Onemogućena Izgradnja Dve Mini Hidroelektrane

 

 

Srbija, kao država sa velikim brojem reka, predstavlja ogroman potencijal za proizvodnju električne energije.

 

Konkretno, u opštini Arilje, prostornim planom su precizirane lokacije za izgradnju 15 mini hidroelektrana („MHE“), od kojih je samo jedna na vodotoku Moravica.

 

Međutim, već neko vreme vodotok Moravica je postao predmet interesovanja brojnih investitora koji su pokrenuli inicijativu za preispitivanje novih lokacija za izgradnju MHE kapaciteta preko 100kW. Mogućnost izgradnje, međutim, nije definisana prostornim planom već isključivo izradom plana detaljne regulacije. Na taj način je za dvojicu investitora doneta odluka o izgradnji plana detaljne regulacije za dve MHE, obe na vodotoku Moravica.

 

Brojne organizacije, a među njima i Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu („RERI“), primedbama i sugestijama reagovali su na oba pomenuta planska akta.

 

Konkretno RERI je ukazao na brojne proceduralne i materijalne propuste pomenutih nacrta koji su se, u suštini, odnosili na neadekvatni planski osnov, nezakonitost u vezi sa svrhom izdavanja uslova imaoca javnih ovlašćenja i isteka njihovog roka važenja, neusklađenost grafičkih priloga sa tekstualnim sadržajem, nepotpunost izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, kao i iznošenja zaključaka na nepravilno utvrđenom činjeničnom stanju.

 

Nakon što je obrađivač, kome je predmet dodeljen, odbacio sve navode RERI, Komisija za planove opštine Arilje je, nakon preispitivanja iznete argumentacije, utvrdila da su primedbe osnovane.

 

Neupućivanjem planskih akata u dalju proceduru usvajanja otklonjen je preduslov izgradnji pomenutih MHE na vodotoku Moravica, ali samo trenutno.

 

Nosilac izrade plana će moći u narednih 60 dana da da iskoristi svoje zakonsko pravo da nadležnom organu dostavi nove nacrte koji će ponovo podlegati stručnoj kontroli, a u skladu sa Zakon o planiranju i izgradnji.

 

Ovo je svakako još jedna, doduše mala, ali svakako, pobeda prirode i zdrave životne sredine, na šta svaki građanin ima pravo zajemčeno Ustavom Republike Srbije.