Konsultantske usluge u oblasti javno-privatnog partnerstva za javni sektor

Dr Vladimir Vasiljev je aktivni konsultant više opština u Srbiji i BiH za pitanja JPP i koncesija. To podrazumeva:

  • Pomoć javnom sektoru u identifikaciji infrastrukturnih projekata od javnog značaja koji se mogu realizovati u formi JPP i na taj način ostvariti ušteda u budžetu lokalne samouprave i istovremeno dobiti efikasnija usluga;
  • Izradu razvojnog dokumenta Kalendar investicija od javnog značaja, u kojem se nakon skeniranja razvojnih potencijala opštine identifikuju mogući JPP projekti i prikaže njihov model, struktura finasiranja i matrica podele rizika, kako bi potencijalni investitori imali uvid u prostor opštine za ulaganja;
  • Izrada predloga projekata JPP ili Koncesionog akta.
  • Izrada studija opravdanosti i izvodljivosti projekata, finansijske analize, matrice rizika, proračun VfM i PSC projekata, izrada tenderske dokumentacije.