Privatni detektivi u Srbiji

Narodna skupština Republike Srbije je 9. novembra  2018. godine usvojila izmene i dopune Zakona o detektivskoj delatnosti, koje su objavljene u Službenom glasniku RS broj 87/18 od 13.11.2018. godine i koje stupaju na snagu 21.11.2018. godine.

Ovim izmenama i dopunama preciznije se definišu bezbednosne provere i bezbednosne smetnje, imajući u vidu da se navedeni pojmovi koriste u Zakonu kao jedan od uslova za sticanje, odnosno oduzimanje licenci za obavljanje ovih poslova, a prethodno nije određeno o kakvim se pojmovima zapravo radi.

Propisuje se još jedan uslov za izdavanje licenci, a to je da je pravno lice upisano u registar privrednih subjekata u Republici Srbiji sa odgovarajućom šifrom delatnosti.

Takođe, među uslovima za dobijanje licence za obavljanje detektivske delatnosti propisano je i da pravno lice i preduzetnik moraju da poseduju odgovarajući poslovni prostor. Ova obaveza je inače već bila propisana članom 8. Zakona, ali je izmenama Zakona eksplicitno navedena u članu 5. gde su nabrojani svi potrebni uslovi za dobijanje licence.

Ovim izmenama su, takođe, propisani uslovi za oduzimanje licenci pravnom licu, preduzetniku ili detektivu, a produžen je i rok za podnošenje zahteva za novu licencu, pre isteka važeće licence sa 30 na 45 dana i obrisana je odredba u vezi izdavanja licence u svečanoj formi jer je praksa pokazala da za ovakvim vidom predmetnog akta ne postoji potreba.

Propisana je obaveza pripreme i dostavljanja pisanog izveštaja stranci u cilju obaveštenja o prikupljenim podacima i informacijama koje je detektiv izvršio u okviru posla. Ovom izmenom dodatno se štite prava korisnika usluga, kao i prava trećih lica od eventualnih prekoračenja ili zloupotreba od strane detektiva.

Takođe, detektivska legitimacija se može izdati licu koje nije završilo pripravnički staž. U praksi se pokazalo da je obavljanje pripravničkog staža u trajanju od šest meseci kod lica registrovanog za obavljanje detektivske delatnosti nefunkcionalno, da nameće dodatne nepotrebne troškove detektivima, posebno ako imamo u vidu da najveći broj osoba koje se bave detektivskom delatnošću ima veliko iskustvo u prethodnom radu na policijskim, bezbednosno obaveštajnim, poslovima odbrane i sličnim poslovima, pa je svaki vid dodatne prakse nesvrsishodan.

Ostalim izmenama predviđene su neke manje bitni segmenti detektivske delatnosti.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka