Nove poreske olakšice za zarade istraživača u Srbiji

 

Uvod

Istraživanje oduvek predstavlja osnovni generator razvoja nauke, ekonomije, privrede kao i društva u celini.

U tom pravcu Zakon o porezu na dohodak građana[1] (“Zakon“) u članu 21i predviđa poresku olakšicu za poslodavca koji angažuje radnika na poslovima istraživanja i razvoja (“Poreska olakšica“).

Istraživanjem se smatra originalno i planirano istraživanje preduzeto u cilju sticanja novog naučnog ili tehničkog znanja i razumevanja, a razvojem primena rezultata istraživanja ili primena drugog naučnog dostignuća ili dizajna u cilju proizvodnje novih ili značajno poboljšanih materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga pre pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korišćenju.

Saglasno Zakonu, Ministarstvo finansija je u aprilu ove godine donelo Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju (“Pravilnik“)[2], kojim su bliže regulisani način i uslovi za ostvarenje Poreske olakšice.

Poreska olakšica se sastoji u tome što se poslodavac oslobađa obaveze plaćanja 70 odsto obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju, srazmerno vremenu koje zaposleni provedu na ovim poslovima u odnosu na puno radno vreme.

Ko može da ostvari pravo na Poresku olakšicu?

Zakonom je predviđeno da pravo na Poresku olakšicu ostvaruje poslodavac u formi pravnog lica koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije po osnovu projekta obavlja istraživanje i razvoj.

Odrednicu „na teritoriji Republike Srbije“, Pravilnik bliže uređuje, predviđajući da se pod obavljanjem istraživanja i razvoja na teritoriji Republike Srbije smatra onaj projekat na kome najmanje 90% svih zaposlenih na istraživanju i razvoju svoje aktivnosti na sprovođenju projekta obavljaju na teritoriji Republike Srbije.

Pored rečenog pravo na Poresku olakšicu ostvaruje samo onaj poslodavac koji sprovodi aktivnosti istraživanja i razvoja u svoje ime i za svoj račun što će reći da po okončanju projekta zadržava pravo svojine nad rezultatima projekta.

 

Ko se smatra zaposlenim na poslovima istraživanja i razvoja?

Zaposleni na istraživanju i razvoju je zaposleni sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme, kao i zaposleni sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu sa punim ili nepunim radnim vremenom, a koji radi na sprovođenju projekta i neposredno je uključen u identifikovanje i rešavanje naučnih, procesnih ili tehničkih pitanja i problema povezanih sa konkretnim projektom.

Zaposlenim na poslovima istraživanja i razvoja ne smatraju se:

 • zaposleni koji obavljaju direktan ili indirektan nadzorom projekta;
 • zaposleni koji obavljaju poslove podrške u vezi sa sprovođenjem projekta, koje podrazumevaju sve one aktivnosti koje direktno podržavaju zaposlene koji su angažovani na sprovođenju i nadzoru projekta.

Pored navedenog Poreska olakšica ne primenjuje se na zaposlene koji su angažovani na aktivnostima istraživanja u cilju pronalaženja i razvoja nafte, gasa ili mineralnih zaliha u ekstraktivnoj industriji.

 

Obaveze u pogledu ostvarenja prava na Poresku olakšicu

Poslodavac je dužan da napravi jasnu distinkciju između zaposlenih koji se mogu podvesti pod zaposlene na poslovima istraživanja i razvoja i onih koji to ne mogu.

Pored rečenog, saglasno Pravilniku, poslodavac je dužan da za svakog pojedinačnog zaposlenog na istraživanju i razvoju, po osnovu čije zarade ostvaruje Poresku olakšicu, obezbedi i vodi posebnu evidenciju u kojoj će iskazivati podatke koji su od značaja za praćenje ispunjenosti uslova na ostvarivanje prava na Poresku olakšicu u odnosu na tog zaposlenog.

Poslodavac koji ostvaruje pravo na Poresku olakšicu, dužan je da za svaki pojedinačni projekat ima sledeći dokumentaciju:

 

 • opis (specifikaciju) projekta sa posebno istaknutim ciljevima projekta, planiranim fazama projekta, kao i planiranim aktivnostima u okviru svake od faze projekta, sa mišljenjima stručnjaka koji su zaduženi za realizaciju projekta (uključujući i mišljenja stručnjaka – zaposlenih koji će raditi na projektu);
 • godišnji budžet projekta i ukupan budžet projekta koji je odobren od strane organa upravljanja poslodavca, uz projekcije karakteristika/rezultata koje se od konkretnog projekta očekuju;
 • godišnji izveštaj o odstupanju od budžeta;
 • izveštaj zaposlenog na istraživanju i razvoju, dostavljen u papirnom ili elektronskom obliku, koja sadrži specifikaciju o ukupnom radnom vremenu i radnom vremenu koje je proveo na neposrednom obavljanju poslova istraživanja i razvoja u određenom mesecu, na projektu ili projektima (specifikacija bi trebalo da sadrži podatak za svaki projekat zasebno ukoliko je radio na više projekata u određenom mesecu);
 • izveštaj o stanju, odnosno rezultatima projekta prema istaknutim ciljevima projekta, uključujući i razloge za odustanak od projekta ili neuspeh projekta, potpisan od strane zakonskog zastupnika poslodavca;
 • potpisanu izjavu zakonskog zastupnika poslodavca, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da su podaci iz evidencija potpuni i istiniti, kao i da najmanje 90% svih zaposlenih koji su angažovani na poslovima istraživanja i razvoja svoje aktivnosti obavlja na teritoriji Republike Srbije;
 • potpisanu izjavu zaposlenog na istraživanju i razvoju, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da su podaci iz izveštaja o radnom vremenu potpuni i istiniti.

 

Kako se ostvaruje pravo na Poresku olakšicu?

Poslodavac utvrđuje (po principu samooporezivanja) iznos obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade zaposlenog na istraživanju i razvoju i iznos srazmernog dela utvrđenog poreza koji se umanjuje za 70%, pri čemu se iznos Poreske olakšice dobija tako što se obračunati i obustavljeni iznos poreza iz zarade zaposlenog na istraživanju i razvoju za određeni obračunski period za koji se vrši isplata zarade pomnoži koeficijentom koji predstavlja odnos između radnog vremena koje zaposleni na istraživanju i razvoju provede na tim poslovima i punog radnog vremena za određeni mesec pa tako dobijeni iznos pomnoži sa 70%.

Poslodavac je dužan da ima prilikom podnošenja svake pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku, u kojoj iskazuje podatke o Poreskoj olakšici koju koristi:

 • Pomenute evidencije za zaposlenog;
 • izveštaj zaposlenog na istraživanju i razvoju, dostavljen u papirnom ili elektronskom obliku, koja sadrži specifikaciju o ukupnom radnom vremenu i radnom vremenu koje je proveo na neposrednom obavljanju poslova istraživanja i razvoja u određenom mesecu, na projektu ili projektima i
 • potpisanu izjavu zakonskog zastupnika poslodavca, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da su podaci iz evidencija potpuni i istiniti, kao i da najmanje 90% svih zaposlenih koji su angažovani na poslovima istraživanja i razvoja svoje aktivnosti obavlja na teritoriji Republike Srbije.

 

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, možete slobodno da nam pišite na office@statt.rs u bilo koje vreme ili da nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30

 

[1] Zakon o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 – usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 – usklađeni din. izn., 6/2021 – usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 132/2021 – usklađeni din. izn. i 10/2022 – usklađeni din. izn.);

[2] Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju (“Službeni glasnik RS”, br. 48/2022)