Novi Podsticaji Za Zapošljavanje Stranaca U Srbiji

Budite među prvima koji će iskoristiti paket podsticaja za zapošljavanje stranaca u Srbiji

 

Da li želite da u okviru svog poslovanja zaposlite strance? Da li želite da ostvarite uštedu u visini od 70% na porez za zaradu zaposlenog i 100% na doprinose za obavezno socijalno osiguranje zaposlenog?  Ako je odgovor potvrdan, onda Vas verovatno zanima nastavak ovog teksta koji smo pripremili za Vas.

U junu mesecu ove godine, Vlada Srbije je donela Uredbu o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji („Uredba“)[1], kojom precizno utvrđuje uslove i postupak za ostvarenje prava na podsticaje za zapošljavanje stranaca.

U daljem tekstu ćemo Vam pojasniti pomenute uslove i postupak kako ne biste došli u situaciju da zbog neinformisanosti propustite da ostvarite uštedu.

 

Ko može da ostvari pravo?

Pravo na podsticaje možete ostvariti ukoliko ste registrovani za obavljanje delatnosti u Republici Srbiji i to kao:

  • domaće ili strano fizičko lice;
  • pravno lice;
  • preduzetnik;
  • predstavništvo ili ogranak stranog poslodavca u Republici Srbiji.

 

Ko se smatra novonastanjenim licem?

Saglasno Uredbi, novonastanjenim licem se smatra fizičko lice za kojim postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada koje, u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa Vama, nije boravilo na teritoriji Srbije više od 180 dana i sa kojim ste zaključili ugovor o radu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Bitan uslov na koji morate obratiti pažnju jeste taj da novonastanjenom licu koje zaposlite morate obezbediti bruto zaradu u iznosu od najmanje 300.000 RSD.

 

Kako do podsticaja?

Vi ste kao Poslodavac dužni da podnesete Ministarstvu privrede prijavu jednom godišnje, u periodu između 15. i 30. septembra za isplatu podsticaja u vezi sa zaradama novonastanjenih lica pri čemu se svaka prijava podnosi za zarade isplaćene u periodu koji prethodi podnošenju prijave najviše 12 meseci.

Prijava mora sadržati Vaše poslovne podatke (PIB, MB, delatnost itd.), visinu podsticaja za koju se traži dodela u skladu sa obračunom. Pored toga uz prijavu je potrebno da priložite podatke o zaposlenom kao i obračun zarade u kom je iskazano 70% obračunatog i uplaćenog poreza kao i 100% obračunatih u uplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, i to za one zarade koje su isplaćene u konkretnom periodu na koji se odnosi prijava. Na kraju bitno je priložiti i pisanu izjavu na zaposlenog novonastanjenog lica kojom to lice pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa poslodavcem nije boravilo na teritoriji Republike Srbije više od 180 dana.

Saglasno Uredbi o podnetim prijavama odlučuje Ministarstvo privrede u roku od 120 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, možete slobodno da nam pišite na office@statt.rs u bilo koje vreme ili da nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30

 

 

 

[1] Uredba o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, br. 67/2022).