Poreske olakšice za zapošljavanje doseljenika u Srbiji

Poreske olakšice za zapošljavanje novonastanjenih obveznika

 

Imajući u vidu trenutna dešavanja u svetu sve veći broj ljudi koji žive i rade u širem području ratnih dejstava je primoran na preseljenje u druge zemlje koje nisu direktno pogođene predmetnom situacijom. S obzirom na povoljno stanje domaće ekonomije jedan deo tih ljudi odlučuje da svoj život nastavi u Republici Srbiji.

Upravo iz tog razloga je ponovo aktuelna tema poreskih olakšica za zaposlenje novonastanjenih obveznika koji zasnivaju radni odnos sa domaćim poslodavcem (u koje obveznike zapravo spadaju stranci i povratnici iz inostranstva), a koje olakšice su uvedene krajem 2019. godine izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

 

U čemu se ogleda poreska olakšica

Ukoliko poslodavac zaključi ugovor o radu na neodređeno vreme sa novonastanjenim obveznikom na to lice se primenjuje čak 70% manja osnovica poreza na zarade i doprinose, što praktično znači da se porezi i doprinosi za tog zaposlenog obračunavaju samo na preostalih 30% osnovice.

Kako bi se koristila olakšica potrebno je da novonastanjeni obveznik zasniva radni odnos na neodređeno vreme na radnom mestu za koje postoji potreba da lice ima posebno stručno obrazovanje i za kojim postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada.

Pravo na umanjenje osnovice ostvaruje se za period od pet godina od dana zaključenja ugovora o radu, i to nezavisno od promene poslodavaca. To zapravo znači da eventualni novi poslodavac novonastanjenog obveznika samim zapošljavanjem istog automatski stiče pravo na predmetnu olakšicu, sve naravno u navedenom roku od pet godina od momenta zaključenja inicijalnog ugovora o radu.

 

Ko je novonastanjeni obveznik?

Da bi se lice smatralo novonastanjenim obveznikom neophodno je da:

  • u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu nije pretežno boravilo na teritoriji Republike Srbije;

 

  • je ugovorena mesečna bruto zarada veća od 264.684 dinara.

ili

  • u momentu zaključenja ugovora o radu ima manje od 40 godina života, a koje je u periodu od 12 meseci koji prethode zaključenju ugovora o radu pretežno boravio van teritorije Republike radi daljeg školovanja, odnosno stručnog usavršavanje;

 

  • je ugovorena mesečna bruto zarada veća od 176.456 dinara.

Novonastanjeni obveznik je u obavezi da se istovremeno sa zasnivanjem radnog odnosa, ili u razumnom roku po zasnivanju radnog odnosa, nastani na teritoriji Republike i da se smatra njenim poreskim rezidentom po osnovu centra poslovnih i životnih interesa na teritoriji Republike Srbije, kao i njenim poreskim rezidentom za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje Republika Srbija primenjuje sa drugim državama.

 

Koji poslodavci imaju pravo na poresku olakšicu?

Kako bi poslodavac ostvario pravo na olakšicu potrebno je da se ispune i određeni uslovi koji se tiču samog poslodavca, te on:

  • mora biti rezident Republike Srbije;

 

  • se ne može smatrati povezanim licem sa poslodavcem kod koga je novonastanjeni obveznik prethodno bio zaposlen.

Ovde je potrebno pojasniti da će se domaći poslodavac smatrati povezanim licem ukoliko prethodni poslodavac novonastanjenog obveznika posredno ili neposredno poseduje najmanje 25% akcija ili udela u domaćem poslodavcu ili najmanje 25% glasova u njegovim organima upravljanja. Domaći i prethodni poslodavac smatraće se povezanim licima i ako u oba društva ista fizička ili pravna lica neposredno ili posredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu sa najmanje 25% udela ili akcija odnosno najmanje 25% glasova.

Dodatno, povezanim licima smatraju se i bračni ili vanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, dedovi i babe i njihovi potomci, kao i braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga, lica koja poseduju 25% akcija ili udela u domaćem poslodavcu ili najmanje 25% glasova u njegovim organima upravljanja.

Pored toga, povezano lice je i svako nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, a koje su navedene u Pravilniku o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Međutim, postoji jedan izuzetak u odnosu na pravilo da domaći poslodavac ne sme biti povezano lice sa prethodnim poslodavcem novonastanjenog obveznika. Naime, domaći poslodavac može ostvariti pravo na poresku olakšicu, i ako je povezano lice, ako zasniva radni odnos sa novonastanjenim obveznikom koji je od 1990. godine barem tri godine imao prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa na teritoriji Republike Srbije.

 

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, možete slobodno da nam pišite na office@statt.rs u bilo koje vreme ili da nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30.