Modernizacija katastarskog sistema u Srbiji: Ključne izmene i unapređenja najnovijim izmenama Zakona o državnom premeru i katastru

Real Estate Belgrade Law Firm City Center Belgrade Lawyers

Sa ciljem da se korak sa tehnološkim napretkom i novim potrebama na tržištu nepokretnosti, najnovije izmene Zakona o državnom premeru i katastru Republike Srbije donose niz značajnih novina. Ovaj članak pruža uvid u osnovne institucionalne promene i rešenja koja će u praksi imati veliki uticaj na građane, privredne subjekte, kao i na samu administraciju.

Terminološko usklađivanje i prelazak na digitalni format

Jedna od fundamentalnih promena tiče se prelaska sa pojma “katastar vodova” na savremeniji i obuhvatniji pojam “katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata”. Time se ne samo vrši terminološko usklađivanje već se i priznaje sve veća važnost infrastrukturnih projekata i potreba za njihovim preciznim katastarskim evidentiranjem.

Promene u evidenciji nepokretnosti

U skladu sa novim zakonskim okvirom, podzemni objekti više se neće upisivati u katastar nepokretnosti već u katastar infrastrukture. Takođe, unapređen je i sam proces upisa u katastar nepokretnosti, naročito kada je reč o garažnim mestima i drugim specifičnim prostorima koji dobijaju jasniju pravnu regulativu.

Preciziranje odgovornosti i dužnosti

Izmene zakona donose i veće zahteve prema geodetskim organizacijama, propisujući detaljnije obaveze u vezi sa prijavljivanjem promena, izradom i dostavom izveštaja. Osim toga, stavlja se veći naglasak na tačnost i verodostojnost elaborata geodetskih radova, kao i na sankcije za nepravilnosti.

Unapređenje infrastrukture katastra

Uvođenje definicija za infrastrukturne objekte, nadzemne i podzemne, kao i preciziranje sadržaja baze podataka katastra infrastrukture, ključni su koraci ka uspostavljanju pouzdanijeg sistema za upravljanje infrastrukturom. Jasan katalog šifara i naziva za katastar infrastrukture trebalo bi da pojednostavi procese i učini ih transparentnijim.

Redefinisanje procesa masovne procene vrednosti

Usaglašavanjem sa međunarodnim standardima, izmene u masovnoj proceni vrednosti nepokretnosti omogućiće preciznije i pravičnije vrednovanje imovine, čime će se uticati na stabilnost tržišta nepokretnosti.

Povećanje efikasnosti i nadzora

Sa učestalijim snimanjem iz vazduha teritorije Srbije, smanjuje se period između snimanja sa pet na tri godine, što će doprineti aktuelnosti podataka i boljem planiranju prostornog razvoja. Nadzor nad radom geodetskih organizacija i veće ovlašćenje inspektora jačaju kontrolne mehanizme i očekivani kvalitet rada.

Zakonske obaveze i rokovi

Značajan deo izmena odnosi se na obaveze vlasnika infrastrukturnih objekata da ih upišu u katastar i na uspostavljanje informacionog sistema za katastar infrastrukture do 1. jula 2025. godine. Takođe, postavljeni su i rokovi za usklađivanje podzakonskih akata.

Zaključak

Ove izmene ne samo da unapređuju zakonski okvir u Srbiji već otvaraju put za integraciju u šire evropske katastarske sisteme. Modernizacija, preciznost i transparentnost su ključne reči koje definišu smer u kojem se katastarski sistem razvija, a koje će u krajnjem rezultatu koristiti svim korisnicima katastra.

Advokat Beograd, Advokatska Kancelarija Beograd, Imovinsko pravo Beograd, Korporativno pravo Beograd, Nasledno pravo Beograd, Porodično pravo Beograd, Pouzdani advokati u Beogradu, pravna konsultacija Beograd., Pravna pomoć Beograd, Pravne usluge Beograd

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka