Nove procedure u oblasti energetike i rudarstva

 

Imajući u vidu značaj sektora energetike i rudarstva za stabilno funkcionisanje privrede i podizanje kvaliteta života građana, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije („Ministarstvo“) objavilo je dana 16. januara 2021. godine na svom zvaničnom sajtu polazne osnove za izradu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o enegetici i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima

Trenutno je na snazi Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima (“Službeni glasnik RS”, br. 101/2015 i 95/2018 – drugi zakon, „Zakon“), koji reguliše sledeće oblasti:

 • Uslove i način izvođenja geoloških istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa;
 • Uslove i način istraživanja geološke sredine;
 • Geološka istraživanja radi prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja, izgradnje objekata i sanacije i rekultivacije terena;
 • Eksploatacija rezervi mineralnih sirovina i drugih geoloških resursa;
 • Izgradnja, korišćenje i održavanje rudarskih objekata, postrojenja, mašina i uređaja;
 • Izvođenje rudarskih radova;
 • Upravljanje rudarskim otpadom;
 • Postupci sanacije i rekultivacije napuštenih rudarskih objekata.

 

Novine koje bi izmenjeni Zakon trebalo da donese:

 

 • u cilju pojednostavljenja postupka podnošenja zahteva predviđa se da stranka podnosi fotokopiju odobrenja ili podatke o izdatom odobrenju od strane Ministarstva;
 • kao uslov za izdavanje odobrenja za primenjena geološka istraživanja propisana je obaveza dostavljanja sredstva obezbeđenja;
 • predviđa se obaveza nadležnog organa za poslove urbanizma na nivou lokalne samouprave da dostavi informacije o usklađenosti istraživanja u odnosu na prostorni ili urbanistički plan ili druga ograničenja;
 • postupak izdavanja odobrenja za primenjena geološka istraživanja se menja u smislu da se odobrenje izdaje onom podnosiocu koji prvi podnese zahtev sa celokupnom propratnom dokumentacijom;
 • radi daljeg pojednostavljenja izdavanja dozvole predviđa se da su karbonatne sirovine, tuf, zeolitizirani tuf i treset, koji se koriste u industriji, svrstani kao nemetalične mineralne sirovine za dobijanje građevinskih materijala;
 • u cilju očuvanja životne sredine predviđa se da u slučaju da se pokrene postupak stečaja ili likvidacije nosioca odobrenja za izvođenje rudarskih radova, a koje nije izvršilo sanaciju i rekultivaciju degradiranog zemljišta, troškovi sanacije se podmiriju iz stečajne odnosno likvidacione mase;
 • za eksploataciju strateških mineralnih sirovina Vlada Srbije će ubuduće postupak sprovoditi u skladu sa Zakonom o javnom privatnom partnerstvu i koncesijama.

 

Rudarstvo i geološka istraživanja predstavljaju jedan on najvažnijih sektora privrede Republike Srbije.

 

Glavni cilj izmena Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima je da se ova oblast razvija, a da država od toga ima veće prihode, i da se u rudarstvo privuku kvalitetne investicije.

 

Na taj način se vodi računa o mineralnom bogatstvu Srbije, omogućava se da svi postupci budu pregledni i efikasni i da se spreči svaki vid zloupotreba.

 

Nastoji se da se postupak izdavanja odobrenja iz oblasti geološkog istraživanja i rudarstva učini transparentnijim, bržim i efikasnijim, kao i da se postave osnove za potpuno usklađivanje sa propisima Evropske Unije.

 

Zakon o energetici

 

Važeći Zakon o energetici (“Sl. glasnik RS”, br. 145/2014 i 95/2018, “Zakon”) donet je 2014. godine.

Zakon reguliše sledeća pitanja:

 • uslove za pouzdanu, sigurnu i kvalitetnu isporuku energije i energenata;
 • uslove za sigurno snabdevanje kupaca, zaštita kupaca energije i energenata;
 • uslove i način obavljanja energetskih delatnosti,;
 • uslove za izgradnju novih energetskih objekata, status i delokrug rada Agencije za energetiku Republike Srbije;
 • korišćenje obnovljivih izvora energije;
 • podsticajne mere i garancija porekla, način organizovanja i funkcionisanja tržišta električne energije, prirodnog gasa i nafte i derivata nafte;
 • prava i obaveze učesnika na tržištu;
 • uspostavljanje svojine na mrežama operatora sistema;
 • nadzor nad sprovođenjem ovog Zakona.

Objavljena su osnovna načela za regulisanje društvenih odnosa, kao i prava i obaveza subjekata koja se odnose na sledeće oblasti:

 • Energetska politika,
 • Strateški energetski projekti,
 • Mrežna pravila,
 • Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan,
 • Integritet i transparentnosti veleprodajnog energetskog tržišta,
 • Spajanje organizovanog tržišta električne energije sa susednim tržištima,
 • Toplotna energija.

 

Nakon najnovijih izmena očekuje se postizanje sledećih efekata:

 • usklađivanje sa propisima Evropske Unije;
 • stvaranje uslova za obezbeđivanje sigurnog snabdevanja tržišta Republike Srbije energijom i energentima;
 • otklanjanje nedostataka u primeni važećeg Zakona o energetici;
 • povećanje nivoa transparentnosti, zaštite konkurencije i nediskriminatornog ponašanja;
 • zaštita svih kategorija kupaca, a naročito energetski ugroženih kupaca;
 • zabrana međusobnog subvencionisanja energetskih subjekata;
 • stvaranje uslova za efikasno funkcionisanje tržišta električne energije i prirodnog gasa;
 • stvaranje uslova za efikasno funkcionisanje organizovanog tržišta električne energije, povezivanje dan-unapred tržišta i povezivanje unutardnevnog tržišta na nivou regiona i EU;
 • stvaranje uslova za integraciju obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sistem;
 • dekarbonizacija u pogledu emisija gasova sa efektom staklene bašte i energije iz obnovljivih izvora;
 • usklađivanje statusa i uloge Agencije za energetiku Republike Srbije u skladu sa najboljom evropskom praksom.