Promene Poreske Regulative u Srbiji

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana

 

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 28. aprila 2021. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Zakon“).

 

Zakon je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije, br. 44/2021 od 29. aprila. 2021. godine, a stupio je na snagu 7. maja 2021. godine.

 

Ustavni osnov za donošenje Zakona

 

Ustavni osnov za donošenje ovog Zakona sadržan je u članu 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

 

Razlozi za donošenje Zakona i novine

 

U cilju regulisanja oporezivanja prihoda fizičkih lica koja ostvaruju prihode od autorskih i srodnih prava na koje se porez plaća samooporezivanjem, kao i po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem Zakon donosi sledeće novine:

 

 • Utvrđuje se visina normiranih troškova u dinarskom iznosu po osnovu prihoda od autorskih i srodnih prava na koje se porez plaća samooporezivanjem, kao i prihoda po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem. Normirani troškovi priznaju se u iznosu od 54.900,00 dinara za bruto iznos navedenih prihoda koje obveznik ostvari u kvartalu, pri čemu je visina normiranih troškova ista bez obzira da li je obveznik ostvario prihode po jednom ili po drugom osnovu ili po oba osnova istovremeno.

 

 • Za prihode od autorskih i srodnih prava na koje se porez plaća samooporezivanjem, izuzev tih prihoda koje ostvaruje obveznik koji ima status samostalnog umetnika u skladu sa zakonom koji uređuje oblast kulture, normirani troškovi priznaju u skladu sa novododatim članom 12b Zakona, odnosno u iznosu od 54.000,00 dinara za navedene prihode koje obveznik ostvari u kvartalu.

 

 

 • Izmenom člana Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 – usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 – usklađeni din. izn., 6/2021 – usklađeni din. izn. i 44/2021) kao oporezivi prihod, koji se oporezuje saglasno tom članu, navodi se prihod po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad na koji se porez plaća samooporezivanjem. Oporezivi prihod čini bruto prihod po tom osnovu, ostvaren u kvartalu, umanjen za normirane troškove koji se priznaju u iznosu od 54.900,00 dinara.

 

 • Poreska prijava za prihode za koje se normirani troškovi priznaju u skladu sa članom 12b podnosi u roku od 30 dana od isteka kvartala u kome su ti prihodi ostvareni.

 

Poreski organ rešenjem utvrđuje porez na prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem, ostvarene u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decembrom 2021. godine. Porez se utvrđuje ukoliko nije:

 

 • nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze u skladu sa propisima koji su bili na snazi u momentu ostvarivanja prihoda;

 

 • pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze;

 

 • pre stupanja na snagu ovog Zakona plaćena poreska obaveza u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

 

 • Po osnovu navedenih prihoda ne plaća se porez na dohodak građana na prihode ostvarene u kalendarskoj godini u visini do 384.000,00 dinara godišnje. Priznaju se normirani troškovi od 50% od ostvarenog prihoda. Porez utvrđen rešenjem plaća se u 120 jednakih mesečnih iznosa, s tim da prvi iznos dospeva za plaćanje 15. u mesecu koji sledi mesecu koji je naredni u odnosu na mesec u kome je doneto rešenje poreskog organa.

 

Ovaj Zakon primenjivaće se od 1. januara 2022. godine.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka