Potvrđena saradanja u izručenju učinioca krivičnih dela između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država

Narodna Skupština Republike Srbije donela je 14. februara, 2019. godine Zakon o potvrđivanju ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju, koji je objavljen u Službenom glasniku broj 2/2019 od 18. februara, 2019. godine.

Strane ugovornice su se ovim Ugovorom obavezale da će na molbu druge strane ugovornice jedna drugoj izručiti lica koja se gone zbog krivičnog dela, radi izricanja kazne ili izvršenja izrečene kazne. Izručenje će se vršiti za ona krivična dela za koja je to moguće.

Izručenje će se sprovoditi samo ukoliko se radi o krivičnom delu za koje je prema zakonu zamoljene države i države molilje propisana kazna zatvora duža od godinu dana.

Državljanstvo lica čije se izručenje traži, prema Ugovoru, nije od značaja, što znači da se mogu izručiti i lica koja nisu državljani država ugovornica.

Ugovor takođe navodi koja se krivična dela neće smatrati političkim delima.

Ukoliko je za krivično delo za koje se izručenje traži predviđena smrtna kazna države molilje, ali ne i zamoljene države, zamoljena država može odbiti izručenje osim ukoliko joj država molilja ne pruži garanciju da smrtna kazna neće biti izrečena.

Cilj ugovora jeste obezbeđivanje delotvornije saradnja između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv kriminaliteta.

Inače, ovaj ugovor predstavlja razvoj saradnje ostvarane potpisivanjem Konvencije o izdavanju krivaca zaključene između Kraljevine Srbije i Ujedinjenih Američkih država, potpisane u Beogradu 25, oktobra, 1901. godine.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.