Novi Talas Privremenih Poreskih Rešenja u Drugoj Polovini Decembra 2023. i Perspektive za 2024. godinu

U drugoj polovini decembra 2023. godine, Poreska uprava (PU) Srbije pokrenula je novi talas izdavanja privremenih poreskih rešenja, što ukazuje na trend koji će se verovatno preliti u 2024. godinu. Ovaj postupak, iako dizajniran da obezbedi brzu naplatu poreza, donosi izazove i za poreske obveznike i za pravni sistem.

Privremena Poreska Rešenja

PU koristi privremena rešenja kao mehanizam za brzu naplatu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kategorizujući prihode kao autorske naknade ili naknade za izvršeni rad za jednu kalendarsku godinu. Ovi postupci se oslanjaju na član 63 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA), koji omogućava PU da izdaje privremena rešenja kada postoji rizik od zastarelosti prava na naplatu poreza.

Pravni Osnov i Obrazloženje Poreske Uprave

Interesantno je da PU često ne daje detaljno obrazloženje o tome kako su utvrđene činjenice na osnovu kojih se prihodi kategorizuju kao autorske naknade ili naknade za izvršeni rad. Ovo stvara pravnu neizvesnost i otvara prostor za žalbe.

Žalbeni Osnovi

Često se dešava da rešenje bude doneto bez prethodno sprovedenog postupka poreske kontrole i bez učešća stranke, što krši osnovna načela poreskog postupka. Neobrazlaganje činjenica i neutvrđivanje osnovnog poreskog statusa stranke (rezident/nerezident) su takođe česti razlozi za žalbu.

Odgovor na Žalbu i Razlozi za Uklanjanje Privremenog Rešenja

Kada se žalba podnese, PU često navodi da stranka nije dostavila potrebne dokaze. Međutim, u drugostepenim rešenjima se ističe da PU nije vodila računa o načelu zakonitosti i nije adekvatno utvrdila odlučujuće činjenice. Takođe, obrazloženja rešenja često su suprotna ZUP-u i ZPPPA.

Nalozi Drugostepenog Organa

Drugostepeni organ nalaže PU da sprovede detaljan postupak, utvrdi potpuno činjenično stanje, oceni dokaze, i pravilno utvrdi poreski status stranke. Takođe se zahteva od PU da od stranke pribavi dokaze u originalu sa overenim prevodima.

Umesto Zaključka

S obzirom na izazove i pravne komplikacije koje privremena poreska rešenja donose, neophodno je da poreski obveznici budu informisani i spremni na pravovremeno reagovanje. Angažovanje stručnih advokata specijalizovanih za poresko pravo postaje ključni faktor u zaštiti prava i interesa obveznika. Očekuje se da će se ovaj trend nastaviti i u 2024. godini, stoga je važno biti spreman i dobro upućen u sve aspekte poreskih procedura i mogućnosti žalbe.

Zaključujući raspravu o privremenim poreskim rešenjima i njihovom uticaju, neophodno je naglasiti važnost pravilnog postupanja i posebne pažnje koja se mora posvetiti potencijalnom riziku od utaje poreza. Utaja poreza predstavlja krivično delo u Republici Srbiji, a posledice mogu biti ozbiljne, posebno ako iznos utajenog poreza premašuje vrednost od milion dinara (oko 8500 evra). U ovakvim slučajevima, osoba može biti krivično gonjena.

Važno je napomenuti da i utaje poreza manje vrednosti, do milion dinara, nisu bez posledica. Takvi slučajevi se tretiraju kao privredni prestupi ili prekršaji, koji su takođe kažnjivi. Ovo podrazumeva da svi poreski obveznici, bilo da su fizička ili pravna lica, treba da budu izuzetno oprezni i da osiguraju tačnost i potpunost svojih poreskih obaveza.

U svetlu ovih informacija, pravovremeno i tačno rešavanje pitanja vezanih za privremena poreska rešenja i odgovarajuće postupanje u slučaju žalbi postaje od suštinskog značaja. Angažovanje stručnjaka za poresko pravo i savetnika, kao što su iskusni advokati, može pomoći u navigaciji kroz složene poreske procedure i osigurati usklađenost sa zakonima, čime se izbegava rizik od potencijalnih kazni i krivičnih postupaka zbog utaje poreza.

advokat za poreska dela, krivično delo poreske utaje, odbrana od poreske utaje, odbrana u poreskim slučajevima, poreski advokat Beograd, poreski prekršaji, pravna pomoć za doprinose, pravni saveti za poreze, stručnjaci za poresko pravo, Tagovi sa Zarezima"advokatska kancelarija za poreze Beograd

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka