Poreski Aspekt Trgovine Kritovalutama u Srbiji

AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI

 

Naša advokatska kancelarija svakodnevno primi veliki broj pitanja u vezi poreskih i pravnih implikacija trgovanja kriptovalutama sa raznih strana.

 

U poslednje vreme javilo se kao jedno od najaktuelnijih pitanja da li se pored poreza na kapitalne dobitke od 15%, plaćaju još neki porezi i doprinosi na prihod od prodaje kriptovaluta.

 

S timu vezi u nastavku teksta nalazi se načelan odgovor na to pitanje koji bi trebalo da bude dovoljan za stvaranje početne predstave šta i kako dalje.

 

Inače, više o pravnom regulisanju trgovine kriptovalutama u Srbiji možete pročitati u našem vodiču za kriptovalute: https://statt.rs/sr/pravni-vodic-za-kripovalute-u-srbiji

 

  1. DA LI SE NA PRIHOD OSTAVAREN TRGOVINOM KRITOVALUTAMA PLAĆAJU DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE?

 

Zakon o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012, 8/2013, 47/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014, 5/2015, 112/2015, 5/2016, 7/2017, 113/2017, 7/2018, 95/2018, 4/2019, 86/2019, 5/2020, 153/2020 i 6/2021), u članu 7, 8 i 9 predviđa da se doprinosi plaćaju po osnovu zaposlenja, imenovanja na funkciju, profesionalnog angažmana po osnovu rada van radnog odnosa, preduzetništva, članstva u privrednim društvima, obavljanja poljoprivredne, samostalne ili umetničke delatnosti i slično.

 

Zaključak je da je plaćanje doprinosa povezano sa nekim vidom radnog angažovanja, a ne sa samom činjenicom da je određeno lice ostvarilo prihod – tako da ostvarivanje prihoda po osnovu prodaje digitalne imovine ne podleže plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

 

  1. DA LI SE NA PRIHOD OSTVAREN TRGOVINOM KRITOVALUTAMA PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST?

 

Zakon o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 – usklađeni din. izn. i 153/2020, „Zakon“) član 25 stav 1 tačka 1a predviđa:

 

Porez na dodatu vrednost (u daljem tekst „PDV“) se ne plaća u prometu novca i kapitala, i to kod:

1a) prenosa virtuelnih valuta i zamene virtuelnih valuta za novčana sredstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje digitalna imovina;

Prilikom prenosa virtuelnih valuta i zamene virtuelnih valuta za novčana sredstva ne plaća se PDV.

U ovom članu Zakona nije uzet u obzir drugi oblik digitalne imovine- digitalni tokeni.

Konkretno, to znači da će se u svakom pojedinačnom slučaju raditi procena i analiza da li se određeni oblik digitalne imovine može podvesti pod virtuelnu valutu kako ne bi postojala obaveza plaćanja PDV- a., jer će u suprotnom poreski obveznik biti u obavezi da platiti PDV po stopi od 20%.