NAJNOVIJA VEST: Uskoro Bez Ovoga Više Niko Neće Moći Da Registruje Firmu u Srbiji….

Prijave za osnivanje privrednih društava isključivo elektronskim putem od 17. maja 

Registraciona prijava za osnivanje privrednih društava od 17. maja 2023. godine podnosi se Agenciji za privredne registre isključivo u elektronskoj formi. Ovo praktično znači da od 17. maja više neće postojati mogućnost da se u APR-u prijava za osnivanje podnese u papirnoj formi.

PREDUSLOVI za podnošenje e-prijave:

Za podnošenje e-prijave postoje četiri važna preduslova. Podnosilac prijave mora da ima:

 • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji, za potpisivanje elektronske registracione prijave, ali i za potpisivanje dokumenata koji mogu biti prilozi uz elektronsku prijavu (koji će kasnije svakako koristiti za podnošenje finansijskih izveštaja ili komunikaciju sa Poreskom upravom);
 • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje;
 • mogućnost plaćanja elektronskim putem korišćenjem Visa, Dina ili MasterCard platne kartice (za plaćanje naknade APR-a);
 • otvoren nalog na sistemu Agencije za privredne registre, radi pristupa aplikaciji. Ukoliko ste sistemu već pristupali, isti korisnički nalog možete iskoristiti za eRegistraciju osnivanja. Potrebno je samo da uneste Vašu elektronsku poštu i lozinku. Prijava APR nalogom biće omogućena do 01.06.2023 godine, a nakon toga će biti dostupna isključivo prijava preko Portala eID.gov.rs.

Rešenje o osnivanju u formi elektronskog dokumenta 

Rešenje o osnivanju u formi e-dokumenta, potpisano e-potpisom registratora, dobija se na unetu imejl adresu ili se može preuzeti iz same aplikacije nakon e-registracije.

Praktične  napomene za rad u sistemu 

Sistem za podnošenje e-prijave osnivanja je osmišljen tako da usmerava korisnika tokom unosa podataka da ispravno i u skladu sa relevantnim propisima popuni registracionu prijavu.  Na ovaj način se otklanjaju najčešći nedostaci u prijavi koji dovode do negativne odluke registratora.

Napominjemo da registrator proverava ispunjenost uslova za registraciju (u pogledu zauzetosti naziva, usklađenosti podataka unetih u prijavu i predviđenih osnivačkima aktom) tek nakon podnošenja registracione prijave. Iako aplikacija u velikoj meri sama opominje da je došlo do neispravnog unosa, prethodno navedene stavke ne proverava, pa se može desiti da  uspešno podnesete e-prijavu ali da ne dobijete pozitivnu odluku kojom se ona usvaja (npr. naziv već postoji u bazi podataka APR kao takav). U aplikaciji su posebno označenja polja koja se obavezno popunjavaju kao i dugme „i“ koje pruža više informacija. Podnosilac sâm mora da vodi računa o pravopisu pošto u postupku registracije ne postoji mogućnost izmene unetih podataka, odnosno prijava se usvaja u celini tako kako je popunjena i podaci se registruju isključivo onako kako ih je podnosilac uneo.

Korisne informacije 

 • E-prijavu može da podnese fizičko lice (budući član društva) ili lice koje za podnošenje prijave osnivanja Agenciji punomoćjem ovlasti budući član (punomoćnik). Ukoliko je podnosilac budući član, prijavu potpisuje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom. Ukoliko je podnosilac punomoćnik, on potpisuje prijavu svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom, a u prilogu mora biti punomoćje u formi elektronskog dokumenta (potpisano od strane budućeg člana društva njegovim elektronskim potpisom); 
 • Uz e-prijavu ne prilaže se lična karta/pasoš kao dokaz o identitetu, već identitet podnosioca i fizičkog lica proverava sama aplikacija, validacijom kvalifikovanog elektronskog potpisa podnosioca; 
 • Osnivački akt koji se prilaže uz e-prijavu ne treba da bude overen kod javnog beležnika, već treba da bude u formi elektronskog dokumenta potpisan e-potpisom člana društva, odnosno zastupnika društva ukoliko je budući član domaće privredno društvo. Svi dokumenti koji se prilažu iz prijavu moraju biti u originalu, ukoliko nije izričito propisano da mogu biti u fotokopiji (npr. fotokopija lične karte kod „papirnih“ zahteva). Pošto se radi o e-prijavi priloženi dokumenti moraju biti u formi elektronskog dokumenta tj. potpisani e-potpisom izdavaoca dokumenta.Na primer: potvrda banke o uplaćenom osnivačkom ulogu (ukoliko je isti predviđen osnivačkom aktom) mora biti potpisana e-potpisom ovlašćenog lica banke koja je potvrdu izdala,

Međutim, ako se uz elektronsku prijavu dostavlja osnivački akt koji je prethodno sačinjen u papirnoj formi sa potpisima osnivača (članova) overenim od strane  javnog beležnika, omogućeno je da digitalizaciju tog akta (konvertovanje u formu elektronskog dokumenta) izvrši advokat svojim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskom pečatom, uz uslov da je taj advokat istovremeno i podnosilac prijave.

Takođe i potvrda banke, saglasnost nadležnog organa i bilo koji drugi dokument koji je izvorno nastao u papirnoj formi, može biti pretvoren u elektronski dokument od strane advokata koji svojim potpisom garantuje da je imao originalan dokument, da ga je skenirao i potpisao elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskom pečatom.

PS. Ukoliko, podnosilac nakon plaćanja naknade i podnošenja prijave, uvidi da je napravio neku grešku, može do donošenja odluke da zatraži od registratora da izmeni zahtev.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka