za strane investitore. Zakon će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, a počeće sa primenom po isteku godinu dana od dana stupanja na snagu.

 

Tokom prethodnog perioda, Zakon je više puta menjan prateći zahteve i promene uslova na tržištu, kao i potrebe ovog tržišta.

 

Odredbama ovog Zakona uređena je:

 

 • javna ponuda i sekundarno trgovanje finansijskim instrumentima;
 • regulisano tržište, multilateralna trgovačka platforma u Srbiji;
 • pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti;
 • obelodanjivanje finansijskih i drugih podataka, kao obaveze izveštavanja izdavalaca i javnih društava u skladu sa ovim Zakonom;
 • zabrana prevarnih, manipulativnih i drugih protivzakonitih radnji i činjenja u vezi sa kupovinom ili prodajom finansijskih instrumenata, kao i ostvarivanjem prava glasa u vezi sa hartijama od vrednosti koje izdaju javna društva;
 • kliring, saldiranje i registrovanje transakcija finansijskim instrumentima i organizacija i nadležnosti Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i organizacija i regulatorna i nadzorna ovlašćenja Komisije za hartije od vrednosti.

 

Kriza koja je pogodila svet u prethodnoj deceniji uticala je i na domaće tržište kapitala čime se značajno smanjio broj učesnika na tržištu, kao i broj transakcija na regulisanom tržištu, a samim tim i promet na Beogradskoj berzi.

 

S druge strane, u cilju jačanja poverenja investitora u domaće tržište i privlačenja stranih investitora, pristupa Srbije EU, ovim Zakonom se dodatno vrši usklađivanje domaćeg poretka sa direktivama EU.

 

Odredbama Zakona, u odnosu na do sada važeći Zakon, dodatno su uređeni:

 

 • dematerijalizovane hartije od vrednosti i poslovanje lica ovlašćenih za obavljanje poslova sa finansijskim instrumentima;
 • uslovi i oblici organizovanog trgovanja finansijskim instrumentima;
 • s ciljem maksimiziranja transparentnosti i smanjenja fragmentacije podataka uveden je institut pružalaca usluga dostave podataka;
 • unapređena je zaštita investitora i poboljšanje kvaliteta informacija koje dobijaju klijenti u vezi investicionih usluga koje im se pružaju;
 • s obzirom na razvoj tehnologije i tržište infrastrukture, uvode se veći regulatorni zahtevi, a naročito u vezi sa novim trgovinskim platformama i visokofrekventnim i algoritamskim trgovanjem;
 • preciznije su uređene obaveze učesnika na tržištu kapitala u delu koji se odnosi na zloupotrebe na tržištu;
 • u cilju jačanja transparentnosti povećane su obaveze izveštavanja Komisije za hartije od vrednosti i propisane strože mere i sankcije koje mogu biti preduzete protiv pravnih i fizičkih lica koji su učesnici na tržištu kapitala.

 

Usvajanjem ovog Predloga namera Vlade Srbije usredsređuje se na doprinos unapređenju efikasnosti domaćeg tržišta kapitala, većoj transparentnosti i pravnoj sigurnosti učesnika na tržištu, a pre svega domaćih i stranih investitora.