Povrat oduzetog PIB-a u Srbiji: Uslovi i procedura

U Srbiji se Poreski identifikacioni broj (PIB) može oduzeti pravnim i fizičkim licima zbog različitih razloga, poput nepodnošenja poreskih prijava ili neplaćanja poreza. Međutim, postoji mogućnost vraćanja oduzetog PIB-a uz ispunjavanje određenih uslova i procedura.

Proces vraćanja oduzetog PIB

Prvi korak u procesu vraćanja oduzetog PIB-a je podnošenje zahteva nadležnoj poreskoj upravi. Zahtev se može podneti u pisanom obliku ili elektronski, preko portala ePorezi. U zahtevu je potrebno navesti razlog oduzimanja PIB-a i tražiti njegovo vraćanje.

Uslovi vraćanja oduzetog PIB

Uz zahtev, potrebno je priložiti i dokumentaciju koja potvrđuje da su ispunjeni uslovi za vraćanje PIB-a. Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, uslovi za vraćanje PIB-a su:

 • Podnošenje svih poreskih prijava i izmirenje poreskih obaveza: Pravna ili fizička lica kojima je oduzet PIB moraju podneti sve poreske prijave i izmiriti sve poreske obaveze za period za koji je PIB oduzet.
 • Pokretanje postupka rešavanja sporova: Ako postoji spor između poreskog obveznika i poreske uprave, pravno ili fizičko lice koje traži vraćanje PIB-a mora pokrenuti postupak rešavanja sporova. To može biti žalba na rešenje poreske uprave ili pokretanje upravnog spora.
 • Izvršenje presude ili rešenja o odbijanju žalbe: Ako je u toku postupka rešavanja sporova doneta presuda ili rešenje o odbijanju žalbe, pravno ili fizičko lice koje traži vraćanje PIB-a mora ga dostaviti uz zahtev.

Razmatranje zahteva za vraćanje oduzetog PIB

Nakon podnošenja zahteva i priložene dokumentacije, poreska uprava će razmotriti zahtev i doneti odluku o vraćanju PIB-a. Ako su ispunjeni svi uslovi, PIB će biti vraćen u roku od 15 dana od dana donošenja odluke. U slučaju da se utvrdi da nisu ispunjeni svi uslovi, zahtev će biti odbijen.

Ukoliko pravno ili fizičko lice ne podnese zahtev za vraćanje PIB-a u roku od godinu dana od dana oduzimanja, smatra se da je odustalo od zahteva za vraćanje.

Kako se rešava povraćaj PIB-a

Ukratko, da bi se PIB vratio nakon oduzimanja, pravna ili fizička lica moraju podneti sve poreske prijave i izmiriti sve poreske obaveze, pokrenuti postupak rešavanja sporova i dostaviti presudu ili rešenje o odbijanju žalbe, ako postoji. Nakon podnošenja zahteva, poreska uprava će razmotriti dokumentaciju i odlučiti o vraćanju PIB-a. Ukoliko su ispunjeni uslovi, PIB će biti vraćen u roku od 15 dana od donošenja odluke.

Važno je napomenuti da je PIB ključan identifikacijski broj za pravna i fizička lica u Srbiji, ne samo u pogledu poreskih obaveza, već i u mnogim drugim situacijama, poput otvaranja računa u banci, dobijanja dozvola za rad, ugovaranja poslova i sl. Zbog toga je važno održavati uredno stanje svojih poreskih obaveza i, ukoliko se suočite sa oduzimanjem PIB-a, blagovremeno podneti zahtev za njegovo vraćanje.

Konačno, vraćanje oduzetog PIB-a u Srbiji moguće je uz ispunjavanje određenih uslova i procedura koje su propisane Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Pravna i fizička lica koja žele da povrate svoj PIB nakon oduzimanja treba da podnesu zahtev nadležnoj poreskoj upravi, prilože odgovarajuću dokumentaciju i ispunjavaju sve uslove. Ukoliko su svi uslovi ispunjeni, poreska uprava će vratiti PIB u roku od 15 dana.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka