Ozakonjenje Samo Glavnog Objekta na Parceli: Moguće ili Ne?

Uvod u Ozakonjenje Objekata na Parceli

Ozakonjenje objekata je ključni pravni proces u Republici Srbiji, posebno kada na istoj parceli postoji glavni objekat i pomoćni objekti. Često se postavlja pitanje da li je moguće ozakoniti samo glavni objekat, dok se pomoćni objekti tretiraju odvojeno, posebno ako za njih nisu ispunjeni uslovi za ozakonjenje. U nastavku donosimo detaljan vodič kroz ovaj proces prema Zakonu o ozakonjenju objekata.

Mogućnost Ozakonjenja Samo Glavnog Objekta

Pitanje

Da li je moguće, na zahtev stranke, ozakoniti samo glavni objekat na parceli gde se pored njega nalaze i drugi pomoćni objekti, a rešenje o rušenju se odnosi na sve objekte? Takođe, da li nadležni organ može doneti posebno rešenje za ozakonjenje drugih pomoćnih objekata naknadno?

Odgovor

Član 1. stav 2. Zakona o ozakonjenju objekata predviđa da se rešenje o ozakonjenju može odnositi na glavni objekat, kao i na pomoćne i druge objekte koji su u funkciji glavnog objekta. To uključuje garaže, ostave, septičke jame, bunare, bazene, cisterne za vodu i slično. Ovi objekti moraju biti u funkciji glavnog objekta ili tehnološkog procesa u zgradi.

Uslovi za Primenu Člana 1. Stav 2. Zakona

Prvi Uslov: Pomoćni Objekti u Funkciji Glavnog Objekta

Za primenu ovog člana, mora biti reč o glavnom objektu sa pomoćnim objektima koji su u funkciji tog glavnog objekta. Pomoćni objekti su definisani u članu 2. stav 1. tačka 24) Zakona o planiranju i izgradnji. Ovi objekti uključuju garaže, ostave, septičke jame, bunare, cisterne za vodu, i drugi objekti koji se nalaze na istoj parceli i u funkciji su glavnog objekta.

Drugi Uslov: Objekti u Funkciji Tehnološkog Procesa

Objekti koji su u funkciji tehnološkog procesa u glavnom objektu takođe mogu biti predmet ozakonjenja. Ovi objekti ne moraju biti na istoj parceli kao glavni objekat, ali se moraju smatrati delom glavnog objekta zbog tehnološkog procesa.

Odlučivanje o Ozakonjenju Glavnog i Pomoćnih Objekata

Ispunjenje Uslova za Glavni i Pomoćne Objekte

Ako su ispunjeni uslovi za ozakonjenje i glavnog objekta i pomoćnih objekata, nadležni organ donosi rešenje koje uključuje sve ove objekte.

Ispunjenje Uslova Samo za Glavni Objekat

Ako su ispunjeni uslovi samo za glavni objekat, a ne i za pomoćne objekte, moguće je ozakoniti samo glavni objekat. Zahtev za ozakonjenje pomoćnih objekata treba odbiti, a sudbina glavnog objekta ne zavisi od pomoćnih objekata.

Delimično Rešenje

U situaciji kada nisu ispunjeni uslovi za ozakonjenje pomoćnih objekata, ali jesu za glavni objekat, nadležni organ može doneti delimično rešenje. Ovo rešenje se odnosi samo na glavni objekat, dok se za pomoćne objekte može doneti dopunsko rešenje kada se steknu uslovi.

Zaključak

Ozakonjenje glavnog objekta bez istovremenog ozakonjenja pomoćnih objekata je moguće ako nisu ispunjeni uslovi za sve objekte istovremeno. Nadležni organ može doneti delimično rešenje za glavni objekat i kasnije doneti dopunsko rešenje za pomoćne objekte. Ovaj pristup omogućava fleksibilnost i pravnu sigurnost za vlasnike objekata, istovremeno poštujući zakonske odredbe.

delimično rešenje ozakonjenja, legalizacija nezakonitih objekata, legalizacija objekata Srbija, ozakonjenje glavnog objekta, ozakonjenje građevinskih objekata, ozakonjenje pomoćnih objekata, postupak ozakonjenja, pravni saveti za ozakonjenje, uslovi za ozakonjenje, Zakon o ozakonjenju objekata

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka