Ozakonjenje Objekata u Republici Srbiji: Vodič kroz Postupak

Uvod u Ozakonjenje Objekata

Ozakonjenje objekata u Republici Srbiji je postupak koji omogućava legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata, usklađivanje sa važećim planskim dokumentima i upis prava svojine u javnim evidencijama. Postupak se pokreće na osnovu obaveštenja o vidljivosti objekta na satelitskom snimku koje nadležnom organu dostavlja organ nadležan za poslove državnog premera i katastra.

Postupak Ozakonjenja

Pokretanje Postupka

Postupak ozakonjenja pokreće se kada nadležni organ primi obaveštenje o vidljivosti objekta na satelitskom snimku. Objekti koji se mogu uskladiti sa važećim planskim dokumentom u pogledu namene i spratnosti mogu biti predmet ozakonjenja. U suprotnom, zahtev će biti odbijen.

Utvrđivanje Prvobitnog Stanja

Nadležni organ prvo utvrđuje da li je za objekat doneto rešenje kojim se odbija zahtev za legalizaciju prema ranije važećim propisima. Ako je takvo rešenje pravnosnažno, zahtev za ozakonjenje se odbija.

Dostavljanje Dokaza o Pravu

Ako se utvrdi da objekat ispunjava uslove za ozakonjenje, vlasnik nezakonito izgrađenog objekta mora dostaviti dokaz o odgovarajućem pravu u roku od 30 dana. Ako vlasnik ne dostavi dokaz ili ne zatraži produžetak roka, zahtev će biti odbijen.

Geodetski Elaborat

Nakon što nadležni organ utvrdi postojanje odgovarajućeg prava, vlasnik mora dostaviti izveštaj sa elaboratom geodetskih radova u roku od 30 dana. U suprotnom, zahtev za ozakonjenje će biti odbijen.

Plaćanje Taksi za Ozakonjenje

Za sve objekte u postupku ozakonjenja plaća se taksa koja se deli između lokalne samouprave i budžeta Republike Srbije ili autonomne pokrajine. Taksa varira u zavisnosti od vrste i veličine objekta:

 • Porodični objekti do 100 m²: 5.000 dinara
 • Porodični objekti od 100 m² do 200 m²: 15.000 dinara
 • Porodični objekti od 200 m² do 300 m²: 20.000 dinara
 • Porodični objekti preko 300 m²: 50.000 dinara
 • Stambeni i komercijalni objekti do 500 m²: 250.000 dinara
 • Stambeni i komercijalni objekti od 500 m² do 1.000 m²: 500.000 dinara
 • Stambeni i komercijalni objekti od 1.000 m² do 1.500 m²: 1.000.000 dinara
 • Stambeni i komercijalni objekti preko 1.500 m²: 3.000.000 dinara

Specifični Propisi za Preduzetnike

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je preciziralo primenu člana 33. Zakona o ozakonjenju objekata za nezakonito izgrađene objekte čiji vlasnik je preduzetnik. Takva taksa iznosi 5.000 dinara za objekte do 100 m² koji se koriste za određene zanatske delatnosti.

Završni Koraci i Upis Prava Svojine

Po utvrđivanju ispunjenosti svih uslova i plaćanju takse, nadležni organ izdaje rešenje o ozakonjenju. Rešenje omogućava upis prava svojine u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti ili katastaru vodova. Nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja elaborat geodetskih radova i primerak rešenja organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra.

Zaključak

Ozakonjenje objekata je složen proces koji zahteva pažljivo praćenje zakonskih procedura i pravovremeno dostavljanje potrebne dokumentacije. Pravilna priprema i razumevanje propisa mogu znatno olakšati ovaj postupak i osigurati uspešnu legalizaciju vašeg objekta u Republici Srbiji.

advokati za legalizaciju, Geodetski elaborat, legalizacija Beograd, Legalizacija objekata, legalizacija objekata Beograd, nekretnine legalizacija, nezakonito izgrađeni objekti, ozakonjenje objekata, ozakonjenje stanova, pomoć u legalizaciji, postupak ozakonjenja, pravna podrška Beograd, Pravni saveti, pravni saveti za legalizaciju, stambeni objekti, taksa za ozakonjenje, usluge ozakonjenja

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka