Nastanak i Oslobađanje od Poreske Obaveze za Preduzetnike Paušalce: Analiza Novih Zakonskih Promena

STATT Corporate Law Firm

Analiza Pravnog Osnova za Poresku Obavezu Nakon Gašenja Preduzetnika Paušalca

Da li postoji pravni osnov za nastanak i osnovanost poreske obaveze preduzetnika paušalca u slučaju gašenja preduzetnika, pri čemu poreska uprava nije obaveštena o gašenju preduzetnika i nastavlja da duži preduzetnika po automatizmu i posle gašenja?

Ranija Pravila: Obaveštenje o Prestanku Delatnosti i Poreska Prijava

Prema ranije važećoj odredbi člana 94. Zakona o porezu na dohodak građana, preduzetnik paušalac koji u toku godine prestane, odnosno prekine obavljanje samostalne delatnosti, bio je dužan da o tome obavesti poreski organ podnošenjem poreske prijave u roku od 30 dana od dana prestanka, odnosno prekida obavljanja delatnosti.

Naime, prema ranije važećim odredbama, preduzetnik paušalac koji je u toku godine prestao da obavlja delatnost, bio je u obavezi da, u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti podnese poresku prijavu na obrascu PPDG-1R, elektronskim putem.

Funkcija Poreske Prijave PPDG-1R za Evidenciju Promena

Poreska prijava PPDG-1R je služila kao evidenciona poreska prijava koja je imala svrhu obaveštavanja nadležnog poreskog organa o određenim promenama u statusu ili poslovanju preduzetnika. Njome se nije utvrđivala poreska obaveza, već je to činio poreski organ donošenjem rešenja tj. preduzetnici paušalci su podnosili prijavu kako bi se obustavilo zaduživanje nakon prestanka obavljanja delatnosti.

Novi Pravni Kontekst: Izmene Zakona o Porezu na Dohodak Građana

Međutim, izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (koje su stupile na snagu 1.1.2023. godine) ukinuta je obaveza podnošenja poreske prijave preduzetnika paušalca u roku od 30 dana od registracije prestanka, odnosno prekida obavljanja delatnosti u APR.

Automatsko Utvrđivanje Poreske Obaveze Nakon 2023. Godine

Dakle, počev od 01.01.2023. preduzetnici paušalci koji registruju prekid, odnosno prestanak obavljanja delatnosti u APR, nemaju obavezu podnošenja poreske prijave u roku od 30 dana od dana prestanka, odnosno prekida obavljanja delatnosti, već se poreska obaveza za period od početka poreskog perioda do dana prestanka, odnosno prekida obavljanja samostalne delatnosti utvrđuje automatski od strane Poreske uprave.

Pitanja i Rešenja: Praktični Izazovi za Preduzetnike Paušalce

U skladu sa navedenim, ukoliko je preduzetnik paušalac registrovao prestanak obavljanja detalnosti od 1.1.2023. godine, a Poreska uprava je nastavila da ga duži za porez i doprinose nakon navedenog datuma, preporuka je da se obrati nadležnoj filijali Poreske uprave i priloži dokaze o registrovanju prestanka obavljanja delatnosti u APR-u.

Automatska naplata poreza, Gašenje preduzetničke delatnosti, Izmene u zakonu o porezu, Poreska obaveza preduzetnika, Poreske promene i izazovi, Povraćaj PDV za prvi stan., Pravni osnov za poreske promene, Preduzetnik paušalac, Vraćanje oduzetog PIB Beograd, Zakonske izmene u 2023.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka