Naknada za zemljište koje nije vraćeno restitucijom

Postupak restitucije je regulisan Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (“”Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 – odluka US, 95/2018 i 153/2020) i po svojoj prirodi jeste upravi postupak u nadležnosti Agencije za restituciju.

Međutim odredbe u određivanju naknade za oduzete nepokretnosti sadržane su i u Zakonu o vanparničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 25/82 i 48/88 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012, 45/2013 – dr. zakon, 55/2014, 6/2015 i 106/2015 – dr. zakon, u daljem tekstu “Zakon”)

Zakon u članu 140. predviđa shodnu primenu pravila o određivanju naknade za eksproprisanu nepokretnost i na druge slučajeve kada je ranijem sopstveniku oduzeto pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti.

U ovom postupku sud odlučuje o naknadi za eksproprisanu nepokretnost kada se korisnik nepokretnosti i raniji spostvenik nisu sporazumeli o visini naknade.

Ukoliko korisnik eksproprijacije i raniji sopstvenik ne zaključe sporazum o naknadi za eksproprisanu nepokretnost u roku od dva meseca od pravosnažnosti rešenja o eksproprijaciji ili ukoliko javni pravobranilac odredi da je sporazum zaključen na štetu korisnika javnih sredstava, nadležan opštinski organ uprave će spise predmeta dostaviti nadležnom sudu.

Nadležan je Osnovni sud mesta gde se zemljište nalazi, a u slučaju da se nalazi na teritoriji više sudova nadležan je svaki od njih. Sam postupak pred sudom se vodi po službenoj dužnosti (ex offcio) i hitan je.

Sud odlučuje u veću. Zakazuje se ročište kako bi se korisniku eksproprijacije i ranijem sopstveniku dala mogućnost da se izjasne o obliku i visini naknade, kao i o dokazima o vrednosti nepokretnosti koji se pribavljaju ex offcio. Takođe, sud će po potrebi izvesti i druge dokaze koje učesnici predlože, ako nađe da su značajni za određivanje visine naknade, kao i odrediti pribavljanje nalaza i mišljenje veštaka određene struke.

Sud o obliku i obimu naknade odlučuje u formi rešenja. U slučaju postojanja sporazuma korisnika eksproprijacije i ranijeg sopstvenika o obliku i obimu naknade sud svoje rešenje zasniva na ovom sporazumu, ukoliko on nije u suprotnosti sa prinudnim propisima, javnim poretkom i dobrim običajima. Troškove postupka snosi korisnik eksproprijacije, osim  onih koji su izazvani neopravdanim postupcima ranijeg sopstvenika.

 

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka