Pravni Aspekti Tretmana Matičnim Ćelijama u Zdravstvenim Ustanovama Srbije

Stem Cells Serbia Matične ćelije Srbija Regulativa i Praksa

U poslednjih nekoliko godina, primena terapija matičnim ćelijama postala je značajan segment u razvoju savremene medicine. Ove terapije nude obećavajuće rezultate u tretmanu različitih bolesti i povreda, otvarajući nova vrata u medicinskoj nauci. U Srbiji, interesovanje za tretmane matičnim ćelijama je u porastu, što sa sobom nosi i brojna pravna pitanja i izazove.

U ovom članku, fokusiramo se na pravne aspekte primene tretmana matičnim ćelijama u zdravstvenim ustanovama, posebno se osvrćući na regulative koje se tiču autolognih ćelijskih produkata iz masnog tkiva, koštane srži, kao i PRP metode (Platelet Rich Plasma).

Koja pitanja se javljaju u praksi?

Glavno pitanje koje se postavlja je: Da li i pod kojim uslovima zdravstvene ustanove u Srbiji mogu da obavljaju tretmane matičnim ćelijama? Da bismo odgovorili na ovo pitanje, proučićemo relevantne zakonske propise i regulative koje se odnose na ovu oblast. Razmatraćemo da li je za sprovođenje ovakvih tretmana potrebna posebna dozvola ili saglasnost zdravstvene inspekcije, i ukoliko jeste, kakav je postupak za njeno dobijanje.

Koji je cilj ovog teksta?

Cilj ovog članka je da pruži jasne informacije i pravne smernice profesionalcima i široj javnosti, kako bi se osiguralo da se tretmani matičnim ćelijama sprovode u skladu sa važećim zakonodavstvom u Srbiji. Na osnovu sveobuhvatne analize pravnog okvira, u nastavku sledi mišljenje o zakonitosti i regulativama koje okružuju tretmane matičnim ćelijama, sa posebnim fokusom na autologne ćelijske proizvode iz masnog tkiva i koštane srži, kao i na PRP metodu.

Razumevanje Zakona o Zdravstvenoj Zaštiti u Srbiji: Ključne Odredbe

Prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 25/19, 92/23-autentično tumačenje) zdravstvena delatnost je delatnost kojom se, kroz sistem zdravstvene zaštite, obezbeđuje zdravstvena zaštita građana, a mere i aktivnosti zdravstvene zaštite moraju biti zasnovane na naučnim dokazima, bezbedne, delotvorne i efikasne, u skladu sa stručnim standardima, usvojenim vodičima dobre prakse, protokolima lečenja i načelima profesionalne etike.

Primena Naučno Dokazanih Zdravstvenih Tehnologija: Zakonski Zahtevi

Takođe, Zakonom je propisano da su zdravstvena ustanova i privatna praksa dužne da u sprovođenju zdravstvene zaštite primenjuju naučno dokazane, proverene i bezbedne zdravstvene tehnologije u prevenciji, dijagnostici, lečenju, zdravstvenoj nezi i rehabilitaciji obolelih i povređenih.

Definicija i Značaj Zdravstvenih Tehnologija u Srbiji

Zakonom se, pod zdravstvenim tehnologijama, podrazumevaju sve zdravstvene metode i postupci koji se mogu koristiti u cilju unapređivanja zdravlja ljudi u prevenciji, dijagnostici, lečenju, zdravstvenoj nezi i rehabilitaciji obolelih i povređenih, koji obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne lekove i medicinska sredstva, medicinski softver, medicinske procedure, kao i uslove za njihovu primenu.

Šta je nova zdravstvena tehnologija?

Pod novom zdravstvenom tehnologijom podrazumeva se zdravstvena tehnologija koja se po prvi put uvodi za korišćenje u Republici Srbiji, odnosno na određenom nivou zdravstvene zaštite, a bliže uslove, način vršenja procene zdravstvenih tehnologija i davanja mišljenja, kao i druga pitanja kojima se bliže uređuje procena zdravstvenih tehnologija, na predlog zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije, propisuje ministar.

Shodno odredbi Zakona procena zdravstvenih tehnologija je poređenje novih sa tehnologijom koja se koristi u praksi ili se smatra najboljom mogućom (“zlatni standard“), na osnovu kliničke delotvornosti i bezbednosti, ekonomskih analiza, etičkih, pravnih, socijalnih i organizacionih posledica i efekata. Bliži uslovi, način vršenja procene zdravstvenih tehnologija i davanja mišljenja, kao i druga pitanja kojima se bliže uređuje procena zdravstvenih tehnologija, na predlog zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije propisani su Pravilnikom o bližim uslovima i načinu vršenja procene zdravstvenih tehnologija (“Službeni glasnik RS”, broj 97/20).

Kako se vrši procena zdravstvenih tehnologija?

Pravilnikom je, između ostalog, propisano:

 • da zdravstvena ustanova, drugo pravno lice za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavlja i poslove zdravstvene delatnosti odnosno privatna praksa, može primenjivati novu zdravstvenu tehnologiju ako ima za to edukovan odgovarajući kadar, kao i odgovarajući prostor, opremu, lekove i medicinska sredstva, a u skladu sa rešenjem kojim ministar zdravlja izdaje dozvolu za korišćenje nove zdravstvene tehnologije,
 • da se medicinske procedure u jednodnevnoj hirurgiji i medicinske procedure “antiage” medicine koje se obavljaju u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi registrovanim iz hirurških grana medicine, odnosno dentalne medicine, a koje nisu registrovane za stacionarno lečenje, obavljaju u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, kao procedure novih zdravstvenih tehnologija, a navedene su u Prilogu 1. I Prilogu 2. Pravilnika,
 • da se medicinske procedure u jednodnevnoj hirurgiji i medicinske procedure “antiage” medicine koje nisu navedene u Prilogu 1. i Prilogu 2. uvode se na propisan način, podnošenjem zahteva, koji, osim administrativnog dela, sadrži i zdravstveno-ekonomski deo sa:

 

 1. opisom i svrhom korišćenja nove medicinske procedure: preventivna, dijagnostička, terapijska, rehabilitaciona,
 2. opisom zdravstvenog problema za koji je namenjena nova medicinska procedura sa opisom relevantne populacije pacijenata, očekivanom kliničkom delotvornošću (efikasnost, sigurnost i kvalitet života) i kliničkim efektima primene nove medicinske procedure,
 3. opisom uslova za primenu nove medicinske procedure sa preciznim opisom potrebnih specijalizacija, znanja, odnosno veština kadra neophodnog za primenu nove medicinske procedure,
 4. podacima o bezbednosti nove medicinske procedure i nivou rizika prilikom njene primene od nastanka štetnih posledica po život i zdravlje pacijenata, odnosno stanovništva,
 5. analizom dostupne naučne literature o kliničkoj delotvornosti i bezbednosti nove medicinske procedure, kao i podatke o procenama nove medicinske procedure sprovedenim u drugim zemljama, ukoliko su dostupni,
 6. analizom troškova, odnosno ekonomskom analizom primene nove medicinske procedure, koji obuhvataju i troškove opisanih uslova i upotrebu drugih tehnologija za primenu nove medicinske procedure,
 7. opravdanosti uvođenja nove medicinske procedure,
 8. očekivanom koristi za zdravlje i zdravstvenu politiku, očekivanim uticajem na unapređenje zdravstvene zaštite, odnosno očekivanim finansijskim efektom,
 9. predlogom nivoa zdravstvene zaštite za koje je primena nove medicinske procedure predviđena,
 10. upotrebom nove medicinske procedure u drugim zemljama.

 

U odnosu na pitanjem navedene metode podsećamo da je PRP – tehnika injektiranja u estetskoj medicini – navedena kao procedura u oblasti estetske “antiage” medicine (Regenerativna medicina – primena kod uklanjanja znaka starenja), a npr. Lipofiling (lica, jedne regije, nadlanica) kao procedura koja se može izvoditi u jednodnevnoj hirurgiji u oblasti Plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije (Regionalne limfo-nodektomije).

Dakle, potrebno je, osim rešenja o ispunjenosti uslova za početak rada zdravstvene ustanove, obratiti se Ministarstvu zdravlja radi pribavljanja dozvole za korišćenje nove zdravstvene tehnologije.   Zaključno, razmatranje pravnog okvira u Srbiji za uvođenje i primenu novih zdravstvenih tehnologija ukazuje na ozbiljan pristup koji država zauzima u ovoj oblasti.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, zajedno sa Pravilnikom o proceni zdravstvenih tehnologija, stvara temelj za osiguravanje da nove medicinske metode i postupci ne samo da su naučno potvrđeni i bezbedni, već i da odgovaraju visokim standardima kvaliteta i efikasnosti.

Ovo je od suštinskog značaja ne samo za zaštitu pacijenata i osiguranje najboljeg mogućeg lečenja, već i za održavanje integriteta zdravstvenog sistema u Srbiji. S obzirom na dinamičan razvoj medicinske nauke i tehnologije, ovi zakoni i regulative igraju ključnu ulogu u osiguravanju da se novine u medicini primenjuju odgovorno i etički. Zdravstvene ustanove i stručnjaci su dužni da prate ove zakonske smernice kako bi osigurali najbolju praksu u svojim domenima.

Za pacijente i zdravstvene radnike u Srbiji, to znači pristup terapijama koje ne samo da donose nove nade u lečenju, već su i podržane rigoroznim zakonskim i regulatornim procesima koji garantuju njihovu bezbednost i efikasnost.

Dakle, u kontekstu ovog pravnog okvira, zdravstvene ustanove koje planiraju uvođenje novih zdravstvenih tehnologija moraju pažljivo razmotriti sve aspekte – od kliničke delotvornosti i bezbednosti do troškova i socijalnih efekata – osiguravajući time da su inovacije u zdravstvu u Srbiji u skladu sa najvišim standardima struke i etike.

#Srbija, klinika za matične ćelije, lečenje povreda, matične ćelije u Srbiji, medicinska praksa, nabavka opreme, obuka osoblja, otvaranje klinike, podrška klijentima, regenerativna medicina, terapija matičnim ćelijama, terapije matičnim ćelijama, tretman bolesti

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka