Otklanjaje dvostrukog oporezivanja Hong Kong – Srbija

Potvrđen Ugovor između Srbije i Hong Konga o otklanjaju dvostrukog oporezivanja

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj dana 24. decembra 2020. godine usvojila Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja.

Ugovorom su regulisana sledeća pitanja:

 • Lica na koja se ugovor primenjuje – rezidenti jedne ili obe strane ugovornice;

Porezi na koje se primenjuje ovaj ugovor su:

U slučaju Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona:

 • porez na dobit;
 • porez na zarade;
 • porez na imovinu. („porez Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona”);

U slučaju Republike Srbije:

 • porez na dobit pravnih lica;
 • porez na dohodak građana; i
 • porez na imovinu. („srpski porez”).
 • određuje se pojam rezdenta države ugovornice, kao i kriterijumi određivanja statusa fizičkog lica koje je rezident obe države ugovornice.

Način oporezivanja posebnih oblika dohotka:

 • DOHODAK OD NEPOKRETNOSTI

Dohodak koji rezident strane ugovornice ostvari neposrednim korišćenjem, iznajmljivanjem ili drugim načinom korišćenja nepokretnost koja se nalazi u drugoj strani ugovornici može se oporezovati u toj strani.

 • DOBIT OD POSLOVANJA

Dobit preduzeća strane ugovornice oporezuje se samo u toj strani, osim ako preduzeće obavlja poslovanje u drugoj strani ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi. Ako preduzeće obavlja poslovanje u drugoj strani ugovornici preko stalne poslovne jedinice, dobit preduzeća može se oporezivati u toj drugoj strani, ali samo do iznosa koji se pripisuje toj stalnoj poslovnoj jedinici.

 • DIVIDENDE

Dividende koje isplaćuje kompanija rezident strane ugovornice rezidentu druge strane ugovornice mogu se oporezivati u toj drugoj strane.

 • KAMATE

Kamata koja nastaje u strani ugovornici a isplaćuje se rezidentu druge strane ugovornice može se oporezivati u toj drugoj strani.

 • KAPITALNI DOBITAK

Dobitak koji ostvari rezident strane ugovornice od otuđenja nepokretnosti navedene u članu 6. ovog ugovora, a koja se nalazi u drugoj strani ugovornici, može se oporezivati u toj drugoj strani.

Dobitak od otuđenja pokretnih stvari koje čine deo poslovne imovine stalne poslovne jedinice koju preduzeće strane ugovornice ima u drugoj strani ugovornici ili od pokretnih stvari koje pripadaju stalnoj bazi koju koristi rezident strane ugovornice u drugoj strani ugovornici za obavljanje samostalnih ličnih delatnosti, uključujući i prihode od otuđenja te stalne poslovne jedinice (same ili zajedno s celim preduzećem) ili stalne baze, može se oporezivati u toj drugoj strani.

Dobitak koji ostvari preduzeće strane ugovornice koje brodove ili vazduhoplove koristi u međunarodnom saobraćaju, od otuđenja brodova ili vazduhoplova ili od pokretnih stvari koje služe za korišćenje tih brodova ili vazduhoplova oporezuje se samo u toj strani.

Dobitak koji ostvari rezident strane ugovornice od otuđenja akcija ili uporedivih interesa bilo koje vrste, uključujući interese u partnerstvu ili trastu, može se oporezivati u drugoj strani ugovornici ako su, u bilo kojem periodu u toku 365 dana koji prethode otuđenju, ove akcije ili uporedivi interesi više od 50 odsto svoje vrednosti ostvarili neposredno ili posredno od nepokretnosti, kako je definisana u članu 6. ovog ugovora, koja se nalazi u drugoj strani.

Dobitak od otuđenja imovine, osim imovine navedene u prethodnima stavovima, oporezuje se samo u strani ugovornici čiji je rezident lice koje je otuđilo imovinu.

Kada je reč o porezu na imovinu predviđeno je sledeće:

 • Imovina koja se sastoji od nepokretnosti navedene u članu 6. ovog ugovora koju poseduje rezident strane ugovornice i koja se nalazi u drugoj strani ugovornici, može se oporezivati u toj drugoj strani;
 • Imovina koja se sastoji od pokretnih stvari koje predstavljaju deo poslovne imovine stalne poslovne jedinice koju preduzeće strane ugovornice ima u drugoj strani ugovornici ili od pokretnih stvari koje pripadaju stalnoj bazi koja služi rezidentu strane ugovornice u drugoj strani ugovornici za obavljanje samostalnih ličnih delatnosti, može se oporezivati u toj drugoj strani;
 • Imovina preduzeća strane ugovornice koja se sastoji od brodova ili vazduhoplova koja preduzeće koristi u međunarodnom saobraćaju i pokretnih stvari koje služe za korišćenje tih brodova ili vazduhoplova, oporezuje se samo u toj strani;
 • Sva ostala imovina rezidenta strane ugovornice oporezuje se samo u toj strani.

Predviđene su mere za otklanjanje dvostrukog oporezivanja:

U slučaju Hong Konga:

U skladu sa odredbama zakona Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona koje se odnose na odobravanje kredita u odnosu na porez Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona, za porez plaćen u jurisdikciji izvan Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona srpski porez koji je, neposredno ili po odbitku, plaćen prema srpskim zakonima i u skladu s odredbama ovog ugovora (osim u meri u kojoj ove odredbe dozvoljavaju oporezivanje Srbiji samo zato što je dohodak ostvario i rezident Srbije) u odnosu na dohodak koji je, iz izvora u Srbiji, ostvarilo lice koje je rezident Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona priznaje se kao kredit u odnosu na porez Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona koji je plaćen u odnosu na taj dohodak, pod uslovom da kredit ne prelazi iznos poreza Hong Honga Specijalnog administrativnog regiona koji je, skladu sa zakonima Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona, obračunat u odnosu na na taj dohodak.

U slučaju Srbije:

Dvostruko oporezivanje otklanja se na sledeći način:

Ako rezident Srbije ostvaruje dohodak ili poseduje imovinu koji se, u skladu s odredbama ovog ugovora, mogu oporezivati u Hong Kongu Specijalnom administrativnom regionu, Srbija odobrava:

 • kao odbitak od poreza na dohodak tog rezidenta, iznos jednak porezu na dohodak koji je plaćen u Hong Kongu Specijalnom administrativnom regionu;
 • kao odbitak od poreza na imovinu tog rezidenta, iznos jednak porezu na imovinu koji je plaćen u Hong Kongu Specijalnom administrativnom regionu. Taj odbitak i u jednom i u drugom slučaju ne može biti veći od dela poreza na dohodak ili poreza na imovinu, kako je obračunat pre izvršenog odbijanja, koji odgovara, zavisno od slučaja, dohotku ili imovini koji se mogu oporezivati u Hong Kongu Specijalnom administrativnom regionu.

Ako su, u skladu s nekom odredbom Ugovora, dohodak koji ostvari ili imovina koju poseduje rezident Srbije izuzeti od oporezivanja u Srbiji, Srbija može, pri obračunavanju poreza na ostali dohodak ili imovinu tog rezidenta, da uzme u obzir izuzeti dohodak ili imovinu.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka