Nova pravna zaštita građana Srbije od prevara

 

 

DODATNA ZAŠTITA GRAĐANA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 

Izmene i dopune Zakona o privrednim društvima se, u formi predloga, našao u skupštinskoj proceduri.

 

Jedan od ciljeva Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima je da se otklone postojeći problemi u praksi i to zbog fiktivnih lažnih adresa sedišta privrednih društava i preduzetnika i postojanja onoga što se u uobičajenom govoru zove „fantomska firma“.

 

Naime, zbog povećanog broja predstavki građana, u kojima se ukazuje na probleme koje imaju sa javnim izvršiteljima i komunalnim preduzećima, jer su adrese stanovanja građana, bez njihovog znanja i saglasnosti, prijavljene i u Registru privrednih subjekata registrovane, kao sedište privrednih društava i preduzetnika, uvodi se sudska zaštita.

 

Tako je ovim aktom predložena izmena čl. 19. Zakona o privrednim društvima tako što se uvodi mogućnost za zainteresovano lice da tužbom nadležnom sudu zahteva brisanje registrovane adrese sedišta društva, ako lice koje ima pravo svojine nije dozvolilo upotrebu prostora na kojem je adresa sedišta za vršenje upravljanja poslovanjem društva.

 

Na zahtev lica koje je podnelo tužbu za brisanje registrovane adrese sedišta registruje se zabeležba spora u skladu sa zakonom o registraciji.

 

Postupak, pokrenut navedenom tužbom, je hitan, a presudu, kojom se nalaže brisanje registrovane adrese sedišta  društva sud po pravnosnažnosti dostavlja registru privrednih subjekata radi registracije.

 

Predlog sadrži i sankciju za društvo koje ne postupi po presudi. Naime, ako društvo u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude ne registruje novu adresu sedišta, registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti pokreće postupak likvidacije tog društva.